മൂത്രനാളിയിലെ രോഗങ്ങൾ

വൃക്ക ഇടുപ്പ്, മൂത്രനാളി, മൂത്രനാളി, മൂത്രനാളി, മൂത്രനാളി, മൂത്രനാളി, വൃക്ക, മൂത്രസഞ്ചി, സിസ്റ്റിറ്റിസ്, പെൽവിക് വീക്കം, വൃക്കയിലെ കല്ലുകൾ: മൂത്രസഞ്ചി, വെസിക്ക യൂറിനേറിയ ഇംഗ്ലീഷ്: മൂത്രസഞ്ചി, മൂത്രനാളിയിലെ രോഗങ്ങൾ എന്നിരുന്നാലും, രോഗകാരികളാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മൂത്രസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് വൃക്കസംബന്ധമായ പെൽവിസിലേക്ക് ഉയർന്ന് വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു (പൈലോനെഫ്രൈറ്റിസ് = വൃക്കസംബന്ധമായ പെൽവിസിന്റെ വീക്കം). ഈ … മൂത്രനാളിയിലെ രോഗങ്ങൾ