പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകളിലെ ആയുർദൈർഘ്യം | പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകൾ

പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകളിലെ ആയുർദൈർഘ്യം തീർച്ചയായും, അർബുദവും മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകളും രോഗനിർണയം നടത്തുന്ന ഓരോ രോഗിക്കും താൻ എത്ര കാലം ജീവിക്കണമെന്ന് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇവ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകൾ എത്രത്തോളം ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവ ഇപ്പോഴും ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കംചെയ്യാനാകുമോ അതോ മയക്കുമരുന്ന് തെറാപ്പിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുമോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തിഗത മൂല്യങ്ങളാണ്. പിന്നീട്… പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകളിലെ ആയുർദൈർഘ്യം | പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകൾ

പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകൾ

പര്യായങ്ങൾ പെരിറ്റോണിയൽ കുരുക്കൾ പെരിറ്റോണിയൽ ഫൈലസ് പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സ് പെരിറ്റോണിയത്തിലെ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സ് പെരിറ്റോണിയൽ കാർസിനോമറ്റോസിസ് കാർസിനോസിസ് പെരിറ്റോണി കാർസിനോമറ്റസ് പെരിറ്റോണിറ്റിസ് ആമുഖം മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ട്യൂമർ (പ്രാഥമിക ട്യൂമർ) മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകളാണ്. . ഈ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ... പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകൾ

സ്തനാർബുദത്തിലെ പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ | പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകൾ

സ്തനാർബുദത്തിലെ പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ മിക്കപ്പോഴും വയറിലെ അറയിലെ അർബുദത്തിന്റെ ഫലമായി പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സ്തനാർബുദത്തിന്റെ ഫലമായി അവ സംഭവിക്കാം. സ്തനാർബുദത്തിൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്തനാർബുദം സാധാരണയായി സുഖപ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് മെഡിക്കൽ നടപടികളുടെ അവസാനമല്ല,… സ്തനാർബുദത്തിലെ പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ | പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകൾ

പ്രവചനം | പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകൾ

പ്രവചനം പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ സാധാരണയായി കാൻസറിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിന്റെയോ അതിന്റെ തിരിച്ചുവരവിന്റെയോ (ആവർത്തനം) പ്രകടനമാണ്, അതിനാൽ രോഗനിർണയം പൊതുവെ മോശമാണ്. പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റേസുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും മെറ്റാസ്റ്റെയ്സുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്, ഇത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ, വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സാ തെറാപ്പി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നു. … പ്രവചനം | പെരിറ്റോണിയൽ മെറ്റാസ്റ്റെയ്‌സുകൾ