അക്യൂട്ട് ടോൺസിലൈറ്റിസിന്റെ കാലാവധി

ആമുഖം ഒരു നിശിത ടോൺസിലൈറ്റിസിന്റെ ദൈർഘ്യം പ്രധാനമായും രോഗകാരിയുടെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് പ്രധാന ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്, ബാക്ടീരിയയും വൈറസും. അക്യൂട്ട് വൈറൽ ടോൺസിലൈറ്റിസ് കൂടുതൽ സാധാരണമാണ്, പക്ഷേ സാധാരണയായി കുറവ് കഠിനമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ഒരു വൈറൽ അണുബാധ രോഗലക്ഷണമായി മാത്രമേ ചികിത്സിക്കാൻ കഴിയൂ, അതായത് ഒരാൾ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ ചെറുക്കുകയും ശരീരത്തിന് വീണ്ടെടുക്കാൻ മതിയായ സമയം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. … അക്യൂട്ട് ടോൺസിലൈറ്റിസിന്റെ കാലാവധി