സെഫുറോക്സിമും മദ്യവും - അത് അനുയോജ്യമാണോ?

രണ്ടാം തലമുറ സെഫാലോസ്പോരിനുകളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് സെഫുറോക്സിം. ഇത് ബീറ്റാ-ലാക്റ്റം ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയിൽ പെടുന്നു. ബാക്ടീരിയ അണുബാധകളുടെ ചികിത്സയിൽ സെഫുറോക്സിം ഉപയോഗിക്കുന്നു, കോശവിഭജന സമയത്ത് കോശഭിത്തി രൂപപ്പെടുന്നത് തടഞ്ഞ് ബാക്ടീരിയകളോട് പോരാടുന്നു. അതിനാൽ ഇത് വളരെ ശക്തമായ ബ്രോഡ്-സ്പെക്ട്രം ആൻറിബയോട്ടിക്കാണ്, മാത്രമല്ല ഇത് പലതരത്തിലും ഫലപ്രദമാണ് ... സെഫുറോക്സിമും മദ്യവും - അത് അനുയോജ്യമാണോ?

ഞാൻ സെഫുറോക്സിം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് മദ്യം കുടിക്കാൻ കഴിയുമോ? | സെഫുറോക്സിമും മദ്യവും - അത് അനുയോജ്യമാണോ?

ഞാൻ സെഫുറോക്സിം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് മദ്യം കുടിക്കാമോ? സെഫുറോക്സിമും മദ്യവും ഒരേസമയം കഴിക്കുന്നത് പൊതുവെ സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് മദ്യത്തിന്റെ അളവിൽ നിന്നും തരത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാണ്. സെഫുറോക്സിം ഒരേസമയം കഴിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കാതെ, മദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഉപയോഗം തീർച്ചയായും നിരീക്ഷിക്കണം. ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും സത്യമാണ് ... ഞാൻ സെഫുറോക്സിം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് മദ്യം കുടിക്കാൻ കഴിയുമോ? | സെഫുറോക്സിമും മദ്യവും - അത് അനുയോജ്യമാണോ?