കാൽമുട്ടിന് ചുറ്റും

കാൽമുട്ട് വളച്ചൊടിച്ചാൽ, അത് ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾക്ക് കാരണമാകും. നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് വേദന/പരിക്ക്, അതിനനുസരിച്ച് തെറാപ്പി രൂപപ്പെടുത്തുക. >> ലേഖനത്തിലേക്ക്: മുട്ട് വളച്ചൊടിച്ചു - എന്താണ് സഹായിക്കുന്നത്?

അതിൽ വേദനിച്ചാലും പ്രശ്നമില്ല കാൽമുട്ടിന്റെ പൊള്ള എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, എപ്പോൾ നീട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ ജോഗിംഗ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ നിന്ന് അനുയോജ്യമായ വ്യായാമങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. >> ലേഖനത്തിലേക്ക്: വേദന മുട്ടുവേദനയുടെ പൊള്ളയിൽ കാൽമുട്ടിന്റെ പൊള്ള ൽ crunching മുട്ടുകുത്തിയ പല ചലനങ്ങളിലോ സാഹചര്യങ്ങളിലോ സംഭവിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന് പടികൾ കയറുമ്പോൾ, എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ, ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ്, മുതലായവ. കേടുപാടുകൾ തടയുന്നതിന്, ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും ചലനാത്മകതയ്ക്കും വേണ്ടിയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. >> ലേഖനത്തിലേക്ക്: മുട്ടുകുത്തൽ