ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് നിയമം - പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ

രക്ഷാകർതൃത്വം - കാരണങ്ങൾ

ജർമ്മനിയിൽ, 1992-ൽ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ക്ഷേമത്തിനായുള്ള നിയമപരിരക്ഷ എന്ന നിലയിലുള്ള രക്ഷാകർതൃത്വം അതുവരെ നിലനിന്നിരുന്ന രക്ഷാകർതൃത്വത്തിനും ബലഹീനതയ്ക്കും പകരമായി. രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന്റെ പ്രയോജനം, രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ അവകാശങ്ങളും രക്ഷാധികാരിക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണവും ഉണ്ട് എന്നതാണ്. കൂടാതെ, ഒരു പരിചരണ നിർദ്ദേശം സമഗ്രമായിരിക്കണമെന്നില്ല, എന്നാൽ ചില മേഖലകളിൽ മാത്രമേ ഇത് ബാധകമാകൂ.

രക്ഷാകർതൃത്വത്തിനുള്ള മുൻവ്യവസ്ഥ സഹായത്തിന്റെയും പിന്തുണയുടെയും വസ്തുനിഷ്ഠമായ ആവശ്യമാണ്. സഹായമില്ലാതെ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയൂ. മാനസിക രോഗങ്ങളോ ജന്മനായുള്ള മാനസികമോ ശാരീരികമോ മാനസികമോ ആയ വൈകല്യങ്ങളായിരിക്കാം ഇതിന്റെ കാരണങ്ങൾ. ഡിമെൻഷ്യ രോഗികളിൽ മാനസിക തകർച്ചയാണ് മാനസിക വൈകല്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണം.

ഓസ്ട്രിയയിലും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും വ്യത്യസ്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ

മുതിർന്നവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മേഖലകളിൽ മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. ഇത് ഉറപ്പാക്കാൻ, 1 ജൂലൈ 2018 മുതൽ മുതിർന്നവരുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ നാല് രൂപങ്ങൾ (അല്ലെങ്കിൽ ലെവലുകൾ) ഉണ്ട്:

 • ഹെൽത്ത്‌കെയർ പ്രോക്‌സി: ഒരു ഹെൽത്ത്‌കെയർ പ്രോക്‌സി ഉപയോഗിച്ച്, തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പൂർണ്ണമായി പ്രാപ്‌തരായ ആർക്കും ഭാവിയിൽ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്ത അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളെ നിയമിക്കാനും കഴിയും. ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോക്സി ഉപയോഗിച്ച്, നിങ്ങൾക്ക് ഇനി സ്വന്തമായി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഘട്ടങ്ങളിൽ സാധ്യമായ ഏറ്റവും വലിയ സ്വയം നിർണ്ണയം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇവിടെ വായിക്കാം.
 • തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുതിർന്ന പ്രതിനിധി: ആരെങ്കിലും ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോക്സി മുഖേന വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പ്രവർത്തിക്കാൻ പൂർണ്ണ ശേഷിയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് തങ്ങൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുതിർന്ന പ്രതിനിധിയെ നിയമിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സാധ്യമാണ്.
 • നിയമാനുസൃത പ്രായപൂർത്തിയായ പ്രാതിനിധ്യം: 2018 ജൂലൈ മുതൽ, ഇത് "അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ പ്രാതിനിധ്യം" മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു, കൂടാതെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പ്രോക്സിയൊന്നും സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ "തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുതിർന്നവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം" സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ഓപ്ഷനാണ്.
 • ജുഡീഷ്യൽ പ്രായപൂർത്തിയായ പ്രാതിനിധ്യം: ഇത് മുമ്പത്തെ "രക്ഷാകർതൃത്വം" മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു, പവർ ഓഫ് അറ്റോർണി ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് മുതിർന്ന പ്രാതിനിധ്യം (തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതോ നിയമാനുസൃതമോ) സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

ഉദാഹരണത്തിന്, പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ കെഇഎസ്ബിക്ക് രക്ഷാകർതൃത്വം ഓർഡർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു രക്ഷാധികാരിയെ നിയമിക്കുകയും വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം മേഖലകൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ഭവനം, പണം, ആരോഗ്യം) അവർ ഉത്തരവാദികളാണെന്നും അവർക്ക് എന്ത് ഓപ്ഷനുകൾ ഉണ്ടെന്നും കൃത്യമായി നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. അതനുസരിച്ച്, വിവിധ തരത്തിലുള്ള രക്ഷാകർതൃത്വങ്ങളുണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്, അനുഗമിക്കുന്ന രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, സംരക്ഷകൻ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് കുറഞ്ഞ പരിധിയിലുള്ള ഉപദേശവും പിന്തുണയും മാത്രമേ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ - എന്നാൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിയായി തുടരുന്നു. പ്രതിനിധി സഹായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, മറുവശത്ത്, ഉപദേശകന് കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി ഇടപാടുകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യാം. പങ്കാളിത്ത രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്കും രക്ഷിതാവിനും പരസ്പരം സമ്മതത്തോടെ മാത്രമേ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയൂ (കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പോലുള്ളവ).

രക്ഷാകർതൃത്വം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു

ജർമ്മനിയിൽ, നിയമപരവും സംഘടനാപരവുമായ സഹായമില്ലാതെ തങ്ങൾക്കോ ​​മറ്റൊരാൾക്കോ ​​ഇനി ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ നേരിടാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ന്യായമായ സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ, രക്ഷാകർതൃത്വത്തിനായി ആർക്കും യോഗ്യതയുള്ള പ്രാദേശിക കോടതിയിൽ (രക്ഷാധികാര കോടതി) അപേക്ഷിക്കാം.

രക്ഷാകർതൃ കോടതി ഈ അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച് ഒരു വിദഗ്ധനെ നിയമിക്കണം. അവരുടെ ജീവിത ചുറ്റുപാടിൽ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ സന്ദർശിക്കുന്ന കോടതിയിലെ ജീവനക്കാരും അവരുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഡോക്ടർമാരുമാണ് ഇവർ.

ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ വേണ്ടത്ര പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് തോന്നിയാൽ, കോടതി നടപടികളുടെ കാലാവധിക്കായി ഒരു രക്ഷാധികാരിയെ നിയമിക്കും. ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വിശ്വസ്ത വ്യക്തിയോ അഭിഭാഷകനോ അധികാരികളുടെയും കെയർ അസോസിയേഷനുകളുടെയും ജീവനക്കാരനോ ആകാം.

ജുഡീഷ്യൽ ഹിയറിങ്

രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന്റെ ആവശ്യകതയും ഒരു രക്ഷാധികാരിയുടെ നിയമനവും ഒരു ജഡ്ജി തീരുമാനിക്കുന്നു. അവൻ എല്ലാ വിദഗ്ധ റിപ്പോർട്ടുകളും സ്വീകരിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിപരമായ മതിപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, ആശുപത്രിയിലോ ഒരു കെയർ ഹോമിലോ വീട്ടിലോ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി അവരുടെ സ്വകാര്യ പരിതസ്ഥിതിയിൽ ഒരു കേൾവിയും നിരസിച്ചേക്കാം. തുടർന്നാണ് കോടതിയിൽ വാദം കേൾക്കുന്നത്.

ഒരു അന്തിമ മീറ്റിംഗിൽ, അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ എങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് കരുതുന്ന വ്യക്തിയോട് ജഡ്ജി വിശദീകരിക്കുന്നു.

ആരാണ് രക്ഷാധികാരി ആകുന്നത്?

പരിചരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ള ഒരു വിശ്വസ്ത വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് കോടതിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പ്രൊഫഷണൽ രക്ഷാധികാരിയെ നിയമിക്കുന്നു. ഇവർ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരോ അഭിഭാഷകരോ ആകാം, അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ കൂട്ടം ആളുകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതിലൂടെ ഉപജീവനം കണ്ടെത്തുന്നു. പ്രൊഫഷണൽ പരിചരണം നൽകുന്നവർക്ക് സാധാരണയായി ഒരു ഫ്ലാറ്റ് നിരക്ക് ഫീസ് ലഭിക്കും. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിചരണം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു കെയർ അസോസിയേഷനെയോ പൊതു അധികാരിയെയോ രക്ഷാധികാരിയായി നിയമിക്കാൻ കഴിയൂ.

പരിചരണത്തിന്റെ വ്യാപ്തി

ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിക്ക് സ്വതന്ത്രമായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉത്തരവാദിത്ത മേഖലകൾക്കായി മാത്രമാണ് ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തിയുടെ കഴിവുകളെ ആശ്രയിച്ച്, ഇനിപ്പറയുന്ന മേഖലകൾക്കായി സമഗ്രമായ രക്ഷാകർതൃത്വമോ രക്ഷാകർതൃത്വമോ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • വൈദ്യചികിത്സയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും
 • സ്വത്ത് സംരക്ഷണം
 • താമസിക്കാനുള്ള അവകാശം
 • പാർപ്പിടം പ്രധാനമാണ്
 • മെയിൽ, ടെലിഫോൺ നിയന്ത്രണം

രക്ഷാധികാരിയുടെ ചുമതലകൾ

പരിചരണത്തിന്റെ നിയുക്ത മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച്, പരിചരണം നൽകുന്നയാൾ അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് പണം അനുവദിക്കുന്നു, ഭൂവുടമകളുമായും ഹോം മാനേജർമാരുമായും കരാറുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും പരിചരണം സ്വീകരിക്കുന്നയാളെ ഡോക്ടറെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിചരിക്കുന്നവരോടുള്ള അവരുടെ രഹസ്യസ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ മോചിതരാണെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. പരിചരണം സ്വീകരിക്കുന്നയാളും പരിചരിക്കുന്നയാളും ചേർന്ന് ഏത് ചികിത്സയാണ് മികച്ചതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

പരിചരിക്കുന്നയാളും അവരുടെ സംരക്ഷകനും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സമ്പർക്കം നിർണായകമാണ്. ഒരു സാഹചര്യത്തിലും പരിചാരകൻ കത്തിടപാടുകളും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളും മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പരിപാലിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ പതിവായി സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതിയാകില്ല. എന്നിരുന്നാലും, പ്രായോഗികമായി, ഇത് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ നിലവിൽ രക്ഷാകർതൃ നിയമത്തെ അവലോകനം ചെയ്യുന്നത്, അത് പരിഷ്കരിച്ചേക്കാം.

തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങളുടെ പരിധി

രക്ഷിതാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളെ ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് നിയമം നിർവചിക്കുന്നു, എന്നാൽ യോഗ്യതയുള്ള കോടതിയുടെ അംഗീകാരം നേടേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലാറ്റിനുമുപരിയായി ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു

 • ഉയർന്ന ജീവിത അപകടസാധ്യതയുമായോ ആരോഗ്യത്തിന് സ്ഥിരമായ നാശനഷ്ടത്തിന്റെ ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട മെഡിക്കൽ ചികിത്സകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടപെടലുകൾ (അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ ഒഴികെ)
 • വന്ധ്യംകരണം
 • ഒരു ആശുപത്രിയുടെയോ നഴ്സിംഗ് ഹോമിന്റെയോ അടച്ച വാർഡിൽ സ്ഥാപിക്കൽ
 • നിലവിലുള്ള വാടകക്കാർ അവസാനിപ്പിക്കുക

രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന്റെ അവസാനം

രക്ഷാകർതൃ കോടതി ഏറ്റവും പുതിയ ഏഴ് വർഷത്തിന് ശേഷം ഒരു രക്ഷാകർതൃത്വം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനോ നീട്ടുന്നതിനോ തീരുമാനിക്കണം. മിക്ക കേസുകളിലും, രക്ഷാധികാരിയെ നിയമിക്കുമ്പോൾ പരിചരണത്തിന്റെ ആവശ്യകത അവലോകനം ചെയ്യേണ്ട മുൻകാല തീയതി യോഗ്യതയുള്ള കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇത് പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ, രക്ഷാകർതൃത്വത്തിന് കീഴിലുള്ള വ്യക്തിക്കോ അവരുടെ രക്ഷിതാവോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രക്ഷാകർതൃത്വത്തിനുള്ള ആവശ്യകതകൾ ഇതിനിടയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചുവെന്നോ കോടതിയെ അറിയിക്കാം. രക്ഷാകർതൃത്വം അവസാനിപ്പിക്കണമോ എന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കണം.

രക്ഷാകർതൃത്വത്തിൻ കീഴിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ രക്ഷിതാവിൽ അതൃപ്തിയുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് മറ്റൊരു രക്ഷാധികാരിയെ കോടതിയിൽ നിർദ്ദേശിക്കാം. ഈ വ്യക്തി ഒരുപോലെ അനുയോജ്യനും പരിചരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുള്ളവനുമായിരിക്കണം. ഒരു രക്ഷിതാവ് അവരുടെ ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ, അവരെ കോടതി പിരിച്ചുവിടും.