ഫോളിക് ആസിഡ് (ഫോളേറ്റ്): നിർവചനം, സിന്തസിസ്, ആഗിരണം, ഗതാഗതം, വിതരണം

ഫോളിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളേറ്റ് (പര്യായങ്ങൾ: വിറ്റാമിൻ ബി 9, വിറ്റാമിൻ ബി 11, വിറ്റാമിൻ എം) ജനറിക് ഒരു ഹൈഡ്രോഫിലിക്കിന്റെ പദം (വെള്ളം-സോള്യൂബിൾ) വിറ്റാമിൻ. ഈ വിറ്റാമിനിലെ ശാസ്ത്രീയ താത്പര്യം ആരംഭിച്ചത് 1930 ൽ ലൂസി വിൽസ് ഒരു ഘടകം കണ്ടെത്തിയപ്പോഴാണ് കരൾ, യീസ്റ്റ്, ചീര എന്നിവ വളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ആൻറിഅനെമിക് ഉള്ളതുമാണ് (തടയുന്നു വിളർച്ച) ഇഫക്റ്റുകൾ. 1938 ൽ ഡേ കുരങ്ങുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഉചിതമായ കുറവുണ്ടെന്ന് തെളിയിച്ചു ഭക്ഷണക്രമം ന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു വിളർച്ച (വിളർച്ച) കൂടാതെ യീസ്റ്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് ഇവ ഇല്ലാതാക്കാം കരൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ. ഈ രോഗശാന്തി ഘടകം യീസ്റ്റിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കരൾ തുടക്കത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എം (മങ്കി) എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത്. ചീര ഇലകളിൽ നിന്ന് ഈ ഘടകത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് 1941 ൽ സ്നെൽ മറ്റുള്ളവരും നേടി. ലാറ്റിൻ പദമായ ഫോളിയം (= ഇല) എന്നതിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഈ പദാർത്ഥത്തിന് “ഫോളിക് ആസിഡ്“. എന്നിരുന്നാലും, ആധുനിക കാലത്ത് വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതും ആന്റിഅനെമിക് (തടയുന്നതും) അറിയപ്പെടുന്നു വിളർച്ച) ഘടകം ആദ്യം വിളിക്കുന്നു ഫോളിക് ആസിഡ് പ്രകൃതിയിൽ അത് സംഭവിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഒറ്റപ്പെടൽ ഒരു കൃത്രിമ ഉൽപ്പന്നമാണ്. ഫോളിക് ആസിഡിന് ഒരു ഹെറ്ററോസൈക്ലിക് ഘടനയുണ്ട് നൈട്രജൻപാരാ-അമിനോബെൻസോയിക് ആസിഡ് റിംഗിന്റെ അമിനോ ഗ്രൂപ്പുമായി സി 6 ആറ്റത്തിലെ മെഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റെറിഡിൻ റിംഗ് - സ്റ്റെറോയിക് ആസിഡ്. പി-അമിനോബെൻസോയിക് ആസിഡിന്റെ കാർബോക്‌സിൽ അറ്റത്ത് ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് വഴി ഒരു ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് തന്മാത്ര ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു (ഒരു കാർബോക്‌സൈലും അമിനോ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം). അതിനാൽ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ രാസനാമം pteroylmonoglutamic acid അല്ലെങ്കിൽ pteroylmonoglutamate (PteGlu) എന്നാണ്. പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്കാത്ത ഫോളിക് ആസിഡിനെ ഫോളേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും [5-8, 11, 17]. ഫോളേറ്റുകൾ ജൈവവ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗമാണ്, അതിനാൽ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമായും സംഭവിക്കുന്നു. ഫോളിക് ആസിഡുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഫോളേറ്റുകളിൽ ഒരു സ്റ്റെറിഡിൻ, പി-അമിനോബെൻസോയേറ്റ് തന്മാത്രകൾ - സ്റ്റെറോയിക് ആസിഡ് - എ ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് അവശിഷ്ടം. