കോണ്ട്രോയിറ്റിൻ സൾഫേറ്റ്: സുരക്ഷാ വിലയിരുത്തൽ

ഇതിന്റെ ഒരു ഉൾപ്പെടുത്തൽ മൂല്യം ശാസ്ത്രജ്ഞർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു കോണ്ട്രോയിറ്റിൻ സൾഫേറ്റ് അത് നിരീക്ഷിച്ച സുരക്ഷിത നില (ഒ‌എസ്‌എൽ), ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിരീക്ഷിച്ച ഉപഭോഗം (എച്ച്ഒഐ) എന്നിവയുമായി യോജിക്കുന്നു.

പ്രതിദിനം 1,200 മില്ലിഗ്രാം ഉപഭോഗ മൂല്യം അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കോണ്ട്രോയിറ്റിൻ സൾഫേറ്റ് OSL, HOI എന്നിവ പോലെ. ഈ മൂല്യം മനുഷ്യ ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഇന്നുവരെ പരീക്ഷിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഉപഭോഗ മൂല്യവുമായി യോജിക്കുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ റിസ്ക് അസസ്മെന്റ് (BfR) സൂചിപ്പിച്ചത് ആരോഗ്യം ന്റെ വിലയിരുത്തൽ കോണ്ട്രോയിറ്റിൻ സൾഫേറ്റ് അപര്യാപ്തമായ ഡാറ്റ കാരണം പ്രതിദിനം 800-1,200 മില്ലിഗ്രാം എന്ന തോതിൽ അനിശ്ചിതത്വത്തിന് വിധേയമാകാം.