കാലുകൾക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ | വയറ്, കാലുകൾ, അടി, പിന്നിൽ വ്യായാമങ്ങൾ

കാലുകൾക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

വ്യായാമം ചെയ്യുക ഭിത്തിയിൽ ചാരി മുട്ടുകൾ ചെറുതായി വളയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ 100° വരെ വളയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കാൽമുട്ടുകൾ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ നീണ്ടുനിൽക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ മതിലിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയായിരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഭിത്തിയിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥാനം പിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാൽമുട്ട് നീട്ടി വളയ്ക്കാം സന്ധികൾ 15 തവണ.

വ്യായാമം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പുറകിൽ കിടന്ന് രണ്ട് കാലുകളും ഉയർത്തുക. നിങ്ങൾ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതുപോലെ അവരുമായി വലിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ചലനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. വേഗത വളരെ വേഗത്തിലാകരുത്.

വ്യായാമം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ പുറകിൽ കിടന്ന് രണ്ട് കാലുകളും നീട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവരെ ഉയർത്തുക. നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ എടുക്കാതെ, അവയെ വേർതിരിച്ച് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരിക.

വ്യായാമം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വശത്ത് കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു. താഴെയുള്ള ഭുജം താഴെയാണ് തല പിന്തുണയായി. മറ്റേ ഭുജം മുൻവശത്ത് നിന്ന് മുകളിലെ ശരീരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും കോണാകൃതിയിലുള്ളതുമാണ്.

മുകളിലെ കാല് മുകളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് കാല് വരുന്നു, പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അടിഭാഗം മുന്നോട്ട് അമർത്തുക. എപ്പോൾ കാല് വീണ്ടും ഇറങ്ങി വരുന്നു, മുഴുവനായി താഴെ വെക്കരുത്.

വ്യായാമം 15 തവണ ആവർത്തിക്കുക, തുടർന്ന് ലെഗ് / സൈഡ് സ്ഥാനം മാറ്റുക. വ്യായാമം ചെയ്യുക വ്യായാമം 4-ൽ നിന്ന് പൊസിഷൻ അനുമാനിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, നിങ്ങൾ കാൽ മാത്രമല്ല രണ്ട് കാലുകളും ഉയർത്തുക.

പിന്നീട് താഴ്ത്തുമ്പോൾ കാലുകൾ ഒരിക്കലും നിലത്തു തൊടാറില്ല. ഏകദേശം 15 ആവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം, വശങ്ങൾ മാറ്റുക. വ്യായാമം ചെയ്യുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വശത്ത് കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ കാലുകൾ നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

താഴെയുള്ള ഭുജം താഴെയാണ് തല പിന്തുണയായി. മറ്റേ ഭുജം മുൻവശത്ത് നിന്ന് മുകളിലെ ശരീരത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും കോണാകൃതിയിലുള്ളതുമാണ്. മുകളിലെ കാൽ അൽപ്പം ഉയർത്തി നീട്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഈ കാൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ അടിവശം മുന്നോട്ട് അമർത്തുക, അങ്ങനെ അടിഭാഗം പിന്നിലേക്ക് നീങ്ങുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് കാൽ വലിച്ച് വീണ്ടും നീട്ടുക. വലിക്കുന്നത് ആവർത്തിക്കുക ഒപ്പം നീട്ടി കാലിന്റെ. പിന്നെ വശങ്ങൾ മാറ്റുക. മുട്ട് ജോയിന് വേണ്ടിയുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ എന്ന ലേഖനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യായാമങ്ങൾ കണ്ടെത്താം