എൻസൈമുകൾ

ശരീരത്തിലുടനീളം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് എൻസൈമുകൾ. അവർ ശരീരത്തിൽ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നു.

ചരിത്രം

എൻസൈം എന്ന പദം 1878-ൽ വിൽഹെം ഫ്രീഡ്രിക്ക് കോഹ്നെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗ്രീക്ക് കൃത്രിമ പദമായ എൻസൈമോനിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്, അതായത് യീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുളി. ഇത് പിന്നീട് അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ശുദ്ധമായ പ്രായോഗിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര യൂണിയനും (ഐ‌യു‌പി‌സി) ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് ബയോകെമിസ്ട്രിയും (ഐ‌യു‌ബി‌എം‌ബി) ഒരുമിച്ച് എൻസൈമുകളുടെ നാമകരണം വികസിപ്പിച്ചു, ഇത് ഈ വലിയ കൂട്ടം വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിനിധികളെ ഒരു പൊതു ഗ്രൂപ്പായി നിർവചിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത എൻസൈമുകളുടെ ചുമതലകൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമാണ് നാമകരണം, ഇത് എൻസൈമുകളെ അവയുടെ ചുമതലകൾക്കനുസരിച്ച് തരംതിരിക്കുന്നു.

നാമകരണം

മൂന്ന് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് എൻസൈമുകളുടെ പേരിടൽ. -Ase ൽ അവസാനിക്കുന്ന എൻസൈം പേരുകൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ നിരവധി എൻസൈമുകളെ വിവരിക്കുന്നു. എൻസൈം ആരംഭിക്കുന്ന പ്രതികരണത്തെ എൻസൈം നാമം തന്നെ വിവരിക്കുന്നു (ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു).

എൻസൈമിന്റെ പേര് എൻസൈമിന്റെ വർഗ്ഗീകരണം കൂടിയാണ്. കൂടാതെ, ഒരു കോഡ് സിസ്റ്റം, ഇസി നമ്പർ സിസ്റ്റം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നാല് സംഖ്യകളുടെ ഒരു സംഖ്യാ കോഡിന് കീഴിൽ എൻസൈമുകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. ആദ്യ നമ്പർ എൻസൈം ക്ലാസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എൻസൈമുകളുടെയും ലിസ്റ്റുകൾ നിർദ്ദിഷ്ട എൻസൈം കോഡ് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നു. എൻസൈം ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ സവിശേഷതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് കോഡുകൾ എങ്കിലും, സംഖ്യാ കോഡുകൾ പ്രായോഗികമായി അനായാസമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു. മുകളിൽ പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ചിട്ടയായ പേരുകളാണ് കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

നിരവധി പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഉത്തേജനം നൽകുന്ന എൻസൈമുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നാമകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ, ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് നിരവധി പേരുകൾ ഉണ്ട്. ചില എൻസൈമുകൾക്ക് തുച്ഛമായ പേരുകളുണ്ട്, ഇത് സൂചിപ്പിച്ച പദാർത്ഥം ഒരു എൻസൈമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. പേരുകൾ പരമ്പരാഗതമായി വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, അവയിൽ ചിലത് നിലനിർത്തി.

എൻസൈം പ്രവർത്തനം അനുസരിച്ച് വർഗ്ഗീകരണം

IUPAC, IUBMB എന്നിവ അനുസരിച്ച്, എൻസൈമുകൾ അവർ ആരംഭിക്കുന്ന പ്രതികരണമനുസരിച്ച് ആറ് എൻസൈം ക്ലാസുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ചില എൻസൈമുകൾ പലതും ചിലപ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തവുമായ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അവരെ നിരവധി എൻസൈം ക്ലാസുകളിലേക്ക് നിയോഗിക്കുന്നു.

 • ഓക്‌സിഡോറെഡക്ടസുകൾ ഓക്‌സിഡോറെഡക്ടസുകൾ റെഡോക്‌സ് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിടുന്നു.

  ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒരു റിയാക്ടന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇത് ഒരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ പ്രകാശനത്തിനും (ഓക്സീകരണം) മറ്റൊരു പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകാര്യതയ്ക്കും (കുറയ്ക്കൽ) കാരണമാകുന്നു. ഉത്തേജിത പ്രതികരണത്തിന്റെ സൂത്രവാക്യം A ?? + B? A? + B?

  ലഹരിവസ്തു എ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ (?) പുറത്തുവിടുകയും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം ബി പദാർത്ഥം ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഏറ്റെടുക്കുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാലാണ് റെഡോക്സ് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളെ റിഡക്ഷൻ-ഓക്സിഡേഷൻ പ്രതികരണങ്ങൾ എന്നും വിളിക്കുന്നത്.

  പല ഉപാപചയ പ്രതികരണങ്ങളും റെഡോക്സ് പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഒന്നോ അതിലധികമോ ഓക്സിജൻ ആറ്റങ്ങളെ അവയുടെ കെ.ഇ.യിലേക്ക് മാറ്റുന്നു.