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ടാമത്തേത് അതിന്റെ ഗാമാ-കാർബോക്‌സിൽ ഗ്രൂപ്പുമായി കൂടുതൽ സംയോജിപ്പിക്കാം ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് തന്മാത്രകൾ, ഫലമായി ഗ്ലൂട്ടാമൈൽ അവശിഷ്ടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ആശ്രയിച്ച് pteroylmonoglutamate (PteGlu) അല്ലെങ്കിൽ pteroylpolyglutamate (PteGlu2-7) എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓക്സിഡൈസ്ഡ്, ഡൈഹൈഡ്രജൻ (2 ന്റെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ) എന്നിവയിലാണ് സ്റ്റെറിഡിൻ റിംഗ് ഹൈഡ്രജന് ആറ്റങ്ങൾ) അല്ലെങ്കിൽ ടെട്രാഹൈഡ്രജനേറ്റഡ് (4 ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങളുടെ സങ്കലനം) യഥാക്രമം. അവസാനമായി, ഗ്ലൂട്ടാമൈൽ ശൃംഖലയുടെ നീളം, ഹൈഡ്രജനേഷന്റെ അളവ് (എണ്ണം) അനുസരിച്ച് ഫോളേറ്റുകൾ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൈഡ്രജന് pteridine തന്മാത്രയുടെ ആറ്റങ്ങൾ), വിവിധ C1 യൂണിറ്റുകളുടെ പകരക്കാരൻ (കൈമാറ്റം) (1-കാർബൺ യൂണിറ്റുകൾ), മെഥൈൽ, ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്, N5, N10 ആറ്റങ്ങളിൽ [1-3, 9, 10, 15, 18, 21] അവശിഷ്ടങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക. വിറ്റാമിൻ ബി 9 ന്റെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ രൂപം 5,6,7,8-ടെട്രാഹൈഡ്രോഫോളേറ്റും (ടിഎച്ച്എഫ്) അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവുകളും (ഡെറിവേറ്റീവുകൾ) ആണ്. മെഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ, ഹൈഡ്രോക്സിമെഥൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ (സജീവമാക്കി) പോലുള്ള സി 1 മൊമറ്റികളുടെ സ്വീകർത്താവ് (റിസീവർ), ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്നീ നിലകളിലെ പ്രധാന കോയിൻ‌സൈം രൂപവും പ്രവർത്തനവുമാണ് ടിഎച്ച്എഫ്. ഫോർമാൽഡിഹൈഡ്), ഫോർ‌മൈൽ ഗ്രൂപ്പുകൾ‌ (സജീവമാക്കി ഫോർമിക് ആസിഡ്), പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടീൻ, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് മെറ്റബോളിസത്തിൽ [1-3, 9, 15, 18]. വിവിധ ഉപാപചയ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന സി 1 അവശിഷ്ടങ്ങൾ ടിഎച്ച്എഫ് - ടിഎച്ച്എഫ്-സി 1 സംയുക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു - അതിന്റെ സഹായത്തോടെ അനുയോജ്യമായ സ്വീകർത്താക്കൾക്ക് (റിസീവറുകൾ) കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വിവിധ ടിഎച്ച്എഫ്-സി 1 സംയുക്തങ്ങൾ അവയുടെ ഓക്സീകരണ അവസ്ഥയിൽ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവ പരസ്പരം പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇനിപ്പറയുന്ന THF-C1 സംയുക്തങ്ങൾ മനുഷ്യ ജീവികളിൽ സംഭവിക്കുന്നു.

 • സി 1 റെസിഡ്യൂ ഫോർമാറ്റിനൊപ്പം ടിഎച്ച്എഫ് (ഫോർമിക് ആസിഡ്).
  • 10-ഫോമൈൽ ടിഎച്ച്എഫ്
  • 5-ഫോമൈൽ- THF
  • 5,10-മെത്തനൈൽ-ടിഎച്ച്എഫ്
  • 5-ഫോർമിമിനോ-ടിഎച്ച്എഫ്
 • സി 1 ശേഷിപ്പുള്ള ടിഎച്ച്എഫ് ഫോർമാൽഡിഹൈഡ് (മെത്തനാൽ).
