ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷനിലെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്താണ്?

ആമുഖം ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനിലെ ആയുർദൈർഘ്യം അരിഹ്‌മിയയുടെ തരത്തെയും ചികിത്സാ ഓപ്ഷനുകളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനു പുറമേ ഹൃദയ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ആയുർദൈർഘ്യം കുറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ന് ലഭ്യമായ ചികിത്സ ഓപ്ഷനുകൾ കാരണം, ആയുർദൈർഘ്യം 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ്. ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടോ ... ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷനിലെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്താണ്?

നിലവിലുള്ള ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ആയുർദൈർഘ്യത്തെ ക്രിയാത്മകമായി സ്വാധീനിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? | ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷനിലെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്താണ്?

നിലവിലുള്ള ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ആയുർദൈർഘ്യത്തെ ഗുണപരമായി സ്വാധീനിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? നിലവിലുള്ള ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനിലെ ആയുർദൈർഘ്യത്തെ ഗുണപരമായി സ്വാധീനിക്കുന്നതിന്, രണ്ട് പോയിന്റുകൾ പ്രധാനമാണ്: ഉചിതമായ ചികിത്സയും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലിയും. ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ, ഒരു കാർഡിയോളജിസ്റ്റിനെ പതിവായി സന്ദർശിക്കുകയും ഹൃദയത്തെ നന്നായി പരിശോധിക്കുകയും വേണം. അത്… നിലവിലുള്ള ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്റെ ആയുർദൈർഘ്യത്തെ ക്രിയാത്മകമായി സ്വാധീനിക്കാൻ എനിക്ക് എന്തുചെയ്യാൻ കഴിയും? | ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷനിലെ ആയുർദൈർഘ്യം എന്താണ്?

ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനിൽ ഇസിജിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നു?

ആമുഖം ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ആട്രിയയിലെ ഏകോപിപ്പിക്കാത്ത വൈദ്യുതചാലക പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ സാധാരണമായ ഒരു കാർഡിയാക് ആർറിഥ്മിയയാണ്. ആട്രിയയുടെ പലപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാത്തതും വളരെ വേഗത്തിലുള്ളതുമായ സങ്കോചങ്ങളെ (=സങ്കോചം) ഫൈബ്രിലേഷൻ വിവരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനെ ടാക്കിക്കാർഡിക് (വളരെ വേഗതയുള്ള) കാർഡിയാക് ആർറിഥ്മിയ എന്നും വിളിക്കുന്നു. മിക്കവാറും എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയും ... ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനിൽ ഇസിജിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നു?

ഇടവിട്ടുള്ള ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ എങ്ങനെ കാണപ്പെടും? | ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനിൽ ഇസിജിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നു?

ഇടവിട്ടുള്ള ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഇടവിട്ടുള്ള ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ സവിശേഷത, അത് ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അത് സ്വാഭാവികമായി സാധാരണ നിലയിലേക്ക് (സൈനസ് റിഥം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ) മടങ്ങുന്നു എന്നതാണ്. ഇത് ഇസിജിയിലെ ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, അതിൽ പി-തരംഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകുന്നില്ല (ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ഘട്ടം), കൂടാതെ സാധാരണയായി വർദ്ധിച്ച പൾസ് നിരക്ക് അനുഗമിക്കുന്നു. തുടർന്ന്,… ഇടവിട്ടുള്ള ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ എങ്ങനെ കാണപ്പെടും? | ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനിൽ ഇസിജിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നു?

എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു ദീർഘകാല ഇസിജി വേണ്ടത്? | ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനിൽ ഇസിജിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നു?

എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ദീർഘകാല ഇസിജി ആവശ്യമുള്ളത്? 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിംഗിനെ ദീർഘകാല ഇസിജി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സാധ്യമായ കാർഡിയാക് ആർറിത്മിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ (നീണ്ട) ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ കേസുകളിൽ, ഒരു ദീർഘകാല ഇസിജി സാധാരണയായി സൂചിപ്പിക്കില്ല, കാരണം അത്തരം ഒരു കാർഡിയാക് ആർറിഥ്മിയ നിർബന്ധമായും ... എനിക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു ദീർഘകാല ഇസിജി വേണ്ടത്? | ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനിൽ ഇസിജിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ കാണുന്നു?

