തിരുത്തൽ നയം

ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ വെബ്‌സൈറ്റിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കത്തിൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്താനോ വ്യക്തത ചേർക്കാനോ ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.

അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ, അക്ഷരവിന്യാസം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാകരണ തെറ്റുകൾ പോലുള്ള ചെറിയ പിശകുകൾ പോലും എഡിറ്റുചെയ്യുന്നതിനോ സ്റ്റൈലിസ്റ്റിക് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനോ ഞങ്ങൾ ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നീടുള്ള തരം മാറ്റം ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കാത്തതിനാൽ, അത്തരം മാറ്റങ്ങൾ മുൻ‌കൂട്ടി അറിയിക്കാതെ തന്നെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു. കയ്യിലുള്ള ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ മെറ്റീരിയലായ പിശകുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ ഉള്ളടക്കം അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും തിരുത്തലുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും.

വ്യക്തിഗത വിഷയ-കേന്ദ്രീകൃത ലേഖനങ്ങൾ, വാർത്താ ലേഖനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ മെഡിക്കൽ റഫറൻസുകൾ ഉൾപ്പെടെ, എന്നാൽ ഇവയിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടുത്താത്ത വെബ്‌സൈറ്റിലെ എല്ലാ യഥാർത്ഥ ഉള്ളടക്കങ്ങൾക്കും ഈ തിരുത്തൽ നയം ബാധകമാണ്. ലൈസൻസുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി ഉള്ളടക്കത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ പ്രസാധകന്റെ ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ്.

ഞങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പിശക് കണ്ടെത്തിയെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ചുവടെയുള്ള അടിക്കുറിപ്പ് വിഭാഗത്തിലെ 'ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക' ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഞങ്ങളുടെ എഡിറ്റോറിയൽ ടീമിന് ഒരു ഇമെയിൽ അയച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക.