ഫോളിക് ആസിഡ് (ഫോളേറ്റ്): വിതരണ സാഹചര്യം

നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ സർവേ II (എൻ‌വി‌എസ് II, 2008) ൽ, ജനസംഖ്യയുടെ ഭക്ഷണരീതി ജർമ്മനിയിൽ അന്വേഷിച്ചു
മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകളുടെയും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകളുടെയും (സുപ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ) ശരാശരി പോഷക ഉപഭോഗത്തെ ഇത് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു.

ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) പോഷക വിതരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എൻ‌വി‌എസ് II ൽ നിർ‌ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പോഷക ഉപഭോഗത്തെ ഡി‌ജി‌ഇയുടെ ശുപാർശകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ (സുപ്രധാന വസ്തുക്കൾ) ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

വിതരണ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇത് പ്രസ്താവിക്കാം:

  • 79% പുരുഷന്മാരും 86% സ്ത്രീകളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ദൈനംദിന ഉപഭോഗത്തിൽ എത്തുന്നില്ല ഫോളിക് ആസിഡ്.
  • 65 വയസും അതിൽ കൂടുതലുമുള്ള പ്രായമായ രണ്ട് ആളുകളും അനുപാതമാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്. ഇവിടെ, 89% പുരുഷന്മാരും 91% സ്ത്രീകളും ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല.
  • ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്ത പുരുഷന്മാർക്ക് 261 .g കുറവാണ് ഫോളിക് ആസിഡ്. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കഴിക്കുന്നതിന്റെ 65% പ്രതിദിന കുറവിന് സമാനമാണ്.
  • ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്ത സ്ത്രീകൾക്ക് 277 .g കുറവാണ് ഫോളിക് ആസിഡ്. ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന കഴിക്കുന്നതിന്റെ 69% പ്രതിദിന കുറവിന് സമാനമാണ്.
  • ഗർഭിണികളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഷ്വാങ്‌റെഹെബെൻ പ്രതിദിനം 200 µg ഫോളിക് ആസിഡ് ആവശ്യമാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഗർഭിണികൾക്ക് പ്രതിദിനം 477 µg ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ കുറവാണ്.
  • മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ദിവസേന 200 µg ഫോളിക് ആസിഡ് ആവശ്യമാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിനം 477 µg ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ കുറവാണ്.

ആരോഗ്യമുള്ളവരും സാധാരണ ഭാരമുള്ളവരുമായ ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഡി‌ജി‌ഇയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തൽ ശുപാർശകൾ, ഒരു വ്യക്തിഗത അധിക ആവശ്യകത (ഉദാ: ടോഡിയറ്റ്, ഉത്തേജക ഉപഭോഗം, ദീർഘകാല മരുന്ന് മുതലായവ) ഡി‌ജി‌ഇയുടെ കഴിക്കുന്ന ശുപാർശകൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കാം.