ഈസ്ട്രജൻ: സാധാരണ മൂല്യങ്ങൾ, പ്രാധാന്യം

എന്താണ് ഈസ്ട്രജൻ?

ഈസ്ട്രജൻ സ്ത്രീ ലൈംഗിക ഹോർമോണുകളാണ്. സ്ത്രീകളിലെ അണ്ഡാശയങ്ങൾ, അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥികൾ, അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യു എന്നിവ കൊളസ്ട്രോളിൽ നിന്ന് ഈസ്ട്രജൻ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു. പുരുഷന്മാരിലെ വൃഷണങ്ങളും ചെറിയ അളവിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിൽ ഈസ്ട്രജന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന രൂപങ്ങളുണ്ട്: എസ്ട്രോൺ (ഇ 1), എസ്ട്രാഡിയോൾ (ഇ 2), എസ്ട്രിയോൾ (ഇ 3).

 • എസ്ട്രാഡിയോൾ: ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തവും സമൃദ്ധവുമായ ഈസ്ട്രജൻ. ഫിസിയോളജിക്കൽ ഈസ്ട്രജനിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉത്തരവാദിയാണ്.
 • ഈസ്ട്രോൺ: ഈസ്ട്രജന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ രൂപം. ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള അണ്ഡാശയത്തിലാണ് ഇത് പ്രധാനമായും ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
 • എസ്ട്രിയോൾ: ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഫലമുള്ള ഈസ്ട്രജൻ. ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ശരീരം ഇത് പ്രധാനമായും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

സ്ത്രീകളിൽ ഈസ്ട്രജൻ

സ്ത്രീകളിൽ, ദ്വിതീയ ലൈംഗിക സ്വഭാവസവിശേഷതകളുടെ വികാസത്തിന് ഈസ്ട്രജൻ ഉത്തരവാദിയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സ്തനങ്ങളും പ്യൂബിക് രോമങ്ങളും വളരുകയും ഇടുപ്പ് വിശാലമാവുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഈസ്ട്രജൻ ആർത്തവചക്രം നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമതയ്ക്ക് പ്രധാനമാണ്.

സൈക്കിളിൽ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ

അണ്ഡാശയത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ ഉൽപാദനത്തിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ പ്രതികരണമായി ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ ശരീരത്തിലെ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് ചാഞ്ചാടുന്നു.

ആർത്തവചക്രം മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഫോളികുലാർ ഘട്ടം (ആർത്തവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം മുതൽ അണ്ഡോത്പാദനം വരെ), അണ്ഡോത്പാദനം (ചക്രത്തിലെ 1-12 ദിവസം), ലൂട്ടൽ ഘട്ടം (അണ്ഡോത്പാദനത്തിന് ശേഷം സൈക്കിളിന്റെ അവസാനം വരെ)

 • അണ്ഡോത്പാദനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ആർത്തവചക്രത്തിന്റെ 12-14 ദിവസം ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് ഉയർന്നുവരുന്നു.
 • ഈസ്ട്രജന്റെ ഈ കൊടുമുടി ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ (എൽഎച്ച്) പ്രകാശനത്തിന് കാരണമാകുന്നു, ഇത് അണ്ഡോത്പാദനത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
 • ല്യൂട്ടൽ ഘട്ടത്തിൽ, ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് ചെറുതായി കുറയുന്നു, പക്ഷേ ഉയർന്ന നിലയിലാണ്.

ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് എങ്ങനെ തുടരുന്നു എന്നത് അണ്ഡോത്പാദന സമയത്ത് ഫാലോപ്യൻ ട്യൂബിലേക്ക് വിടുന്ന മുട്ട ബീജസങ്കലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • മുട്ട ബീജസങ്കലനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് ആദ്യകാല ഗർഭധാരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് തുടരും.
 • മുട്ട ബീജസങ്കലനം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് ക്രമേണ കുറയുന്നു, ഇത് ആർത്തവത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ഒരു പുതിയ ആർത്തവചക്രം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഗുളിക ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഗർഭനിരോധനം

ഈസ്ട്രജൻ-പ്രോജസ്റ്ററോൺ ഗർഭനിരോധന തരത്തിലുള്ള ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ (സംയോജിത വാക്കാലുള്ള ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ, COC-കൾ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു) ഈസ്ട്രജന്റെയും പ്രോജസ്റ്ററോണിന്റെയും സിന്തറ്റിക് പതിപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ ല്യൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ (എൽഎച്ച്), ഫോളിക്കിൾ-സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ (എഫ്എസ്എച്ച്) എന്നിവയുടെ പ്രകാശനം അടിച്ചമർത്തുന്നു. തൽഫലമായി, അവർ അണ്ഡോത്പാദനം തടയുന്നു.

