പോർട്ടൽ സിര: ഘടന, പ്രവർത്തനം, രോഗങ്ങൾ

പോർട്ടൽ സിര ഗതാഗത നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്സിജൻകുറയുന്നു, പക്ഷേ പോഷക സമ്പുഷ്ടമാണ് രക്തം ദഹനനാളത്തിൽ നിന്ന് കരൾ, വിഷവസ്തുക്കളെ ഉപാപചയമാക്കുന്നു. പോർട്ടലിന്റെ രോഗങ്ങൾ സിര ഇത് ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും കരൾ's വിഷപദാർത്ഥം കഴിവുകൾ.

എന്താണ് പോർട്ടൽ സിര?

പൊതുവേ, സിര വഹിക്കുന്ന സിരകളാണ് പോർട്ടൽ സിരകൾ രക്തം ഒന്നിൽ നിന്ന് കാപ്പിലറി സിസ്റ്റം മറ്റൊരു കാപ്പിലറി സിസ്റ്റത്തിലേക്ക്. സസ്തനികൾക്ക് രണ്ട് പോർട്ടൽ ഉണ്ട് സിര സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര, പിറ്റ്യൂട്ടറി പോർട്ടൽ സിര. എന്നിരുന്നാലും, പോർട്ടൽ സിരയുടെ സംഭാഷണ നാമം വെന പോർട്ടെയെ (ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിര) മാത്രമായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഗതാഗതം എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം ഓക്സിജൻ-പൂർ (സിര) എന്നാൽ പോഷക സമ്പുഷ്ടമായ രക്തം ദഹനനാളത്തിൽ നിന്ന് കരൾ. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ഇത് ദഹനനാളത്തിന്റെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്തം ശേഖരിക്കുകയും കരളിലേക്ക് കൈമാറുകയും അത് വീണ്ടും വിഭജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കാപ്പിലറി സിസ്റ്റം. കരളിന്റെ കാപ്പിലറികളിൽ, സിര രക്തം ഹെപ്പാറ്റിക് നിന്നുള്ള ധമനികളുടെ (ഓക്സിജൻ) രക്തവുമായി കലരുന്നു ധമനി (ആർട്ടീരിയ ഹെപ്പറ്റിക്ക പ്രൊപ്രിയ) പോഷകങ്ങളുടെ സംസ്കരണത്തിനായി കരളിലൂടെ കടന്നുപോയി. വിഷവസ്തുക്കൾ തകർന്നതിനുശേഷം, രക്തം കൂടുതൽ വലുതായിത്തീരുന്നു ട്രാഫിക്. അങ്ങനെ, പോർട്ടൽ ട്രാഫിക് ബൈപാസ് സർക്കുലേഷൻ ആണ്, അത് വലിയ രക്തചംക്രമണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ശാഖയാണ്. ചില വസ്തുക്കൾ പോർട്ടലിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു ട്രാഫിക് വഴി നിരവധി തവണ എന്ററോഹെപാറ്റിക് രക്തചംക്രമണം.

