വിറ്റാമിൻ ബി 5 - പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്

വിറ്റാമിനുകളെ അവലോകനം ചെയ്യാൻ

സംഭവവും ഘടനയും

പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് മൃഗങ്ങളിലും പച്ചക്കറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും കാണപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞക്കരു, കരൾ ഒപ്പം വൃക്ക. കൂടാതെ, ഇത് നമ്മുടെ കുടലിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നു ബാക്ടീരിയ. ഇത് ബീറ്റാ അലനിൻ, പാന്റോയിൻസൂർ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്.

കൂടുതൽ വിറ്റാമിൻ ബി 5 അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു: പരിപ്പ്, അരി, പഴങ്ങൾ, പച്ചക്കറികൾ, ബ്രൂവേഴ്സ് യീസ്റ്റ്. പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്, സിസ്റ്റൈൻ, എടിപി എന്നിവ അടങ്ങിയ കോഎൻസൈം എ യുടെ ഒരു ഘടകമാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം. കോഎൻസൈം എ സജീവമാക്കുന്നതിന് ധാരാളം സബ്‌സ്‌ട്രേറ്റുകൾ നൽകുന്നു, കാരണം അതിൽ ഊർജ്ജ സമ്പന്നമായ തയോൾ (SH) ഗ്രൂപ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ സജീവമാക്കപ്പെടുന്നു (acyl-CoA) അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റേറ്റ് അസറ്റൈൽ-CoA-ലേക്ക് സജീവമാക്കുന്നു, ഇത് മുഴുവൻ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെയും ഒരു പ്രധാന അടിവസ്ത്രമാണ്.

കുറവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

പാന്റോതെനിക് ആസിഡ് വളരെ സാധാരണമായതിനാൽ അവ വളരെ അപൂർവമാണ്. അവർ ഹാജരായാൽ, ദി കൊഴുപ്പ് രാസവിനിമയം, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് ദി നാഡീവ്യൂഹം മുതൽ പ്രാഥമികമായി ബാധിക്കുന്നു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അസറ്റിക്കോചോളിൻ അസറ്റൈൽ-കോഎ, കോളിൻ എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന (ഹൈഡ്രോഫിലിക്) വിറ്റാമിനുകൾ: കൊഴുപ്പ് ലയിക്കുന്ന (ഹൈഡ്രോഫോബിക്) വിറ്റാമിനുകൾ:

 • വിറ്റാമിൻ ബി 1 - തയാമിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 2 - റിബോഫ്ലേവിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 3 - നിയാസിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 5 - പാന്റോതെനിക് ആസിഡ്
 • വിറ്റാമിൻ ബി 6 - പിറിഡോക്സൽ പിരിഡോക്സിൻ പിറിഡോക്സാമൈൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 7 - ബയോട്ടിൻ
 • വിറ്റാമിൻ ബി 9 - ഫോളിക് ആസിഡ്
 • വിറ്റാമിൻ ബി 12 - കോബാലമിൻ
 • വിറ്റാമിൻ എ - റെറ്റിനോൾ
 • വിറ്റാമിൻ സി - അസ്കോർബിക് ആസിഡ്
 • വിറ്റാമിൻ ഡി - കാൽസിട്രിയോൾ
 • വിറ്റാമിൻ ഇ - ടോക്കോഫെറോൾ
 • വിറ്റാമിൻ കെ - ഫിലോക്വിനോൺ മെനച്ചിനോൺ