കൂടാതെ, ഈസ്ട്രജൻ-പ്രോജസ്റ്ററോൺ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ സെർവിക്കൽ മ്യൂക്കസ് (സെർവിക്കൽ മ്യൂക്കസ്) കട്ടിയാക്കുന്നു. ഇത് ബീജം ബീജസങ്കലനത്തിനായി മുട്ടയിലേക്ക് എത്താൻ പ്രയാസമാക്കുന്നു.

അവസാനമായി, ഹോർമോൺ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഗര്ഭപാത്രത്തിന്റെ ആവരണത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ബീജസങ്കലനം ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും മുട്ട അവിടെ ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്.

പുരുഷന്മാരിൽ ഈസ്ട്രജൻ

പുരുഷന്മാരിൽ, ഈസ്ട്രജൻ പ്രധാനമായും വൃഷണങ്ങളിൽ, ലെയ്ഡിഗ് കോശങ്ങളിൽ സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പ്രാഥമിക പുരുഷ ലൈംഗിക ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിന്റെ ഉത്പാദനത്തിന് ഇവ കാരണമാകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, അരോമാറ്റേസ് എൻസൈം വഴി ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോണിന്റെ പരിവർത്തനം വഴി ചെറിയ അളവിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

അതേ അരോമാറ്റേസ് എൻസൈം വഴി ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൊഴുപ്പ് ടിഷ്യു ചെറിയ അളവിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് പുരുഷന്റെ ശരീരഭാരത്തിൽ കൊഴുപ്പിന്റെ അനുപാതം കൂടുന്തോറും ഈസ്ട്രജൻ ഉൽപാദനം കൂടും.

എന്നിരുന്നാലും, പുരുഷന്മാരിൽ വളരെ ഉയർന്ന ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് ഗൈനക്കോമാസ്റ്റിയ (സ്തനകലകളുടെ വർദ്ധനവ്), വന്ധ്യത തുടങ്ങിയ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

സാധാരണ മൂല്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ഈസ്ട്രജന്റെ സാധാരണ അളവ് പ്രായം, ലിംഗഭേദം, ഗർഭം ഉണ്ടോ എന്നതുൾപ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലബോറട്ടറി, ടെസ്റ്റിംഗ് രീതി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് വ്യത്യാസപ്പെടാം.

കൂടാതെ, രോഗിയുടെ മെഡിക്കൽ ചരിത്രത്തിന്റെയും രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈസ്ട്രജൻ നിർണയത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു.

ഇനിപ്പറയുന്ന ലിസ്റ്റിൽ പൊതുവായ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (എന്നിരുന്നാലും, സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ലബോറട്ടറിയെ ആശ്രയിച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മൂല്യങ്ങൾ വ്യതിചലിക്കുന്നത് സാധ്യമാണ്):

പുരുഷൻ

പ്രായം / സൈക്കിൾ ഘട്ടം / ഗർഭം

pg/ml

m / f

10 വരെ

18-48

w

15 വർഷം വരെ

24-240

w

120 വർഷം

18-138

m

120 വരെ

18-48

w

ആദ്യ ത്രിമാസത്തിൽ

155-3077

w

409-6215

w

ഹോർമോൺ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തെറാപ്പി ഇല്ലാതെ

31-100

w

ഹോർമോൺ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തെറാപ്പി ഉപയോഗിച്ച്

51-488

w

ഹോർമോൺ ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്

48-342

w

ഫോളികുലാർ ഘട്ടം

36-157

w

ലുട്ടെൽ ഘട്ടം

47-198

w

അണ്ഡോത്പാദനത്തിന് ചുറ്റും

58-256

പുരുഷൻ

പ്രായം

എസ്ട്രാഡിയോൾ മൂല്യം

w

0- മാസം വരെ

163-803

m

0- മാസം വരെ

60-130

w

3- മാസം വരെ

32-950

m

3- മാസം വരെ

25-71

w

1-XNUM വർഷം

11-55

m

1-XNUM വർഷം

13-88

w

4-XNUM വർഷം

16-36,6

m

4-XNUM വർഷം

15-62

w

7-XNUM വർഷം

12-55,4

m

7-XNUM വർഷം

17-24,4

w

10-XNUM വർഷം

12-160

m

10-XNUM വർഷം

12-47

m

13-XNUM വർഷം

14-110

m

16-XNUM വർഷം

30-169

m

> 21 വർഷം

28-156

w

~ 13-50 വർഷം

സൈക്കിൾ ഘട്ടം വഴി

w

~ 51 വർഷം

18,4-201

ഫ്രീ എസ്ട്രിയോളിന് (E3) സാധാരണ മൂല്യങ്ങൾ

E1, E2 അല്ലെങ്കിൽ E3 - ഈസ്ട്രജന്റെ ഏത് രൂപമാണ് അളക്കുന്നത്?