ശരീരഘടനയും ഘടനയും

പോർട്ടൽ സിര പാൻക്രിയാസിന് പിന്നിൽ തിരശ്ചീനമായി സ്ഥിതിചെയ്യുകയും ഹെപ്പറ്റോഡുവോഡിനൽ ലിഗമെന്റിൽ മുകളിൽ വലതുവശത്തേക്ക് ഓടുകയും ചെയ്യുന്നു (കരളിനെ ഇതുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഡുവോഡിനം). അവിടെ നിന്ന് അത് ഹെപ്പാറ്റിക് ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് ദഹനനാളത്തിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സിരകളുടെ ഒരു ജംഗ്ഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇത് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ഞരമ്പുകള്, പൈലോറിക് ഞരമ്പ്, പിത്തസഞ്ചി സിര, വെനി പാരാംബിലിക്കല്സ്, സുപ്പീരിയര് മെസെന്ററിക് സിര, ഇൻഫീരിയർ മെസെന്ററിക് സിര, സ്പ്ലെനിക് സിര എന്നിവയില് നിന്ന് രക്തം ശേഖരിക്കുന്നു. അതുവഴി, സ്പ്ലെനിക് സിരയിൽ നിന്നും (വെനാ സ്പ്ലെനിക്ക), സുപ്പീരിയർ കുടൽ സിരയിൽ നിന്നും (വെന മെസെന്ററിക്ക സുപ്പീരിയർ) സംഗമം (ഹെപ്പാറ്റിക് പോർട്ടൽ സിരയുടെ യഥാർത്ഥ തുടക്കം). പോർട്ടൽ സിര ഹെപ്പാറ്റിക് ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ, അത് കരളിന്റെ വലത്, ഇടത് ഭാഗങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു ശാഖയായി വിഭജിക്കുന്നു. ഇത് പിന്നീട് ചെറിയ ശാഖകളായി വിഭജിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്നു കാപ്പിലറി സിസ്റ്റം. വ്യക്തിഗത കരൾ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്, രക്തം ഹെപ്പാറ്റിക് സിരകൾ വഴി ഇൻഫീരിയറിലേക്ക് നടത്തുന്നു വെന കാവ അവിടെ നിന്ന് വലത് വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന ഹൃദയം. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, രണ്ടാമത്തേത് പോർട്ടൽ സിര സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല.

പ്രവർത്തനവും ചുമതലകളും

പോർട്ടൽ സിര രക്തചംക്രമണം പ്രധാന രക്തചംക്രമണത്തിൽ നേരിട്ട് ഉൾപ്പെടുന്നില്ല, മറിച്ച് ഒരു ദ്വിതീയ ശാഖയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ അനുബന്ധ രക്തചംക്രമണം രക്തത്തിലെ ഷൗക്കത്തലി കടന്നുപോകുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു. ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി, കുടലിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പോഷകങ്ങൾ കരളിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതേസമയം, ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച വിഷവസ്തുക്കളെയും കരൾ തകർക്കുന്നു. ശേഷം മാത്രമേ വിഷപദാർത്ഥം പോഷകങ്ങളുടെ സംസ്കരണം വലിയ രക്തത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരുന്ന രക്തമാണ്. അവിടെ നിന്ന്, സംസ്കരിച്ച പോഷകങ്ങൾ ഉചിതമായ ലക്ഷ്യ അവയവങ്ങളിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പോർട്ടൽ രക്തചംക്രമണവും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ററോഹെപാറ്റിക് രക്തചംക്രമണം. ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ കരളിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്നിട്ടില്ല, മാത്രമല്ല അവ വഴി കുടലിൽ വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാനും കഴിയും പിത്തരസം. അവിടെ നിന്ന്, ഈ വസ്തുക്കൾ വീണ്ടും പോർട്ടൽ സിര വഴി കരളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും കൂടുതൽ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയിൽ, ചില പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭാഗികമായി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായി തകരുന്നതുവരെ ഈ ചക്രത്തിലൂടെ നിരവധി തവണ കടന്നുപോകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ചിലത് മരുന്നുകൾ വാമൊഴിയായി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം കരളിലെ അപചയത്തിലൂടെ അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി നഷ്ടപ്പെടും. മറ്റ് സജീവ ഘടകങ്ങൾക്ക്, ഫലപ്രാപ്തി കുറയുന്നു, കാരണം അവ വലിയ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ ഭാഗികമായി മാത്രമേ പ്രവേശിക്കൂ. ഫസ്റ്റ്-പാസ് ഇഫക്റ്റ് (സജീവ ഘടകത്തിന്റെ പ്രാരംഭ കരൾ കടന്നുപോകൽ) ഡോസേജ് അല്ലെങ്കിൽ അവയുടെ രൂപത്തിൽ പോലും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു ഭരണകൂടം. ഫസ്റ്റ്-പാസ് പ്രഭാവം കരളിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും രാസ ഗുണങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു മരുന്നുകൾ പാരന്റൽ വഴി ഇത് ഒഴിവാക്കാനാകും ഭരണകൂടം (ഇൻഫ്യൂഷൻ വഴി)

രോഗങ്ങൾ

പോർട്ടൽ സിരയുടെ അറിയപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ പോർട്ടൽ ഉൾപ്പെടുന്നു രക്താതിമർദ്ദം പോർട്ടൽ സിര ത്രോംബോസിസ്. പോർട്ടൽ രക്താതിമർദ്ദം ലെ വർദ്ധനവാണ് രക്തസമ്മര്ദ്ദം പോർട്ടൽ സിരയിൽ. ഇത് ജലപ്രവാഹത്തിന് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും രക്തം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പോർട്ടൽ രക്തചംക്രമണം മറികടന്ന്, രക്തം ഇപ്പോൾ അന്നനാളത്തിന്റെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വയറ്.ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസ് (stasis gastritis), ദഹനക്കേട്, വലുതാക്കൽ പ്ലീഹ, അന്നനാളം വ്യതിയാനങ്ങൾ (ഞരമ്പ് തടിപ്പ് അന്നനാളത്തിന്റെ) അല്ലെങ്കിൽ കാപറ്റ് മെഡുസേ (വയറിലെ വെരിക്കോസ് സിരകൾ). കൂടാതെ, അസൈറ്റുകൾ (വയറിലെ അറയിൽ ദ്രാവകം അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു) സംഭവിക്കാം. ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടീഷൻ വൈവിധ്യമാർന്നതാണ്. മറ്റുള്ളവയിൽ, പോർട്ടൽ സിരയിലെ (പോർട്ടൽ സിര) സംഭവിക്കുന്നത് കാരണമാകാം ത്രോംബോസിസ്) സിറോസിസ് പോലുള്ള കരൾ രോഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ. പോർട്ടൽ സിര ത്രോംബോസിസ് ഒരു പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു ആക്ഷേപം പോർട്ടൽ സിരയുടെ a കട്ടപിടിച്ച രക്തം. ത്രോംബോസിസിന്റെ വ്യാപ്തിയെ ആശ്രയിച്ച്, രോഗം പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുകയോ പോർട്ടലിന്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുകയോ ചെയ്യാം. രക്താതിമർദ്ദം. അന്നനാളം വ്യതിയാനങ്ങൾ, ഗ്യാസ്ട്രിക് ജലനം, സ്പ്ലെനോമെഗാലി അല്ലെങ്കിൽ അസ്കൈറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, പോർട്ടൽ രക്തചംക്രമണത്തിന്റെ പ്രത്യേക സ്വഭാവം കാരണം, ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അപകടങ്ങളൊന്നുമില്ല എംബോളിസം. രണ്ടും പോർട്ടൽ രക്താതിമർദ്ദം പോർട്ടൽ സിര ത്രോംബോസിസ് സ്വതന്ത്രവും മറ്റ് രോഗങ്ങളുടെ തുടർച്ചയുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, പാൻക്രിയാറ്റിക് രോഗങ്ങൾ, കരൾ രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം ശീതീകരണം വൈകല്യങ്ങൾ കാരണങ്ങളായി കണക്കാക്കണം. പോർട്ടൽ സിരകൾക്ക് പരാന്നഭോജികളെ കടത്തിവിടാമെന്നതിനാൽ, കുറുക്കൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പരാന്നഭോജികൾ ടേപ്പ് വാം (അൽവിയോളർ എക്കിനോകോക്കോസിസ്) അല്ലെങ്കിൽ കരൾ ഫ്ലൂക്കുകൾ സാധ്യമാണ്. ചിലത് രോഗകാരികൾ പിത്തസഞ്ചി അല്ലെങ്കിൽ രക്തം വഴി മറ്റ് ശരീരാവയവങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറാൻ പോലും കഴിയും. പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡക്ടസ് വെനോസസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് ജനനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗം. ഇവിടെ, പോർട്ടൽ സിരയും ഇൻഫീരിയറും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ വെന കാവ അവശേഷിക്കുന്നു, അതിനാൽ കുടലിൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിഷവസ്തുക്കൾ വലിയ രക്തപ്രവാഹത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് പ്രവേശിക്കും. പരിമിതമായ ആയുർദൈർഘ്യം ഈ കേസിൽ ശസ്ത്രക്രിയ ഇടപെടൽ ആവശ്യമാണ്.