രോഗനിർണയം | ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസറിനുള്ള രോഗശാന്തിക്കുള്ള സാധ്യത

രോഗനിർണയം

ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ സാധാരണയായി ഒരു നല്ല രോഗനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്യാൻസറുകളിൽ ഒന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ, പൂർണ്ണമായ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള സാധ്യത നല്ലതാണ്. കൂടുതൽ വിപുലമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുന pse സ്ഥാപനം സംഭവിക്കുമ്പോൾ പോലും, ഒരു ചികിത്സ ചിലപ്പോൾ സാധ്യമാണ്.

ഓങ്കോളജിയിൽ, പൂർണ്ണമായ ചികിത്സ എന്ന പദങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ, കൂടാതെ 5 വർഷത്തെ അതിജീവന സാധ്യതയോടുകൂടി പ്രോഗ്‌നോസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ്‌മെന്റുകൾ നൽകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എങ്കിൽ ലിംഫ് ഗ്രന്ഥി കാൻസർ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു, രോഗനിർണയം നടത്തി 90 വർഷത്തിനുശേഷം 5% വരെ രോഗികൾ അതിജീവിക്കുന്നു. വളരെ വിപുലമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ ഇതിനകം ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു, അതിജീവിക്കാനുള്ള സാധ്യത 80% ൽ താഴെയായി. നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്താം: ലിംഫ് നോഡ് കാൻസർ - എന്താണ് രോഗനിർണയം?

രോഗപ്രതിരോധം