തോളിൽ ഒരു അസ്ഥിബന്ധത്തിന് പരിക്കുകൾക്കുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ / തെറാപ്പി | അസ്ഥിബന്ധത്തിന്റെ വിള്ളൽ / വിപുലീകരണം ഉണ്ടായാൽ വ്യായാമങ്ങൾ

തോളിൽ ലിഗമെന്റിന് പരിക്കേൽക്കുന്നതിനുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ / തെറാപ്പി

ചലനശേഷിയും ശക്തിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യായാമങ്ങളും തോളിലെ ലിഗമന്റ് പരിക്കുകൾക്കുള്ള തെറാപ്പിയുടെ വിജയത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. 1. നീട്ടി: ഒരു ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് വശത്തേക്ക് നിൽക്കുക, മുറിവേറ്റ കൈ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് ചുമരിന്റെ തോളിൽ വയ്ക്കുക, അങ്ങനെ അത് ശരീരത്തിന് പിന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു തോന്നണം നീട്ടി തോളിലും നെഞ്ച് പ്രദേശം.

ഇത് 20 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക. 2nd സ്ട്രെച്ച്: ആരോഗ്യമുള്ള കൈയുടെ കൈകൊണ്ട്, മറ്റേ കൈയുടെ കൈമുട്ട് പിടിച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള തോളിൽ ചലിപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കേടായ തോളിൽ നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടും. 20 സെക്കൻഡ് സ്ട്രെച്ച് പിടിക്കുക.

3. ശക്തിപ്പെടുത്തൽ കൂടാതെ ഏകോപനം: നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇരിക്കുക. ഇപ്പോൾ തോളുകൾ ചെവികളിലേക്ക് വലിക്കുക, 2 സെക്കൻഡ് ഈ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കുക, തുടർന്ന് തോളുകൾ തറയിലേക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം തള്ളുക. വ്യായാമം 15 തവണ ആവർത്തിക്കുക.

4. ശക്തിപ്പെടുത്തൽ കൂടാതെ നീട്ടി: ഒരു ഭിത്തിയിൽ മുഖം വെച്ച് നിൽക്കുക. രണ്ട് കൈകളും ഭിത്തിയിൽ വയ്ക്കുക നെഞ്ച് ഉയരം, കൈമുട്ടുകൾ വളയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ മതിലിന് നേരെ പുഷ്-അപ്പുകൾ ചെയ്യുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക.

15 ആവർത്തനങ്ങളും 3 പാസുകളും ചെയ്യുക. 5. ബലപ്പെടുത്തൽ: ഓരോ കൈയിലും ഒരു ചെറിയ ഭാരം എടുക്കുക. നേരെ നിവർന്നു നിൽക്കുക.

കാലുകൾ തോളിൽ വീതിയുള്ളതാണ്. അതേ സമയം, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തോളിൻറെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക, അവയെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വശത്തേക്ക് നീട്ടുക. ഈ സ്ഥാനത്ത് 5 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തുക.

10 ആവർത്തനങ്ങൾ.

 • 1. വലിച്ചുനീട്ടൽ: ഒരു ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് വശത്തേക്ക് നിൽക്കുക, പരിക്കേറ്റ കൈ ഭിത്തിയോട് ചേർന്ന് ചുമരിന്റെ ഉയരത്തിൽ വയ്ക്കുക, അങ്ങനെ അത് ശരീരത്തിന് പിന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നു.

  നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തോളിൽ ഒരു നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടണം നെഞ്ച് പ്രദേശം. ഇത് 20 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക.

 • 2. വലിച്ചുനീട്ടൽ: ആരോഗ്യമുള്ള ഭുജത്തിന്റെ കൈകൊണ്ട്, മറ്റേ കൈയുടെ കൈമുട്ട് പിടിച്ച് ആരോഗ്യമുള്ള തോളിലൂടെ കടന്നുപോകുക, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കേടായ തോളിൽ നീറ്റൽ അനുഭവപ്പെടും.

  സ്ട്രെച്ച് 20 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക.

 • 3. ശക്തിപ്പെടുത്തൽ കൂടാതെ ഏകോപനം: നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നേരെ ഇരിക്കുക, ഇപ്പോൾ തോളുകൾ ചെവികളിലേക്ക് വലിക്കുക, 2 സെക്കൻഡ് ഈ സ്ഥാനത്ത് പിടിക്കുക, തുടർന്ന് തോളുകൾ തറയിലേക്ക് കഴിയുന്നിടത്തോളം തള്ളുക. വ്യായാമം 15 തവണ ആവർത്തിക്കുക.
 • 4 ബലപ്പെടുത്തലും വലിച്ചുനീട്ടലും: നിങ്ങളുടെ മുഖം ഒരു ഭിത്തിയിൽ നിൽക്കുക.

  നെഞ്ചിന്റെ തലത്തിൽ രണ്ട് കൈകളും ചുമരിൽ വയ്ക്കുക, കൈമുട്ട് വളയ്ക്കുക. നിങ്ങൾ മതിലിന് നേരെ പുഷ്-അപ്പുകൾ ചെയ്യുമെന്ന് സങ്കൽപ്പിക്കുക. 15 ആവർത്തനങ്ങളും 3 പാസുകളും ചെയ്യുക.

 • 5.

  ശക്തിപ്പെടുത്തൽ: ഓരോ കൈയിലും ഒരു ചെറിയ ഭാരം എടുക്കുക. നേരെ നിവർന്നു നിൽക്കുക.കാലുകൾ തോളിൽ വീതിയുള്ളതാണ്. അതേ സമയം, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തോളിൻറെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുക, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വശത്തേക്ക് നീട്ടി. ഈ സ്ഥാനത്ത് 5 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കൈകൾ വീണ്ടും താഴ്ത്തുക. 10 ആവർത്തനങ്ങൾ.