 • ട്രാൻസ്ഫെറസുകൾ ട്രാൻസ്ഫെറസുകൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനെ ഒരു കെ.ഇ.യിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ജൈവ സംയുക്തങ്ങളിലെ ആറ്റങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്, അത് പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളും പ്രതികരണ സ്വഭാവവും നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

  സമാന പ്രവർത്തനപരമായ ഗ്രൂപ്പുകൾ വഹിക്കുന്ന രാസ സംയുക്തങ്ങളെ സമാന ഗുണങ്ങളാൽ ലഹരിവസ്തുക്കളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഹെറ്റെറോടോമുകളാണോ അല്ലയോ എന്ന് അനുസരിച്ച് വിഭജിക്കപ്പെടും. കാർബൺ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ അല്ലാത്ത ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾക്കുള്ളിലെ ആറ്റങ്ങളാണ് ഹെട്രോആറ്റോമുകൾ.

  ഉദാഹരണം: -OH -> ഹൈഡ്രോക്സൈൽ ഗ്രൂപ്പ് (ആൽക്കഹോൾസ്)

 • ജലാംശം ജലം ഉപയോഗിച്ച് വിപരീത പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഹൈഡ്രോലേസുകൾ ബോണ്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്ററുകൾ, എസ്റ്ററുകൾ, പെപ്റ്റൈഡുകൾ, ഗ്ലൈക്കോസൈഡുകൾ, ആസിഡ് ആൻ‌ഹൈഡ്രൈഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സിസി ബോണ്ടുകൾ എന്നിവ തകർക്കുന്നു. സന്തുലിത പ്രതികരണം ഇതാണ്: A-B + H2O? A-H + B-OH.

  ഹൈഡ്രോലേസുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു എൻസൈം ഉദാ. ആൽഫ ഗാലക്ടോസിഡേസ്.

 • എയ്ടിപിയെ വേർതിരിക്കാതെ ലളിതമായ കെ.ഇ.യിൽ നിന്ന് സങ്കീർണ്ണമായ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെ പിളർപ്പിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. പ്രതികരണ പദ്ധതി AB? A + B ആണ്. എടിപി അഡെനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റും ന്യൂക്ലിയോസൈഡ് അഡെനോസിൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അടങ്ങിയ ന്യൂക്ലിയോടൈഡും ആണ് (കൂടാതെ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ‌എൻ‌എയുടെ ഉയർന്ന building ർജ്ജ നിർമ്മാണ ബ്ലോക്കും).

  എന്നിരുന്നാലും, പ്രധാനമായും ഓരോ സെല്ലിലും ഉടനടി ലഭ്യമായ energy ർജ്ജത്തിന്റെ സാർവത്രിക രൂപമാണ് എടിപി, അതേസമയം energy ർജ്ജം നൽകുന്ന പ്രക്രിയകളുടെ ഒരു പ്രധാന റെഗുലേറ്റർ. മറ്റ് എനർജി സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് എടിപി സമന്വയിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (ച്രെഅതിനെ ഫോസ്ഫേറ്റ്, ഗ്ലൈക്കോജൻ, ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ) ആവശ്യാനുസരണം. എടിപി തന്മാത്രയിൽ ഒരു അഡിനൈൻ അവശിഷ്ടം, പഞ്ചസാര റൈബോസ്, മൂന്ന് ഫോസ്ഫേറ്റുകൾ (?

  ടു?) ഈസ്റ്ററിൽ (?) അല്ലെങ്കിൽ അൺ‌ഹൈഡ്രൈഡ് ബോണ്ടിൽ (?)

  ഒപ്പം ? ).

 • ഐസോമെറേസുകൾ ഐസോമറുകളുടെ രാസ പരിവർത്തനത്തെ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നു. കൃത്യമായി ഒരേ ആറ്റങ്ങളും (ഒരേ തന്മാത്രാ സൂത്രവാക്യവും) തന്മാത്ര പിണ്ഡങ്ങളുമുള്ള രണ്ടോ അതിലധികമോ രാസ സംയുക്തങ്ങളുടെ സംഭവമാണ് ഐസോമെറിസം, എന്നാൽ ഇത് ആറ്റങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിലോ സ്പേഷ്യൽ ക്രമീകരണത്തിലോ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അനുബന്ധ സംയുക്തങ്ങളെ ഐസോമറുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

  ഈ ഐസോമറുകൾ അവയുടെ രാസവസ്തുക്കളിലും / അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായും പലപ്പോഴും അവയുടെ ജൈവ രാസ സ്വഭാവത്തിലും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഐസോമെറിസം പ്രധാനമായും ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾക്കൊപ്പം സംഭവിക്കുന്നു, മാത്രമല്ല (അജൈവ) ഏകോപനം സംയുക്തങ്ങൾ. ഐസോമെറിസം വിവിധ മേഖലകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • ലിഗേസ് ലിഗാസുകൾ ഉപയോഗിച്ച കെ.ഇ.കളേക്കാൾ രാസപരമായി സങ്കീർണ്ണമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ രൂപവത്കരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ, ലൈസുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, എ.ടി.പി പിളർപ്പിൽ എൻസൈമിക്കായി മാത്രമേ സജീവമാകൂ. അതിനാൽ ഈ വസ്തുക്കളുടെ രൂപവത്കരണത്തിന് energy ർജ്ജം ആവശ്യമാണ്, ഇത് എടിപി പിളർപ്പ് വഴി ലഭിക്കും.