  • 5,10-മെത്തിലീൻ ടി.എച്ച്.എഫ്
 • സി 1 ശേഷിപ്പുള്ള മെത്തനോളിനൊപ്പം ടിഎച്ച്എഫ്
  • 5-മെഥൈൽ ടി.എച്ച്.എഫ്

പ്രകൃതിദത്ത ഫോളേറ്റ് സംയുക്തങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഫോളിക് ആസിഡിന് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥിരതയും ഓക്സീകരണ നിലയുമുണ്ട്, മാത്രമല്ല ഇത് ശുദ്ധമായ പദാർത്ഥമായി അളവനുസരിച്ച് (പൂർണ്ണമായും) ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, സിന്തറ്റിക് ഉൽ‌പാദനത്തിനുശേഷം, ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വിറ്റാമിൻ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ, മരുന്നുകളും ഭക്ഷണ ശക്തിപ്പെടുത്തലും. അതേസമയം, മോണോഗ്ലൂടമേറ്റ് 5-മെഥൈൽറ്റെട്രാഹൈഡ്രോഫോളേറ്റ് (5-MTHF,) പോലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത ഫോളേറ്റുകൾ കൃത്രിമമായി നിർമ്മിക്കാനും കഴിയും. കാൽസ്യം എൽ-മെത്തിലിൽഫോളേറ്റ്) .ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജൈവവൈവിദ്ധ്യത കുറയ്ക്കുന്നു ഹോമോസിസ്റ്റൈൻ അളവ് (സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകുന്ന അമിനോ ആസിഡ്, ഇത് വർദ്ധിച്ചു ഏകാഗ്രത കേടുവരുത്തും രക്തം പാത്രങ്ങൾ), ബയോളജിക്കൽ ആക്റ്റീവ് ഫോം 5-MTHF ഫോളിക് ആസിഡിന് തുല്യമാണ് - 1 µg 5-MTHF 1 µg സിന്തറ്റിക് ഫോളിക് ആസിഡിന് തുല്യമാണ് (തുല്യമാണ്). സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന ദീർഘകാല പഠനങ്ങൾ ഭരണകൂടം ഫോളിക്കിൽ ഫോളിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ 5-MTHF ഏകാഗ്രത in ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ (ചുവപ്പ് രക്തം സെല്ലുകൾ) സ്വാഭാവിക 5-MTHF ന്റെ ഗണ്യമായ മികവ് കാണിക്കുന്നു. യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ശാസ്ത്രീയ പാനൽ അനുസരിച്ച് (ഉദാ: യൂറോപ്യൻ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി, EFSA 2004), 5-MTHF ഉപയോഗത്തിനെതിരെ സുരക്ഷാ ആശങ്കകളൊന്നുമില്ല. ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ഫോളേറ്റിന്റെ ഉറവിടമായി, കൂടാതെ ഭക്ഷണരീതികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സമന്വയിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രകൃതി രൂപത്തിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു അനുബന്ധ 2006 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ഫോളിക് ആസിഡിന് പകരം 5-MTHF ഉപയോഗിക്കാം.

