കാർഡിയോളജി

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാർഡിയോളജിക്കൽ രോഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

  • ഹൃദയാഘാതം
  • ഹാർട്ട് വാൽവ് തകരാറുകൾ
  • കാർഡിയാക് റൈറ്റിമിയ
  • ഹൃദയസ്തംഭനം (ഹൃദയ അപര്യാപ്തത)
  • കൊറോണറി ധമനികളുടെ രോഗങ്ങൾ (കൊറോണറി ഹൃദ്രോഗം)
  • ഹൃദയപേശികളുടെ വീക്കം (മയോകാർഡിറ്റിസ്)

ഇത്തരം ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകൾ വിവിധ പരിശോധനാ രീതികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ വൈദ്യുത പ്രവർത്തനം അളക്കൽ (ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫി, ഇസിജി), കാർഡിയാക് കത്തീറ്റർ പരിശോധനകൾ, കാർഡിയാക് അൾട്രാസൗണ്ട് (എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫി), ഹൃദയത്തിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി (കാർഡിയാക് സിടി) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒരു ആശുപത്രിയിലെ കാർഡിയോളജി വിഭാഗത്തിലെ ചികിത്സാ നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്

  • അടിസ്ഥാന തീവ്രമായ വൈദ്യ പരിചരണം
  • പേസ്മേക്കറുകൾ ചേർക്കൽ
  • ഇടുങ്ങിയ കൊറോണറി ധമനികളുടെ സ്റ്റെന്റുകളുള്ള ചികിത്സ, പി.ടി.സി.എ
  • മരുന്നോ ശസ്ത്രക്രിയാ ഇടപെടലുകളോ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കാർഡിയാക് ആർറിത്മിയയുടെ ചികിത്സ

ഹൃദയത്തിലെ ശസ്‌ത്രക്രിയാ ഇടപെടലുകളും ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രിയയുടെ മേഖലയിലാണ്.

ജർമ്മനിയിൽ, ഹൃദ്രോഗമുള്ള കുട്ടികളെ പ്രത്യേക പീഡിയാട്രിക് കാർഡിയോളജി വിഭാഗങ്ങളിൽ ചികിത്സിക്കുന്നു.