ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം

ആമുഖം ലിംഫ് നോഡ് വീക്കം വളരെ അസുഖകരമായേക്കാം, നിങ്ങൾ അത് എത്രയും വേഗം ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം വളരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം, കാരണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ കാലാവധിയെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ പരിമിതമാണ്. വീക്കം വീണ്ടും കുറയുന്നതുവരെ എല്ലായ്പ്പോഴും ക്ഷമ ആവശ്യമാണ്. … ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം

ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം? | ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം

ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എനിക്ക് എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാനാകും? ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ പരിമിതമാണ്. മിക്ക കേസുകളിലും, ലിംഫ് നോഡ് വീക്കം വലിയ സ്വാധീനമില്ലാതെ ഒരു നിശ്ചിത സമയം എടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സഹായിക്കുന്ന ചില വീട്ടുവൈദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവ ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, പക്ഷേ ... ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം? | ലിംഫ് നോഡ് വീക്കത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം