ചുവടെയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ | വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റ് പരിശീലനം

ചുവടെയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

1) ലിഫ്റ്റ് പെൽവിസ് 2) സ്ക്വാറ്റ് 3) ലഞ്ച് നിതംബത്തിനായി കൂടുതൽ വ്യായാമങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണോ?

 • ആരംഭ സ്ഥാനം: ഒരു ക്വിൾട്ടിംഗ് ബോർഡിലോ സമാനമായ ഉപരിതലത്തിലോ ഉള്ള സ്ഥാനം, വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റിന് സമാനമായ ഉയരം, പാദങ്ങൾ വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റിൽ നിൽക്കുന്നു
 • എക്സിക്യൂഷൻ: നിങ്ങളുടെ പെൽവിസ് സാവധാനം ഉയർത്തുക, ഒരു നിമിഷം ഈ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കുക, തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ നിതംബം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കാതെ വീണ്ടും താഴ്ത്തുക. ഈ വ്യായാമം 30 സെറ്റുകളായി ഏകദേശം 3 സെക്കൻഡ് ആവർത്തിക്കുക.
 • വധശിക്ഷ: നിങ്ങളുടെ കാലുകൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുക വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റ് നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകളിൽ 90 ° കോണിൽ എത്തുന്നതുവരെ നിതംബം പിന്നിലേക്ക് താഴ്ത്തുക, കാൽവിരലുകൾക്ക് മുന്നിൽ കാൽമുട്ടുകൾ തള്ളാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുക നെഞ്ച്.

  ചലനാത്മകമായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യായാമം ചലനാത്മകമായി ചെയ്യാനും കഴിയും. ഏകദേശം 30 സെക്കൻഡ് സ്ഥാനം പിടിക്കുക, ഇത് 3 തവണ ആവർത്തിക്കുക.

 • ആരംഭ സ്ഥാനം: ഒരു കാൽ വയ്ക്കുക വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റ്, മറ്റേത് ഏകദേശം ഒരു പടി നീളം പിന്നിലേക്ക്, തുടർന്ന് 90 ° ഒരു കോണിൽ എത്തുന്നതുവരെ മുൻ കാൽമുട്ടിനെ താഴ്ത്തുക, കാൽമുട്ടിന്റെ അഗ്രത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് കാൽമുട്ട് തള്ളാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, പിന്നിലെ കാൽമുട്ടും വളച്ച് മുകളിലേക്ക് താഴ്ത്തുക തറ. ഏകദേശം 30 സെക്കൻഡ് സ്ഥാനം പിടിച്ച് മാറ്റുക കാല്, ഓരോ വർഷവും ഇത് 3 തവണ ആവർത്തിക്കുക.

പിന്നിലേക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

1) പുറകോട്ട് നേരെയാക്കുക 2) വിശ്രമ വ്യായാമം 3) പുറകോട്ട് വലിച്ചുനീട്ടുക പിന്നിലേക്കുള്ള കൂടുതൽ വ്യായാമങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന ലേഖനങ്ങളിൽ കാണാം:

 • ആരംഭ സ്ഥാനം: സാധ്യതയുള്ള സ്ഥാനം വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റ്, ഇടുപ്പ് വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു, മുകളിലെ ശരീരത്തിന്റെ അടിത്തറയായി ഒരു ക്വില്ലിംഗ് ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നിൽ സമാനമായത് സ്ഥാപിക്കുക
 • വധശിക്ഷ: ആയുധങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീട്ടുകയോ മുകളിലെ ശരീരത്തിന് നേരെ കിടക്കുകയോ ചെയ്യുക, മുകളിലെ ശരീരം ഉയർത്തി അതിനെ നിലനിർത്തുക, അമിതമായി വലിച്ചുനീട്ടാതെ മുന്നോട്ട് നോക്കുക കഴുത്ത്. ഈ സ്ഥാനം 30 സെക്കൻഡ് പിടിച്ച് വ്യായാമം 3 തവണ ആവർത്തിക്കുക.
 • പ്രകടനം: വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റിൽ നിൽക്കുക, കാൽമുട്ടുകൾ ചെറുതായി വളച്ച് പിന്നിലേക്ക് വിശ്രമിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൈകളും അനുവദിക്കുക തല മുന്നോട്ട് തൂങ്ങുക. ഈ സ്ഥാനത്ത് വിശ്രമിക്കുക.
 • ആരംഭ സ്ഥാനം: വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റിന് മുന്നിൽ തറയിൽ കുതികാൽ സീറ്റ്, രണ്ട് കൈകളും വൈബ്രേഷൻ പ്ലേറ്റിലും ആയുധങ്ങൾ വളരെ മുന്നോട്ട് നീട്ടുന്നു, പുറകിൽ അയവുള്ളതും കഴുത്ത് ഒപ്പം തല ആയുധങ്ങൾക്കും പിന്നിലേക്കും യോജിക്കുന്നു. ഈ സ്ഥാനത്ത് വിശ്രമിക്കുക.
 • തിരികെ സ്കൂൾ
 • ബാക്ക് വ്യായാമങ്ങൾ
 • നടുവേദനയ്‌ക്കെതിരായ വ്യായാമങ്ങൾ