ആഗിരണം

മൃഗങ്ങളിലും സസ്യഭക്ഷണങ്ങളിലും ഫോളേറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നു, അവിടെ അവ pteroylmonoglutamates ആയി കാണപ്പെടുന്നു, പക്ഷേ പ്രധാനമായും pteroylpolyglutamates (60-80%). ഇവയിൽ എൻസൈമിക്കായി പിളർന്നിരിക്കണം ഡുവോഡിനം മുമ്പും പ്രോക്സിമൽ ജെജൂണവും ആഗിരണം. ജലവിശ്ലേഷണം (പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പിളർപ്പ് വെള്ളം) ഒരു ഗാമാ-ഗ്ലൂട്ടാമൈൽ സംഭവിക്കുന്നു കാർബോക്സിപെപ്റ്റിഡേസ് (കൺജഗേസ്) എന്ററോസൈറ്റുകളുടെ ബ്രഷ് ബോർഡർ മെംബ്രെൻ (കുടലിന്റെ കോശങ്ങൾ) എപിത്തീലിയം), ഇത് പോളിഗ്ലൂടാമൈൽ‌ഫോളേറ്റിനെ മോണോഗ്ലൂട്ടാമൈൽ‌ഫോളേറ്റിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് കുടലിലേക്ക് എടുക്കുന്നു മ്യൂക്കോസ കോശങ്ങൾ (കുടലിന്റെ മ്യൂക്കോസൽ സെല്ലുകൾ) ഒരു സജീവ ഗ്ലൂക്കോസ്- ഒപ്പം സോഡിയംസാച്ചുറേഷൻ ചലനാത്മകതയെ പിന്തുടരുന്ന ആശ്രിത കാരിയർ സംവിധാനം. ഫോളേറ്റിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ ഒരു നിഷ്ക്രിയ ഗതാഗത സംവിധാനം വഴി 20-30% മോണോഗ്ലൂടാമൈൽഫോളേറ്റുകൾ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (ഏറ്റെടുക്കുന്നു) ഡോസ് [1-3, 10, 18, 20, 21]. സിന്തറ്റിക് ഫോളിക് ആസിഡ് പോലുള്ള pteroylmonoglutamates പൂർണ്ണമായും ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ (> 90%), പോളിഗ്ലൂടമേറ്റ് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് ഒരു ആഗിരണം പരിമിതമായ കൺജഗേസ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന എൻസൈമാറ്റിക് പിളർപ്പ് കാരണം ഏകദേശം 20% മാത്രം നിരക്ക് [2, 5-8, 10-12, 16, 18]. വ്യക്തിഗത ഭക്ഷണങ്ങളിലെ ഫോളേറ്റ് ഉള്ളടക്കവും മോണോ- പോളിഗ്ലൂടമേറ്റിന്റെ അനുപാതവും വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ വിറ്റാമിൻ നഷ്ടം കണക്കാക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, അതിനാൽ യഥാർത്ഥ ഫോളേറ്റിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല ആഗിരണം. നിലവിലെ റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, a ജൈവവൈവിദ്ധ്യത ഭക്ഷണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫോളേറ്റ് സംയുക്തങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം 50% കണക്കാക്കാം. മോണോ-, പോളിഗ്ലൂടാമിക് ആസിഡ് സംയുക്തങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത ആഗിരണം നിരക്ക് ഫോളേറ്റ് തുല്യമായ (എഫ്ഇ) എന്ന പദത്തിന് കാരണമാകുന്നു. തുല്യമായ പദം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • 1 µg FÄ = 1 µg ഡയറ്ററി ഫോളേറ്റ്.
 • 1 µg ഡയറ്ററി ഫോളേറ്റ് = 0.5 µg സിന്തറ്റിക് ഫോളിക് ആസിഡ്
 • 1 µg സിന്തറ്റിക് ഫോളിക് ആസിഡ് = 2 µg ഡയറ്ററി ഫോളേറ്റ് (അല്ലെങ്കിൽ 2 µg FÄ).

