അനൽ കുരു

നിർവചനം മലദ്വാരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതും സാധാരണയായി ഇരിക്കുമ്പോഴോ നടക്കുമ്പോഴോ കടുത്ത അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന പഴുപ്പും വീക്കം നിറഞ്ഞ ദ്രാവകവും നിറഞ്ഞ ഒരു അറയാണ് അനൽ കുരു. മലദ്വാരത്തിലെ കുരുവിന്റെ കാരണവും രൂപങ്ങളും അനൽ ഫിസ്റ്റുലയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, മലദ്വാരത്തിലെ കുരു ഒരു ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നാളത്തിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് കാരണമാകില്ല ... അനൽ കുരു

മലദ്വാരംക്കുള്ള തെറാപ്പി | അനൽ കുരു

മലദ്വാരത്തിലെ കുരുവിനുള്ള തെറാപ്പി ചെറിയ മലദ്വാരത്തിലെ കുരുക്കൾ ബാധിച്ച സ്ഥലത്ത് പുരട്ടുന്നതും ഉള്ളടക്കങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതുമായ തൈലങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാം. തൈലങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ടാർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ദ്രാവകങ്ങൾ ആകർഷിക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. ഈ കേസിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. വലിയ മലദ്വാരത്തിലെ കുരുക്കൾ ഒരു അണുവിമുക്തമായ സൂചി ഉപയോഗിച്ച് തുളച്ചുകയറാം ... മലദ്വാരംക്കുള്ള തെറാപ്പി | അനൽ കുരു