വിറ്റാമിൻ ബി 2 - റിബോഫ്ലേവിൻ

വിറ്റാമിനുകളെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ

സംഭവവും ഘടനയും

റൈബോഫ്ലേവിൻ പച്ചക്കറികളിലും മൃഗങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് പാലിലും പാലുൽപ്പന്നങ്ങളിലും വലിയ അളവിൽ. ഇതിന്റെ ഘടന ഒരു ട്രൈസൈക്ലിക് (മൂന്ന് വളയങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന) ഐസോഅലോക്സാസിൻ വളയമാണ്, അതിൽ ഒരു റിബിറ്റോൾ അവശിഷ്ടം ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിറ്റാമിൻ ബി 2 ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: ബ്രോക്കോളി, ശതാവരിച്ചെടി, ചീര മുട്ട, മുഴുവൻ മാംസം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ.

ഫംഗ്ഷൻ

പ്രധാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രോൺ സ്വീകർത്താക്കളായ FMN (ഫ്ലേവിൻ മോണോ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്), FAD (ഫ്ലേവിൻ അഡിനൈൻ ഡൈന്യൂക്ലിയോടൈഡ്) എന്നിവയിൽ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം അവർക്ക് രണ്ട് പ്രോട്ടോണുകളും (H+), രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളും (e-) സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്, അവ പ്രതികരണ സമയത്ത് പുറത്തുവിടുന്നു, കാരണം പ്രതികരണ ഉൽപ്പന്നത്തിന് അവ ആവശ്യമില്ല. ഇത് ഇതുപോലെ കാണപ്പെടുന്നു: FAD à FADH2.

ഈ പ്രതികരണത്തെ ഹൈഡ്രജനേഷൻ (ഹൈഡ്രജൻ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ) എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നം മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച റിഡക്ഷൻ തുല്യമാണ്, അത് ശ്വസന ശൃംഖലയിൽ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. FADH1.5-ന് ഏകദേശം 2 ATP. FAD ഉം FMN ഉം ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു എന്ന വസ്തുതയിൽ നിന്ന്, അവ എഡക്‌റ്റുകൾ (ആരംഭ വസ്തുക്കൾ) നിർജ്ജലീകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന (അതായത് ഇലക്ട്രോണുകൾ അവയിൽ നിന്ന് പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നു / ഹൈഡ്രജൻ പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നു) പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സഹഘടകങ്ങളാണെന്ന് നിഗമനം ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അവ ഇനിപ്പറയുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ / ഉപാപചയ പാതകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു

 • ബീറ്റാ-ഓക്സിഡേഷൻ (ഫാറ്റി ആസിഡുകളുടെ തകർച്ച, അസൈൽ-കോഎ ഡിഹൈഡ്രജനേസിന്റെ സഹായി)
 • ഓക്സിഡേറ്റീവ്/ഡീഹൈഡ്രജനേറ്റിംഗ് ഡീമിനേഷൻ (അമിനോ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പിളർപ്പ്)
 • ശ്വസന ശൃംഖലയുടെ സങ്കീർണ്ണത I (ശ്വാസകോശ ശൃംഖലയുടെ അർത്ഥത്തിന് മുകളിൽ കാണുക)

കുറവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

റൈബോഫ്ലേവിന്റെ (വിറ്റാമിൻ ബി 2) അഭാവത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമല്ല, കാരണം ഇത് ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും സംഭവിക്കുന്നു. സംഭവങ്ങൾ വാക്കാലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും മ്യൂക്കോസ, മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ. വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന (ഹൈഡ്രോഫിലിക്) വിറ്റാമിനുകൾ: കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന (ഹൈഡ്രോഫോബിക്) വിറ്റാമിനുകൾ:

 • വിറ്റാമിൻ ബി 1 - തയാമിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 2 - റിബോഫ്ലേവിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 3 - നിയാസിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 5 - പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്
 • വിറ്റാമിൻ ബി 6 - പിറിഡോക്സൽ പിരിഡോക്സിൻ പിറിഡോക്സാമൈൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 7 - ബയോട്ടിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 9 - ഫോളിക് ആസിഡ്
 • വിറ്റാമിൻ ബി 12 - കോബാലമിൻ
 • വിറ്റാമിൻ എ - റെറ്റിനോൾ
 • വിറ്റാമിൻ സി - അസ്കോർബിക് ആസിഡ്
 • വിറ്റാമിൻ ഡി - കാൽസിട്രിയോൾ
 • വിറ്റാമിൻ ഇ - ടോക്കോഫെറോൾ
 • വിറ്റാമിൻ കെ - ഫിലോക്വിനോൺ മെനച്ചിനോൺ