ആട്രിയോവെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ്

AV നോഡ്, ആട്രിയൽ വെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ്, Aschoff-Tawara node ഹൃദയത്തിന്റെ ഉത്തേജക ചാലക സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് AV നോഡ്. സൈനസ് നോഡ്, അവന്റെ ബണ്ടിൽ, ടവാര കാലുകൾ എന്നിവയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സൈനസ് നോഡിന് ശേഷം, AV നോഡ് ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ സെക്കണ്ടറി പേസ്മേക്കർ സെന്റർ ഉണ്ടാക്കുകയും ആവേശം അവന്റെ ... ആട്രിയോവെൻട്രിക്കുലാർ നോഡ്