ഇസിനോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ: അവ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

എന്താണ് ഇസിനോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ?

വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെ (ല്യൂക്കോസൈറ്റുകൾ) ഒരു ഉപഗ്രൂപ്പാണ് ഇസിനോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ. പൂർണ്ണമായ രക്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡോക്ടർ ല്യൂക്കോസൈറ്റ് രക്ത മൂല്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. ഇയോസിനോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ എല്ലാ വെളുത്ത രക്താണുക്കളുടെയും (മുതിർന്നവരിൽ) ഏകദേശം ഒന്നോ നാലോ ശതമാനം വരും, അതുവഴി മൂല്യങ്ങൾ ദിവസത്തിൽ ചാഞ്ചാടുന്നു.

"ഇസിനോഫിലിക്" എന്ന പദം ഹിസ്റ്റോളജിയിൽ നിന്നാണ് വന്നത്: കോശങ്ങൾ ഡൈ ഇയോസിൻ ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ കറങ്ങുകയും തുടർന്ന് മൈക്രോസ്കോപ്പിന് കീഴിൽ ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് നിറത്തിൽ ദൃശ്യമാകുകയും ചെയ്യും.

ഇസിനോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ: സാധാരണ മൂല്യങ്ങൾ

ഇസിനോഫിലുകളുടെ സാധാരണ ശ്രേണി പ്രായത്തെയും ലിംഗഭേദത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ശതമാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു (മൊത്തം ല്യൂക്കോസൈറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിന്റെ അനുപാതം):

പ്രായം

പെണ്

ആൺ

14 ദിവസം വരെ

0,4 - 4,6%

0,3 - 5,2%

XNUM മുതൽ NEXT വരെ

0,0 - 5,3%

0,2 - 5,4%

XNUM മുതൽ NEXT വരെ

0,0 - 4,1%

0,0 - 4,5%

XNUM മുതൽ NEXT വരെ

0,0 - 3,6%

0,0 - 4,0%

0.5 മുതൽ 1 വർഷം വരെ

0,0 - 3,2%

0,0 - 3,7%

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

0,0 - 3,3%

0,0 - 4,1%

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

0,0 - 4,0%

0,0 - 4,7%

XNUM മുതൽ XNUM വരെ

0,0 - 3,4%

0,0 - 4,0%

18 വർഷം മുതൽ

0,7 - 5,8%

0,8 - 7,0%

എപ്പോഴാണ് ഇസിനോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ ഉയരുന്നത്?

  • അലർജി രോഗങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ആസ്ത്മ അല്ലെങ്കിൽ ഹേ ഫീവർ)
  • കൊളാജനോസ് (ല്യൂപ്പസ് എറിത്തമറ്റോസസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്ലിറോഡെർമ പോലുള്ള ബന്ധിത ടിഷ്യു രോഗങ്ങൾ)
  • ക്രോണിക് മൈലോയ്ഡ് രക്താർബുദം (സി‌എം‌എൽ)
  • ക്രോണിക് ഇസിനോഫിലിക് ലുക്കീമിയ

എപ്പോഴാണ് ഇസിനോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ കുറയുന്നത്?

eosinophils വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ, ഡോക്ടർമാർ ഇതിനെ eosinopenia എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമ്മർദപൂരിതമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് സാധാരണമാണ്

രക്തത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഇസിനോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡുകളുടെ ("കോർട്ടിസോൺ") ദീർഘകാല ഉപയോഗമാണ്.