തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ

അവതാരിക

ദി തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നു ഹോർമോണുകൾ, തൈറോക്സിൻ (ടി 4), ട്രയോഡൊഥൈറോണിൻ (ടി 3). ഇവയുടെ സമന്വയവും പ്രകാശനവും ഹോർമോണുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഹൈപ്പോഥലോമസ് ഒപ്പം പിറ്റ്യൂഷ്യറി ഗ്രാന്റ്. Main ർജ്ജ ഉപാപചയം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ദി തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നു ഹോർമോണുകൾ ഒരു വശത്ത് ടി 3, ടി 4 എന്നിവ കാൽസിറ്റോണിൻ മറുവശത്ത്. ഈ ഹോർമോണുകൾ പ്രത്യേകമായി ചുവടെ ചർച്ചചെയ്യുന്നു.

തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളുടെ സിന്തസിസ്

സജീവമായ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ, തൈറോട്രോപിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പിറ്റ്യൂഷ്യറി ഗ്രാന്റ്, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ആഗിരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും അയോഡിൻ അതില് നിന്ന് രക്തം തൈറോയ്ഡ് സെല്ലുകളിലേക്ക് (തൈറോസൈറ്റുകൾ). ഒരു സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് സോഡിയം-അയഡിഡ് സിമ്പോർട്ടർ, അതിൽ നിന്ന് അയോഡിഡ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു രക്തം energy ർജ്ജ ഉപഭോഗ സംവിധാനത്തിന് കീഴിൽ. തുടർന്ന്, അയോഡൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് തൈറോയ്ഡ് സെല്ലുകളിൽ (തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി കോശങ്ങൾ) നടക്കുന്നു.

ഇവിടെ, ദി അയഡിഡ് കോശങ്ങളിൽ ആദ്യം തൈറോയ്ഡ് പെറോക്സിഡേസ് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അമിനോ ആസിഡ് ടൈറോസിൻ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അയോഡിൻ കൈമാറ്റം. അതിനുശേഷം, രണ്ട് അയോഡിനേറ്റഡ് ടൈറോസിൻ അവശിഷ്ടങ്ങൾ പരസ്പരം ഉരുകുകയും അങ്ങനെ രൂപം കൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു തൈറോക്സിൻ (ടി 4). ഇത് തൈറോയ്ഡ് കോശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിടുകയും തൈറോയ്ഡ് ഫോളിക്കിളുകളിൽ തൈറോഗ്ലോബുലിൻ ആയി സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകളുടെ പ്രകാശനം

തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ, ആദ്യം തൈറോയ്ഡ് ഫോളിക്കിളുകളിലേക്ക് ഒരു സിഗ്നൽ അയയ്ക്കുന്നു, തുടർന്ന് തൈറോഗ്ലോബുലിൻ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി തൈറോയ്ഡ് കോശങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ വിടുന്നു. തൈറോയ്ഡ് കോശങ്ങളിൽ, തൈറോഗ്ലോബുലിൻ ബേസ്മെൻറ് മെംബ്രണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അവിടെ തൈറോഗ്ലോബുലിൻ അതിന്റെ കാരിയർ പദാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി സ്വതന്ത്രമാണ് തൈറോക്സിൻ (ടി 4) ഫ്രീ ട്രയോഡൊഥൈറോണിൻ (ടി 3) എന്നിവ ഉൽ‌പാദിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോണുകൾ ഇതിലേക്ക് വിടുന്നു രക്തം 10-20: 1 എന്ന അനുപാതത്തിൽ. ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ തൈറോയ്ഡ് ഹോർമോൺ ടി 3 മാത്രമാണ് എന്നതിനാൽ, ഫിനോൾ റിംഗിലെ മോണോ ഡയോഡിനേഷൻ വഴി ടി 4 ൽ നിന്നുള്ള രക്തത്തിൽ ഇത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ അവയവീകരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വ്യക്തിഗത അവയവങ്ങളും അവയുടെ ഡിയോഡേസ് സജീവവുമാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, എല്ലാ ടി 4 ഉം നേരിട്ട് ഫലപ്രദമായ ടി 3 ആയി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല, എന്നാൽ ഒരു അവയവത്തിന് ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനം ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ മാത്രം.