TachycardiaAbsolute ArrhythmiaHeart ഇടർച്ച | ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

TachycardiaAbsolute Arrhythmiaഹൃദയം ഇടറുന്ന ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ മുകളിൽ വിവരിച്ച ഹൃദയ സ്തംഭനം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനോടൊപ്പം ഹൃദയമിടിപ്പ് വളരെ വേഗത്തിലാണെങ്കിൽ, ഹൃദയമിടിപ്പ് രോഗികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ സമയത്ത് ഹൃദയം വളരെ വേഗത്തിൽ സ്പന്ദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, ഇതിനെ ടാക്കിക്കാർഡിക് ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ... TachycardiaAbsolute ArrhythmiaHeart ഇടർച്ച | ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷനോടുകൂടിയ ഹൃദ്രോഗം | ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉള്ള ഹൃദയ വേദന നെഞ്ചിൽ സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടുകയോ നെഞ്ച് ഭാഗത്ത് വേദനയോ പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് എട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ നയിക്കും. ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ പിടിച്ചെടുക്കൽ (പാരോക്സിസ്മൽ ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ) ആയി അനുഭവപ്പെടുന്ന രോഗികളിൽ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഹൃദയ വേദന താരതമ്യേന പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കാം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട … ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷനോടുകൂടിയ ഹൃദ്രോഗം | ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

മദ്യം-പ്രേരിപ്പിച്ച ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? | ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

മദ്യപാനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അസാധാരണമാംവിധം ഉയർന്ന മദ്യപാനമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ, ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ സ്വയമേവ വികസിക്കും. കൂടാതെ, ദീർഘകാലമായി വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മദ്യപാനം, ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആൽക്കഹോൾ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ മറ്റ് ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. മിക്ക കേസുകളിലും, ആൽക്കഹോൾ-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനും ... മദ്യം-പ്രേരിപ്പിച്ച ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? | ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ആമുഖം ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ താരതമ്യേന സാധാരണമായ ഒരു രോഗമാണ്, പല കേസുകളിലും ഇത് പൂർണ്ണമായും ലക്ഷണമില്ലാത്തതാണ്. രോഗം ബാധിച്ചവർ രോഗം ഒട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. അതിനാൽ, ഇസിജിയിൽ ഇത് പലപ്പോഴും ക്രമരഹിതമായ കണ്ടെത്തലാണ്. ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ സമയത്ത് ഹൃദയം വളരെ വേഗത്തിലോ വളരെ സാവധാനത്തിലോ സ്പന്ദിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, എന്നാൽ ഏട്രിയൽ സമയത്തും ഇത് സംഭവിക്കാം. ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടോ?

ആമുഖം സ്പോർട്സും പതിവ് വ്യായാമവും ഹൃദയ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലതാണ്, കൂടാതെ ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉള്ള രോഗികൾക്ക് ഫലപ്രദമായ ആശ്വാസം നൽകാൻ കഴിയും. ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉള്ള ആളുകളിൽ ഫിറ്റ്നസ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഗണ്യമായ പുരോഗതിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന സമീപകാല പഠനങ്ങൾ ഉണ്ട്. വ്യായാമം അമിതവണ്ണം, ഹൃദയസംബന്ധമായ പരാതികൾ, രക്തക്കുഴലുകൾ കാൽസിഫിക്കേഷൻ, അപകട ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു. ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടോ?

ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉള്ള സ്പോർട്സ് മാരകമാകുമോ? | ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടോ?

ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉള്ള സ്പോർട്സ് മാരകമാകുമോ? ജർമ്മനിയിൽ, ഓരോ വർഷവും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ സ്പോർട്സ് സമയത്ത് ഹൃദയ താളം തെറ്റി പെട്ടെന്നുള്ള ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് സാധാരണയായി വെൻട്രിക്കുലാർ ഫൈബ്രിലേഷനാണ്, ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷനല്ല. ഇതുവരെ രോഗനിർണയം നടത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ആളുകളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പ്രസക്തമാണ്… ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉള്ള സ്പോർട്സ് മാരകമാകുമോ? | ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടോ?

ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള / പാരോക്സിസ്മൽ ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ബാധിച്ചതായി ഒരു കായികതാരമെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? | ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടോ?

ഇടവിട്ടുള്ള/പാരോക്സിസ്മൽ ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു കായികതാരമെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? പെട്ടെന്നുള്ള, പരോക്സിസ്മൽ ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ വളരെ വേഗത്തിലും ക്രമരഹിതമായ പൾസിലും പ്രകടമാകും. ഹൃദയമിടിപ്പ് മോണിറ്ററിലോ പൾസ് വാച്ചിലോ അസാധാരണമായ ഹൃദയമിടിപ്പ് ഒരു സിഗ്നലായി കാണിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾ പൾസ് സ്വമേധയാ അളക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത്... ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള / പാരോക്സിസ്മൽ ആട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ബാധിച്ചതായി ഒരു കായികതാരമെന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? | ഏട്രൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് സ്പോർട്സ് ചെയ്യാൻ അനുവാദമുണ്ടോ?