ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം

അത്യാവശ്യ രക്താതിമർദ്ദം, രക്താതിമർദ്ദം, വിട്ടുമാറാത്ത ധമനികളുടെ രക്താതിമർദ്ദം, രക്താതിമർദ്ദം

 • ഇംഗ്ലീഷ്: ധമനികളിലെ രക്താതിമർദ്ദം
 • മെഡിക്കൽ: ധമനികളിലെ രക്താതിമർദ്ദം

രക്താതിമർദ്ദം എന്താണ്?

ന്റെ ആദ്യ മൂല്യം രക്തം മർദ്ദം സിസ്‌റ്റോളിക്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തേത് ഡയസ്റ്റോളിക്കിന് രക്തസമ്മര്ദ്ദം. സങ്കോച സമയത്ത് വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലെ മർദ്ദമാണ് സിസ്റ്റോളിക് മൂല്യം ഹൃദയം ഹൃദയത്തിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഡൈലൈറ്റേഷൻ സമയത്ത് ഡയസ്റ്റോളിക് മൂല്യം തുല്യമാണ്. ഉയർന്ന രക്തം മർദ്ദം (ധമനികളിലെ രക്താതിമർദ്ദം) സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം ഹൃദയമിടിപ്പിന് സാധാരണ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ വർദ്ധിച്ച പമ്പിംഗ് പ്രവർത്തനം നടത്തുകയും ശരീരത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ രക്തം കടത്തുകയും വേണം (വർദ്ധിച്ച കാർഡിയാക് output ട്ട്പുട്ട് = വോളിയം ഉയർന്ന മർദ്ദം) അല്ലെങ്കിൽ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഹൃദയത്തിന് നൽകുന്ന പ്രതിരോധം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ (വർദ്ധിച്ച പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ് = പ്രതിരോധം ഉയർന്ന മർദ്ദം ) അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഘടകങ്ങളും ഒരേസമയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ. വിട്ടുമാറാത്ത ധമനികളിലെ രക്താതിമർദ്ദത്തിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ കാരണം വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലെ വർദ്ധിച്ച പ്രതിരോധമാണ്. ദി രക്തം ഇനിപ്പറയുന്ന സമവാക്യം അനുസരിച്ച് സമ്മർദ്ദ മൂല്യം കണക്കാക്കുന്നു: രക്തസമ്മര്ദ്ദം (RR) = കാർഡിയാക് output ട്ട്പുട്ട് (HRV) * വാസ്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് (TPR = ആകെ പെരിഫറൽ റെസിസ്റ്റൻസ്).

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ നിർവചനം

രോഗം ഉയർന്നതാണ് രക്തസമ്മര്ദ്ദം 140/90 mmHg ന് മുകളിലുള്ള മൂല്യങ്ങൾ (സംസാരിക്കുന്നത്: 140 മുതൽ 90 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മെർക്കുറി) വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ളതും സ്വതന്ത്രവുമായ അളവുകൾ നടക്കുമ്പോൾ (ധമനികളിലെ രക്താതിമർദ്ദം) ഉണ്ടാകുന്നു. ലോകത്തിന്റെ നിലവിലെ മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഈ നിർ‌വചനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യം ഓർഗനൈസേഷൻ (WHO).

ആവൃത്തി (എപ്പിഡെമോളജി)

ജനസംഖ്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 25% ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമാണ്. ഈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രൂപ്പിലെ 50 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരിൽ, ഈ മൂല്യം 50% വരെ ഉയരുന്നു. ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ ആവൃത്തി പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വർദ്ധിക്കുന്നു, അതായത് പ്രായമായവർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരേക്കാൾ ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദമുണ്ട്.

മൂല്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ

വിഭാഗങ്ങൾ: ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം:

 • ഒപ്റ്റിമൽ: സിസ്റ്റോളിക്: <120 mmHgdiastolic: <80 mmHg
 • സിസ്റ്റോളിക്: <120 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: <80 mmHg
 • സാധാരണ: സിസ്റ്റോളിക്: <130 mmHgdiastolic: <85 mmHg
 • സിസ്റ്റോളിക്: <130 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: <85 mmHg
 • ഉയർന്ന സാധാരണ: സിസ്റ്റോളിക്: 130-139 mmHgdiastolic: 85-89 mmHg
 • സിസ്റ്റോളിക്: 130-139 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 85-89 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്റ്റോളിക്: <120 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: <80 mmHg
 • സിസ്റ്റോളിക്: <130 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: <85 mmHg
 • സിസ്റ്റോളിക്: 130-139 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 85-89 എംഎംഎച്ച്ജി
 • ഘട്ടം 1 (മിതമായ രക്താതിമർദ്ദം): സിസ്റ്റോളിക്: 140-159 എംഎംഎച്ച്ജിഡിയാസ്റ്റോളിക്: 90-99 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്റ്റോളിക്: 140-159 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 90-99 എംഎംഎച്ച്ജി
 • ഘട്ടം 2 (മിതമായ രക്താതിമർദ്ദം): സിസ്റ്റോളിക്: 160-179 എംഎംഎച്ച്ജിഡിയാസ്റ്റോളിക്: 100-109 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്റ്റോളിക്: 160-179 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 100-109 എംഎംഎച്ച്ജി
 • ഘട്ടം 3 (കടുത്ത രക്താതിമർദ്ദം): സിസ്റ്റോളിക്: 180-209 എംഎംഎച്ച്ജിഡിയാസ്റ്റോളിക്: 110-119 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്റ്റോളിക്: 180-209 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 110-119 എംഎംഎച്ച്ജി
 • ഘട്ടം 4 (വളരെ കഠിനമായ രക്താതിമർദ്ദം): സിസ്റ്റോളിക്: 210 എംഎംഎച്ച്ജിഡിയാസ്റ്റോളിക്: 120 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്‌റ്റോളിക്: 210 എംഎംഎച്ച്ജി
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 120 എംഎംഎച്ച്ജി
 • ഒറ്റപ്പെട്ട സിസ്റ്റോളിക് രക്താതിമർദ്ദം: സിസ്റ്റോളിക്: 140 എംഎംഎച്ച്ജിഡിയാസ്റ്റോളിക്: <90 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്‌റ്റോളിക്: 140 എംഎംഎച്ച്ജി
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: <90 mmHg
 • സിസ്റ്റോളിക്: 140-159 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 90-99 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്റ്റോളിക്: 160-179 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 100-109 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്റ്റോളിക്: 180-209 mmHg
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 110-119 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്‌റ്റോളിക്: 210 എംഎംഎച്ച്ജി
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: 120 എംഎംഎച്ച്ജി
 • സിസ്‌റ്റോളിക്: 140 എംഎംഎച്ച്ജി
 • ഡയസ്റ്റോളിക്: <90 mmHg