സുഷുമ്ന കനാൽ സ്റ്റെനോസിസിനെതിരെ 2 വ്യായാമങ്ങൾ - സ്റ്റെപ്പ് പൊസിഷനിംഗ്

“സുപൈൻ സ്ഥാനത്ത്, രണ്ട് കാലുകളും ഉയർത്തിയ പ്രതലത്തിൽ വയ്ക്കുക, അങ്ങനെ താഴത്തെ പുറം പൂർണ്ണമായും തറയിൽ നിൽക്കുകയും പൊള്ളയായ പുറകിൽ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സുഖകരമാകുന്നിടത്തോളം ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരുക. അടുത്ത വ്യായാമം തുടരുക