വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ രോഗങ്ങൾ | വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ

വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ രോഗങ്ങൾ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രധാന രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും സ്രവിക്കുന്ന ദ്രാവകത്തിന്റെ അളവിനെ ബാധിക്കുന്നു: വിയർപ്പിന്റെ ഉത്പാദനം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ അൻഹിഡ്രോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഹൈപ്പർഹിഡ്രോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ ഭാഗത്തും നല്ല ട്യൂമറുകൾ (അഡിനോമകൾ) ഉണ്ടാകാം. സാധാരണ രോഗങ്ങൾ ... വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ രോഗങ്ങൾ | വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ

വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യാം? | വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ

വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യാം? അമിതമായ വിയർപ്പ് ഉത്പാദനം വളരെ സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കും. ബാധിച്ചവർക്ക് സാധാരണയായി അസുഖകരമായ വിയർപ്പിന്റെ ഗന്ധം പ്രത്യേകിച്ച് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് കഠിനമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഡിയോഡറന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയില്ല. ചില ക്ലിനിക്കുകളിൽ, വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കംചെയ്യുന്നത് ഒരു അളവുകോലായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവർത്തനം സാധാരണയായി… വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യാം? | വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ

വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ

ആമുഖം വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളെ സാധാരണയായി എക്രൈൻ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതായത് കുറച്ച് ഒഴികെ മുഴുവൻ ശരീരത്തിലും വിതരണം ചെയ്യുന്ന വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ. അവരുടെ ചുമതല വിയർപ്പ് സ്രവിക്കുക എന്നതാണ്, ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ താപ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രധാന സംഭാവന നൽകുന്നു. കൂടാതെ, അപ്പോക്രൈൻ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയുണ്ട്, ... വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ

വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം | വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ

വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം എക്രൈൻ വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ സാധാരണയായി വിയർപ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന സ്രവത്തെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. വിയർപ്പ് ഒരു ചെറിയ ദ്രാവകമാണ്, അത് ചെറുതായി അസിഡിറ്റാണ് (പിഎച്ച് മൂല്യം ഏകദേശം 4.5 ആണ്) ഉപ്പും. വിയർപ്പിൽ സാധാരണ ഉപ്പ് ഒഴികെയുള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളും ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ പോലുള്ള മറ്റ് വസ്തുക്കളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ... വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ പ്രവർത്തനം | വിയർപ്പ് ഗ്രന്ഥികൾ