കോബാലമിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി 12): വിതരണ സാഹചര്യം

നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ സർവേ II (എൻ‌വി‌എസ് II, 2008) ൽ, ജനസംഖ്യയുടെ ഭക്ഷണരീതി ജർമ്മനിയിൽ അന്വേഷിച്ചു, ഇത് മാക്രോ, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ) എന്നിവയുമായുള്ള ശരാശരി പോഷക ഉപഭോഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു.

ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) പോഷക വിതരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എൻ‌വി‌എസ് II ൽ നിർ‌ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പോഷക ഉപഭോഗത്തെ ഡി‌ജി‌ഇയുടെ ശുപാർശകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ (സുപ്രധാന വസ്തുക്കൾ) ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

വിതരണ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇത് പ്രസ്താവിക്കാം:

  • 21-50 വയസ് പ്രായമുള്ള 35% പുരുഷന്മാരും 50% സ്ത്രീകളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതിദിന ഉപഭോഗത്തിൽ എത്തുന്നില്ല വിറ്റാമിൻ B12.
  • ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന പുരുഷന്മാർക്ക് (35-50 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർ) 1.4 μg കുറവ് വിറ്റാമിൻ B12. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കഴിക്കുന്നതിന്റെ 35% പ്രതിദിന കുറവിന് സമാനമാണ്.
  • ഏറ്റവും മോശം വിതരണം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് (35-50 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളവർ) 2.2 μg കുറവാണ്. വിറ്റാമിൻ B12. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കഴിക്കുന്നതിന്റെ 55% പ്രതിദിന കുറവിന് സമാനമാണ്.
  • ഗർഭിണികളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രതിദിനം 0.5 μg വിറ്റാമിൻ ബി 12 അധികമായി ആവശ്യമാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രതിദിനം 2.8 µg വിറ്റാമിൻ ബി 12 ന്റെ കുറവുണ്ട്.
  • മുലയൂട്ടാത്ത സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിനം 1.5 μg വിറ്റാമിൻ ബി 12 അധികമായി ആവശ്യമാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിനം 3.8 μg വിറ്റാമിൻ ബി 12 ന്റെ കുറവുണ്ട്.

ആരോഗ്യമുള്ളവരും സാധാരണ ഭാരമുള്ളവരുമായ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഡി‌ജി‌ഇയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ശുപാർശകൾ എന്നതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിഗത അധിക ആവശ്യം (ഉദാ. കാരണം ഭക്ഷണക്രമം, ഉത്തേജക ഉപഭോഗം, ദീർഘകാല മരുന്നുകൾ മുതലായവ) ഡി‌ജി‌ഇയുടെ കഴിക്കുന്ന ശുപാർശകൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കാം.