ഫോളിക് ആസിഡ് (ഫോളേറ്റ്): അപകടസാധ്യതാ ഗ്രൂപ്പുകൾ

ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ കുറവുള്ള റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന വ്യക്തികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു:

ജീവചരിത്ര കാരണങ്ങൾ

  • പ്രായം> 60 വയസ്സ്
  • താഴ്ന്ന സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക നില അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഭക്ഷണരീതികൾ - കൂടുതലും കുറവാണ് ഫോളിക് ആസിഡ് ഭക്ഷണക്രമം.
  • ഗർഭം ചെറുപ്പത്തിൽ - ഫോളേറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ ആവശ്യത്തിന് നിറയുന്നില്ല വളർച്ചാ കുതിപ്പ് പ്രായപൂർത്തിയായത്.
    ഈ സമയത്ത് അപര്യാപ്തമായ ഫോളേറ്റ് വിതരണം ഗര്ഭം മാസം തികയാതെയുള്ള ജനനം, കുറഞ്ഞ ഭാരം, ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ വളർച്ച എന്നിവയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു റിട്ടാർഡേഷൻ ന്യൂറൽ ട്യൂബ് വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതും.

പെരുമാറ്റ കാരണങ്ങൾ:

  • ഉത്തേജക ഉപഭോഗം - മദ്യം (സ്ത്രീ:> 20 ഗ്രാം/ദിവസം; പുരുഷൻ> 30 ഗ്രാം/ദിവസം)- പുകയില.

മരുന്ന്:

മറ്റ് കാരണങ്ങൾ:

  • ഗർഭിണികളും മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നിലധികം ഗർഭധാരണമുള്ള സ്ത്രീകൾ - വലിയ മാതൃത്വം കാരണം രക്തം അളവ് അതുപോലെ ഗുണിച്ച ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ ആവശ്യം.
  • ചെറിയ ഇടവേളകളിൽ തുടർച്ചയായ ഗർഭധാരണങ്ങൾ - കാലിയായ ഫോളിക് ആസിഡ് സ്റ്റോറുകൾ വീണ്ടും നിറയ്ക്കാൻ അമ്മയ്ക്ക് മതിയായ സമയമില്ല.

വിതരണ നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പ് (ദേശീയ ഉപഭോഗ പഠനം II 2008).

79% പുരുഷന്മാരും 86% സ്ത്രീകളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തിൽ എത്തുന്നില്ല. പുരുഷന്മാരുടെയും സ്ത്രീകളുടെയും പ്രായം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറവും വർദ്ധിക്കുന്നു.