ഓഫീസിലെ കഴുത്തിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ 4

“നേരുള്ള സ്ഥാനത്ത് നിന്ന്, നിങ്ങളുടെ നിതംബം ഒരു ഡ്രോയർ അടയ്ക്കുന്നതുപോലെ പിന്നിലേക്ക് തള്ളുക. നിങ്ങളുടെ ഭാരം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ കുതികാൽ മാറ്റുന്നു. കാലുകൾ ചെറുതായി പുറത്തേക്ക് തിരിയുന്നു, പരമാവധി വളയുന്ന സമയത്ത് കാൽമുട്ടുകൾ ഒരേ ദിശയിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു. 100°, പാദങ്ങളുടെ അഗ്രത്തിന് മുകളിലല്ല (മുട്ടുകൾ പാദങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് നീണ്ടുനിൽക്കരുത്). അടുത്ത വ്യായാമത്തിലേക്ക് തുടരുക