ചാലക സംവിധാനം

എന്താണ് ചാലക സംവിധാനം?

വൈദ്യുത പ്രേരണകൾ കൈമാറുന്ന വിവിധ പ്രത്യേക ഹൃദയപേശികളിലെ കോശങ്ങൾ ചാലക സംവിധാനത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇത് ഹൃദയപേശികൾ താളാത്മകമായി ചുരുങ്ങുന്നു.

പേസ് മേക്കർ വൈദ്യുത പ്രേരണകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു

പേസ്മേക്കർ സെല്ലുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് വൈദ്യുത പ്രേരണകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അവ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഘടനകളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്: സൈനസ് നോഡ് (ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രാഥമിക പേസ്മേക്കർ), എവി നോഡ് (സെക്കൻഡറി പേസ്മേക്കർ). അവ രണ്ടും വലത് ആട്രിയത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, അവ ഒരുമിച്ച് ഉത്തേജക ജനറേഷൻ സംവിധാനമാണ്.

സാധാരണയായി, സൈനസ് നോഡ് വൈദ്യുത പ്രേരണകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അത് ആട്രിയയിലൂടെ എവി നോഡിലേക്ക് ആട്രിയ സങ്കോചമായി വ്യാപിക്കുന്നു. ഇത് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ അതിർത്തിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന്, ആവേശം ചാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ വെൻട്രിക്കിളുകളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, അത് ചുരുങ്ങുന്നു.

സൈനസ് നോഡ് പോലെ, എവി നോഡും സ്വയമേവയുള്ള, സ്വയമേവയുള്ള പ്രേരണ രൂപീകരണത്തിന് പ്രാപ്തമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, സൈനസ് നോഡ് പ്രൈമറി പേസ്മേക്കർ ആയി പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രവർത്തിക്കൂ, കാരണം AV നോഡിന്റെ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി മിനിറ്റിൽ 40 മുതൽ 50 വരെ ഇംപൾസുകളിൽ, സൈനസ് നോഡിനേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ്, മിനിറ്റിൽ 70 ഇംപൾസുകൾ .

ചാലക സംവിധാനം: പ്രേരണകളുടെ സംപ്രേക്ഷണം

അവന്റെ ബണ്ടിൽ AV നോഡിൽ നിന്ന് വാൽവുലാർ തലം വഴി രണ്ട് പ്രധാന അറകൾക്കിടയിലുള്ള സെപ്തം വരെ കടന്നുപോകുന്നു (വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്തം). അവിടെ അത് തവാര (വെൻട്രിക്കുലാർ) കാലുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് ശാഖകളായി വിഭജിക്കുന്നു. വലത് കാൽ വെൻട്രിക്കുലാർ സെപ്‌റ്റത്തിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ അഗ്രത്തിലേക്ക് വലിക്കുന്നു, ഇടത് കാൽ സെപ്‌റ്റത്തിന്റെ ഇടതുവശത്തേക്ക് വലിക്കുന്നു. പുർക്കിൻജെ നാരുകൾ രൂപപ്പെടുന്നതിന് രണ്ട് തവാര കാലുകളും ഇവിടെ നിന്ന് ശാഖ ചെയ്യുന്നു. ഇവ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പേശികൾക്കുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആത്യന്തികമായി വെൻട്രിക്കിളുകളുടെ വ്യക്തിഗത പേശി കോശങ്ങളിലേക്ക് വൈദ്യുത പ്രേരണകൾ കൈമാറുകയും അവയെ ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് അയോർട്ടയിലേക്കും വലത് വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് പൾമണറി ആർട്ടറിയിലേക്കും രക്തത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ സ്വാധീനം

ചാലക സംവിധാനത്തെ ഓട്ടോണമിക് നാഡീവ്യൂഹം (സഹതാപവും പാരാസിംപതിറ്റിക്) സ്വാധീനിക്കുന്നു. സഹാനുഭൂതി നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്തേജനം ഹൃദയമിടിപ്പും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉൽപാദനവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം പാരാസിംപതിക് നാഡീവ്യവസ്ഥയുടെ ഉത്തേജനം സൈനസ് നോഡിലെ പേസിംഗ് നിരക്ക് കുറയുന്നതിലൂടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നു.

ചാലക സംവിധാനത്തിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം?

ഇൻട്രാവെൻട്രിക്കുലാർ ബ്ലോക്ക് (തുടയുടെ ബ്ലോക്ക്) എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന തവാര (വെൻട്രിക്കുലാർ) തുടകളിലും ചാലക സംവിധാനം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം.