ഒരു റിട്രോപാറ്റെല്ലാർ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ജോഗിംഗിന് പോകാമോ? | റിട്രോപാറ്റെല്ലാർ ആർത്രോസിസ് ഫിസിയോതെറാപ്പി

ഒരു റിട്രോപാറ്റെല്ലാർ ആർത്രൈറ്റിസ് ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ജോഗിംഗിന് പോകാമോ?

രോഗത്തിന്റെ കാലാവധി

റിട്രോപറ്റല്ലറിന്റെ കാലാവധി ആർത്രോസിസ് വിലയിരുത്താൻ പ്രയാസമാണ്. ആർത്രോസിസ് ഇപ്പോഴും ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയാത്തതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് വിട്ടുമാറാത്ത രോഗങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താനാകും. യുടെ തീവ്രതയാണെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ കുറവാണ്, ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ ചികിത്സിക്കാം, കാൽമുട്ടിന്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ചികിത്സ അവസാനിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

എന്നിരുന്നാലും, പല കേസുകളിലും രോഗം കൂടുതൽ പുരോഗമിക്കുകയും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണ്. അതിനാൽ, ദൈർഘ്യം ചികിത്സയുടെ കാലയളവിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.