വിറ്റാമിൻ ബി 9 ആഗിരണം ചെയ്യുന്നത് പി.എച്ച്-ആശ്രിത പ്രക്രിയയാണ്, ഇത് പി.എച്ച് 6.0 ൽ പരമാവധി ആഗിരണം ചെയ്യും. പി‌എച്ചിന് പുറമേ, സെൽ ഘടനയിൽ നിന്ന് ഫോളേറ്റുകളുടെ പ്രകാശനം, ഫുഡ് മാട്രിക്സ് (ഫുഡ് ടെക്സ്ചർ), ഓർഗാനിക് പോലുള്ള മറ്റ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആസിഡുകൾ, ഫോളേറ്റ്-ബൈൻഡിംഗ് പ്രോട്ടീനുകൾ, ലഹരിവസ്തുക്കൾ കുറയ്ക്കൽ, കൺജഗേസ് തടയുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയും സ്വാധീനിക്കുന്നു ജൈവവൈവിദ്ധ്യത വിറ്റാമിൻ ബി 9 ന്റെ. അതിനാൽ, മൃഗങ്ങളുടെ ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഫോളേറ്റുകൾ സസ്യജാലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്ഷണത്തേക്കാൾ നന്നായി ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പ്രോട്ടീനുകൾ. ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മോണോഗ്ലൂട്ടാമൈൽ‌ഫോളേറ്റ് എന്ററോസൈറ്റുകളിൽ (കുടലിന്റെ കോശങ്ങളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു എപിത്തീലിയം) രണ്ട് റിഡക്ഷൻ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ 7,8-ഡൈഹൈഡ്രൊഫോളേറ്റ് (ഡിഎച്ച്എഫ്) വഴി ഉപാപചയ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ 5,6,7,8-ടിഎച്ച്എഫ്, ഇത് പോർട്ടൽ വഴി കരളിൽ എത്തുന്നു സിര ഭാഗികമായി മെത്തിലൈലേറ്റഡ് (5-എം‌ടി‌എച്ച്എഫ്), ഫോർ‌മിലേറ്റഡ് (10-ഫോർ‌മൈൽ-ടി‌എച്ച്എഫ്) രൂപങ്ങളിൽ, പക്ഷേ പ്രധാനമായും സി 1 ഇല്ലാതെ സ TH ജന്യ ടി‌എച്ച്‌എഫ്.

ശരീരത്തിലെ ഗതാഗതവും വിതരണവും

കരളിൽ, ടെട്രാഹൈഡ്രോഫോളേറ്റിന്റെ മെത്തിലൈസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ചെറിയ ഫോർമിലേഷൻ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു, അതിനാൽ വിറ്റാമിൻ ബി 9 രക്തം പ്രധാനമായും 5-MTHF (> 80%), ഒരു പരിധിവരെ 10-ഫോമൈൽ-ടിഎച്ച്എഫ്, സ TH ജന്യ ടിഎച്ച്എഫ്. 10-ഫോമൈൽ-ടിഎച്ച്എഫ് ഏകാഗ്രത ആരോഗ്യമുള്ള മുതിർന്നവരിൽ സെറം സ്ഥിരമായിരിക്കും, അതിവേഗം വളരുന്ന ടിഷ്യൂകളിലാണ് ഇത് ഉയർത്തുന്നത്. ബ്ലഡ് സെറമിൽ, 50-60% ഫോളേറ്റ് സംയുക്തങ്ങൾ കുറഞ്ഞ അടുപ്പം (ബൈൻഡിംഗ്) ബലം) പ്രത്യേകമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആൽബുമിൻ, ആൽഫ-മാക്രോഗ്ലോബുലിൻ കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫർ.കൂടാതെ, ഒരു പ്രത്യേക ഫോളേറ്റ് ബൈൻഡിംഗ് പ്രോട്ടീൻ നിലവിലുണ്ട്, അത് സെറം ഫോളേറ്റുകളെ ഉയർന്ന അടുപ്പത്തോടെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ അളവിൽ (പിക്കോഗ്രാം (പിജി) ശ്രേണി). ഈ ബൈൻഡിംഗ് പ്രോട്ടീന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തനം ഓക്സിഡൈസ്ഡ് ഫോളേറ്റുകൾ കരളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ്, അവിടെ ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സജീവമായ ടി.എച്ച്.