ഹൈപ്പർഹോമോസിസ്റ്റീനെമിയ: മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റ് തെറാപ്പി

മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റ് മെഡിസിൻ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ) ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, ഇനിപ്പറയുന്ന സുപ്രധാന വസ്തുക്കൾ (മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ) പിന്തുണയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു രോഗചികില്സ.

  • വിറ്റാമിൻ B12
  • വിറ്റാമിൻ B6
  • ഫോളിക് ആസിഡ്

മേൽപ്പറഞ്ഞ സുപ്രധാന പദാർത്ഥ ശുപാർശകൾ മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. എല്ലാ പ്രസ്താവനകളെയും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഒരു രോഗചികില്സ ശുപാർശ, ഉയർന്ന അളവിലുള്ള തെളിവുകൾ (ഗ്രേഡ് 1 എ / 1 ബി, 2 എ / 2 ബി) ഉള്ള ക്ലിനിക്കൽ പഠനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്, അവയുടെ ഉയർന്ന പ്രാധാന്യം കാരണം തെറാപ്പി ശുപാർശ തെളിയിക്കുന്നു.