എസ്ട്രോൺ (E1) പ്രധാനമായും ആർത്തവവിരാമത്തിന് ശേഷമാണ് (= അവസാന ആർത്തവ കാലയളവ്) ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള സ്ത്രീകളിൽ അസ്ഥികളുടെ ആരോഗ്യവും ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് സാധ്യതയും വിലയിരുത്തുന്നതിനാണ് പ്രധാനമായും ഡോക്ടർമാർ ഇത് അളക്കുന്നത്.

എസ്ട്രാഡിയോളിന്റെ (E2) അളവ് പലപ്പോഴും പ്രത്യുൽപാദന വൈദ്യത്തിലും ഗൈനക്കോളജിയിലും നടത്തുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്:

 • ഗൊണാഡുകളുടെ പ്രവർത്തനക്കുറവ് (ഹൈപ്പോഗൊനാഡിസം)
 • സൈക്കിൾ തകരാറുകൾ
 • വന്ധ്യത
 • പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം (PCO)
 • @ ചില അർബുദങ്ങൾ

ഫെർട്ടിലിറ്റി ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഒരു സ്ത്രീയിൽ അണ്ഡോത്പാദനം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ E2 അളവ് പതിവായി അളക്കുന്നു.

എപ്പോഴാണ് ഈസ്ട്രജൻ വളരെ കുറയുന്നത്?

പെറിമെനോപോസ് സമയത്ത്, അതായത് അവസാന ആർത്തവത്തിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ (ആർത്തവവിരാമം) സ്ത്രീകളിൽ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറയുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ടർണർ സിൻഡ്രോം, അനോറെക്സിയ നെർവോസ, കീമോതെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയേഷൻ തെറാപ്പി തുടങ്ങിയ ചില രോഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ചികിത്സകളിൽ നിന്നോ കുറഞ്ഞ ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടാകാം.

ഈസ്ട്രജനും ആർത്തവവിരാമവും

ആർത്തവവിരാമ സമയത്ത്, സ്വാഭാവിക പ്രായമാകൽ പ്രക്രിയയുടെ ഫലമായി ശരീരത്തിലെ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് കുറയുന്നു. അണ്ഡാശയങ്ങളിൽ ഈസ്ട്രജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. തൽഫലമായി, ആർത്തവചക്രം ക്രമരഹിതമാവുകയും ഒടുവിൽ പൂർണ്ണമായും നിലക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവസാന ആർത്തവം (ആർത്തവവിരാമം) സാധാരണയായി 45 നും 55 നും ഇടയിൽ (ശരാശരി 51 വയസ്സിൽ) സംഭവിക്കുന്നു.

ആർത്തവവിരാമ സമയത്ത് ഈസ്ട്രജന്റെ അളവിലുള്ള ദീർഘകാല മാറ്റങ്ങൾ ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ് (അസ്ഥി നഷ്ടം), ഹൃദ്രോഗം, വൈജ്ഞാനിക തകർച്ച തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും.

ആർത്തവവിരാമത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്, പല സ്ത്രീകളും ഹോർമോൺ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി (HRT) തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. ശരീരത്തിലെ ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് നിലനിർത്താൻ ഈസ്ട്രജന്റെയും പ്രൊജസ്റ്ററോണിന്റെയും സിന്തറ്റിക് പതിപ്പുകൾ പതിവായി ശരീരത്തിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്, ഈസ്ട്രജന്റെ കുറവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ലേഖനം കാണുക!

എപ്പോഴാണ് ഈസ്ട്രജൻ ഉയരുന്നത്?

പല ഘടകങ്ങളും സ്ത്രീകളിൽ ഈസ്ട്രജന്റെ ആധിപത്യത്തിന് കാരണമാകും - അതായത്, പ്രോജസ്റ്ററോണിന്റെ അളവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ വളരെ ഉയർന്ന ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, പുരുഷന്മാരിൽ, ഉയർന്ന ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് ക്ലൈൻഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ ചിലതരം ക്യാൻസർ പോലുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന രോഗത്തിന്റെ അടയാളമായിരിക്കാം.

ഈസ്ട്രജൻ ആധിപത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ വാചകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും!

ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് മാറിയാൽ എന്തുചെയ്യും?

ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് മാറുകയാണെങ്കിൽ, ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നു. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് മാറുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ഡാശയ അപര്യാപ്തത പോലുള്ള ഒരു രോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവസ്ഥകൾ ചികിത്സിച്ചാൽ, ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് പലപ്പോഴും സാധാരണ നിലയിലാകും.

രോഗബാധിതരായ ചില വ്യക്തികളിൽ, ഹോർമോൺ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തെറാപ്പി (ആർത്തവവിരാമ സമയത്ത്) അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവ് സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ഉപയോഗപ്രദമാണ്.