എഫ്. സ്ത്രീകൾ എടുക്കുന്ന നിരീക്ഷണം വാക്കാലുള്ള ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ (ജനന നിയന്ത്രണ ഗുളികകൾ) കൂടാതെ ഗര്ഭം ഉയർന്ന അളവിലുള്ള ഫോളേറ്റ് ബൈൻഡിംഗ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും ഒരു ഹോർമോൺ സ്വാധീനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. അടിസ്ഥാന സാഹചര്യങ്ങളിൽ സെറം ഫോളേറ്റ് അളവ് 7-17 ng / ml വരെയാണ്, അവ അവസാന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം (ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ ദൈർഘ്യം), ഫോളേറ്റ് കഴിക്കുന്നതിന്റെ അളവ്, വ്യക്തിഗത ഫോളേറ്റ് വിതരണം എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. . രക്തത്തിലെ രക്തചംക്രമണത്തിലുള്ള മോണോഗ്ലൂടാമൈൽ ഫോളേറ്റുകൾ, പ്രാഥമികമായി 5-MTHF എടുക്കുന്നു ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ (ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ) സാച്ചുറേഷൻ ചലനാത്മക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പെരിഫറൽ സെല്ലുകൾ, ഒരു പ്രത്യേക കാരിയർ പ്രോട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ച് പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു സെൽ മെംബ്രൺ ഗതാഗതത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥത. ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത ഫോളേറ്റുകളേക്കാൾ ഈ ട്രാൻസ്‌മെംബ്രെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീനുമായി കുറച്ച ഫോളേറ്റുകൾക്ക് വളരെ ഉയർന്ന ബന്ധമുണ്ട്. വിറ്റാമിൻ ബി 9 ന്റെ മോണോഗ്ലൂടമേറ്റ് സംയുക്തങ്ങൾ കടന്നുപോകുന്നത് രക്ത-മസ്തിഷ്ക്കം തടസ്സം (രക്തം തമ്മിലുള്ള തലച്ചോറിലെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ബാരിയർ ട്രാഫിക് കേന്ദ്ര നാഡീവ്യൂഹം) സാച്ചുറേഷൻ ചലനാത്മകത അനുസരിച്ച് സംഭവിക്കാം. സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ദ്രാവകത്തിന് (സി‌എസ്‌എഫ്, സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ്) രക്തത്തിലെ സെറമിനേക്കാൾ രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മടങ്ങ് വരെ ഫോളേറ്റ് നിലയുണ്ട്. അന്തർലീനമായി, ടെറോയ്ൽമോണോഗ്ലൂട്ടാമേറ്റുകളെ പോളിഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് രൂപത്തിലേക്ക് (PteGlu2-7), പ്രധാനമായും പെന്റ- അല്ലെങ്കിൽ ഹെക്സാഗ്ലൂട്ടാമേറ്റുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കാരണം അവ ഈ രൂപത്തിൽ നിലനിർത്താനോ സംഭരിക്കാനോ മാത്രമേ കഴിയൂ. ഈ ആവശ്യത്തിനായി, 5-MTHF ആദ്യം ഡീമെത്തൈലേറ്റ് ചെയ്യണം (മെഥൈൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ എൻസൈമാറ്റിക് പിളർപ്പ്) - ഇത് ഒരു പ്രക്രിയ വിറ്റാമിൻ B12-ഡിപൻഡന്റ് - അതിനാൽ പോളിഗ്ലൂടമേറ്റ് സിന്തറ്റേസ് (കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന എൻസൈം) വഴി ഇത് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനാകും ഗ്ലൂട്ടാമേറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ). ൽ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ (ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ), പോളിഗ്ലൂടാമൈൽ-ടിഎച്ച്എഫ്, ഡിയോക്സിഹെമോഗ്ലോബിനുമായി ഉയർന്ന ബന്ധം പുലർത്തുന്നു (ഓക്സിജൻന്റെ അപര്യാപ്തമായ രൂപം ഹീമോഗ്ലോബിൻ), കൂടുതലും 4-7 ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തന്മാത്രകൾ. എറിത്രോസൈറ്റുകളുടെ ഫോളേറ്റ് സാന്ദ്രത സെറത്തിലെ ഫോളേറ്റ് ഉള്ളടക്കത്തെ 40 മടങ്ങ് (200-500 ng / ml) കവിയുന്നു. മുതിർന്നവർക്കുള്ള എറിത്രോസൈറ്റുകളിൽ, വിറ്റാമിൻ ബി 9 ന് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ല, പക്ഷേ സംഭരണ ​​പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. വ്യത്യസ്തമായി റെറ്റിക്യുലോസൈറ്റുകൾ (“ജുവനൈൽ” എറിത്രോസൈറ്റുകൾ), ഗണ്യമായ അളവിൽ ഫോളേറ്റ്, പക്വതയുള്ള എറിത്രോസൈറ്റുകൾ (ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ) എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ച് (ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു) വലിയ തോതിൽ ഫോളേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണ് (അപൂർണ്ണമാണ്). ഇക്കാരണത്താൽ, എറിത്രോസൈറ്റ് ഫോളേറ്റ് നില വിറ്റാമിൻ ബി 9 നിലയെ വളരെയധികം ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ (ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ) സീറം ഫോളേറ്റ് നിലയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമായി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ ബി 9 എല്ലാ ടിഷ്യൂകളിലും കാണപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ വിതരണ പാറ്റേൺ ടിഷ്യൂകളുടെ മൈറ്റോട്ടിക് നിരക്കിനെ (സെൽ ഡിവിഷൻ റേറ്റ്) ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു - ഉയർന്ന ഡിവിഷൻ നിരക്കുകളുള്ള സെൽ സിസ്റ്റങ്ങളായ ഹെമറ്റോപോയിറ്റിക്, എപ്പിത്തീലിയൽ സെല്ലുകൾക്ക് ഉയർന്ന ഫോളേറ്റ് സാന്ദ്രതയുണ്ട്. മനുഷ്യരിൽ ഫോളേറ്റിന്റെ മൊത്തം ശരീരത്തിന്റെ അളവ് 5-10 മില്ലിഗ്രാം ആണ്, ഇതിൽ പകുതിയും കരളിൽ പ്രാദേശികവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്രാഥമികമായി 5-MTHF രൂപത്തിലും ചെറുതായി 10-ഫോർമൈൽ-ടിഎച്ച്എഫ് രൂപത്തിലും. കരൾ പ്രധാന സംഭരണ ​​അവയവമാണ്, മറ്റ് അവയവങ്ങളിലേക്കുള്ള വിതരണം നിയന്ത്രിക്കുന്നു. വിറ്റാമിൻ ബി 9 ന്റെ ജൈവിക അർദ്ധായുസ്സ് (ജൈവ പ്രക്രിയകൾ കാരണം ഒരു വസ്തുവിന്റെ സാന്ദ്രത പകുതിയായി കുറഞ്ഞു) ഏകദേശം 100 ദിവസമാണ്. ശരീരശേഖരം കുറവായതിനാൽ, സെറം വിറ്റാമിൻ ബി 9 അളവ് 3-4 ആഴ്ച മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ ഫോളേറ്റ് രഹിതത്തിൽ ഭക്ഷണക്രമം. ഭക്ഷണത്തിലെ ഫോളേറ്റിന്റെ അഭാവം തുടരുകയാണെങ്കിൽ, സെറം ഫോളേറ്റ് ഏകാഗ്രത കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം, ഓവർസ്ഗ്മെൻറേഷൻ (“റൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്”) ന്യൂട്രോഫിൽ ഗ്രാനുലോസൈറ്റുകൾ (വെളുത്ത രക്താണുക്കള് അവ സ്വതസിദ്ധമായ രോഗപ്രതിരോധ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്) 10-12 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ സംഭവിക്കുന്നു, 18 ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം, എറിത്രോസൈറ്റ് ഫോളേറ്റ് നില കുറയുന്നു, 4-5 മാസത്തിനുശേഷം, അതിന്റെ പ്രകടനം മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ (ന്യൂക്ലിയുകളും അടങ്ങിയ ശരാശരിയേക്കാൾ വലിയ എറിത്രോസൈറ്റ് പ്രീക്വാർസർ സെല്ലുകളുള്ള വിളർച്ച ഹീമോഗ്ലോബിൻ ലെ മജ്ജ), ഇത് കാണിക്കുന്നു രക്തത്തിന്റെ എണ്ണം ഹൈപ്പർക്രോമിക്, മാക്രോസൈറ്റിക് അനീമിയ (പര്യായപദം: മെഗലോബ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ; വിളർച്ച (വിളർച്ച) വിറ്റാമിൻ B12, തയാമിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ കുറവ്, ഫലമായി ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ (ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ഉത്പാദനം).

വിസർജ്ജനം

10-90 mong മോണോഗ്ലൂട്ടാമൈൽ‌ഫോളേറ്റ് / ദിവസം പുറന്തള്ളുന്നു പിത്തരസം വിധേയമാണ് എന്ററോഹെപാറ്റിക് രക്തചംക്രമണം (കരൾ-നല്ല ട്രാഫിക്), ഇത് ഏതാണ്ട് അളവനുസരിച്ച് വീണ്ടും ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. രോഗങ്ങൾ ചെറുകുടൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില കുടൽ ഭാഗങ്ങളുടെ വിഭജനം (ശസ്ത്രക്രിയാ നീക്കംചെയ്യൽ) എന്ററൽ പുനർവായനയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. അതിവേഗം ലഭ്യമായതും താരതമ്യേന വലിയ ബിലിയറിയും (ബാധിക്കുന്നു പിത്തരസം) ഫോളേറ്റ് മോണോഗ്ലൂടമേറ്റ് പൂൾ - പിത്തരത്തിലെ ഫോളേറ്റ് സാന്ദ്രത രക്തത്തിലെ പ്ലാസ്മയിൽ 10 ന്റെ ഒരു ഘടകത്തേക്കാൾ കൂടുതലാണ് - ചെറിയ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഫോളേറ്റ് പൂളിനൊപ്പം (കരൾ, എക്സ്ട്രെപാറ്റിക് ടിഷ്യുകൾ എന്നിവയിലെ സംഭരണം) വിറ്റാമിൻ ബി 9 വിതരണത്തിലെ ഹ്രസ്വകാല ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു - ഫോളേറ്റ് ഹോമിയോസ്റ്റാസിസ് (സ്ഥിരമായ ഫോളേറ്റ് സെറം ലെവലിന്റെ പരിപാലനം). ഫിസിയോളജിക്കൽ (മെറ്റബോളിസത്തിന് സാധാരണ) ഫോളേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ, 1-12 µg (ഫോളേറ്റ് മോണോഗ്ലൂടമേറ്റിന്റെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അളവിന്റെ ഏകദേശം 10-20%) മാത്രമേ ദിവസേന ഒഴിവാക്കൂ വൃക്ക ഫോളിക് ആസിഡ്, 5-എം‌ടി‌എച്ച്, 10-ഫോർ‌മൈൽ-ടി‌എച്ച്എഫ്, നിഷ്ക്രിയമായ തരംതാഴ്ത്തൽ ഉൽ‌പന്നങ്ങളായ സ്റ്റെറിഡിൻ, അസറ്റാമൈഡ് ബെൻസോയ്ൽഗ്ലൂടമേറ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ്; വിറ്റാമിനിലെ ഭൂരിഭാഗവും ട്യൂബുലാർ പുനർ‌ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു (വൃക്കസംബന്ധമായ ട്യൂബുലുകളുടെ പുനർ‌ ആഗിരണം). വിറ്റാമിൻ ബി 9 ന്റെ അടിവരയിടുന്നത് വൃക്കസംബന്ധമായ കാരണമാകുന്നു (ഇത് ബാധിക്കുന്നു വൃക്ക) ട്യൂബുലാർ പുനർവായന ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ വിസർജ്ജനം കുറയുന്നു. മലം (മലം) പുറന്തള്ളുന്ന ഫോളേറ്റ് സംയുക്തങ്ങളുടെ അളവ് നിർണ്ണയിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, കാരണം സൂക്ഷ്മമായി സമന്വയിപ്പിച്ച ഫോളേറ്റുകൾ (വിറ്റാമിൻ ബി 9 ബാക്ടീരിയ കുടലിന്റെ വിദൂര (താഴത്തെ) ഭാഗങ്ങളിൽ) വിറ്റാമിൻ ബി 9 ആഗിരണം ചെയ്യാതെ പുറമേ എല്ലായ്പ്പോഴും മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം നടത്തുന്നു. കഴിച്ചതിനേക്കാൾ 5 മുതൽ 10 മടങ്ങ് വരെ ഉയർന്ന അളവിൽ ഫോളേറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണക്രമം.