വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം എന്താണ്?

വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തോടെ, കുട്ടികളുടെയും ജുവനൈൽ വെൽഫെയർ സർവീസിന്റെയും (സാധാരണയായി യുവജനക്ഷേമ ഓഫീസുകൾക്ക് മുകളിൽ) ദേശീയ നേട്ടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം, അത് നിശ്ചലമായും ആംബുലേറ്ററി രൂപത്തിലും സംഭവിക്കാം. കുട്ടിയുടെയോ കൗമാരക്കാരന്റെയോ ക്ഷേമം ഉറപ്പുനൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സേവനങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലെയിം നിലനിൽക്കുന്നു ... വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം എന്താണ്?

വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനായി ഞാൻ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? | വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം എന്താണ്?

വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിന് ഞാൻ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഇത് സൗജന്യമായി ചെയ്യാനും അവരുടെ നഗരത്തിലോ അവരുടെ സർക്കിളിലോ ഉള്ള യുവജന ക്ഷേമ വകുപ്പുമായി ബാധ്യതയില്ലാതെ ചെയ്യാനും കഴിയും. അവിടെ അവർക്ക് സാങ്കേതിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ, ഇതിനായുള്ള അപേക്ഷ ... വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിനായി ഞാൻ എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം? | വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം എന്താണ്?

എന്ത് വിജയങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം? | വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം എന്താണ്?

എന്തെല്ലാം വിജയങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം? ഒരു സ്വാശ്രയ വ്യക്തിത്വം വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഗുണഭോക്താവിനെ അവന്റെ വികസനത്തിലും വളർത്തലിലും പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം. അതനുസരിച്ച്, കുട്ടികളും കൗമാരക്കാരും വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിലൂടെ അവരുടെ ശക്തിയും കഴിവുകളും തിരിച്ചറിയാനും ഉപയോഗിക്കാനും പഠിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസ സഹായത്തിലൂടെ, ഒരു ശ്രമം ... എന്ത് വിജയങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം? | വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം എന്താണ്?

പരസ്പര വിദ്യാഭ്യാസം

നിർവ്വചനം ഇന്റർ കൾച്ചറൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന പദത്തിലെ ഇന്റർ കൾച്ചറൽ എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ "ഇന്റർ", അല്ലെങ്കിൽ "ഇന്റർ", "കൾച്ചർ" എന്നിവ ചേർന്നതാണ്. ഇതിനർത്ഥം രണ്ടോ അതിലധികമോ സംസ്കാരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം നടക്കുന്നു എന്നാണ്. ഭാഷ, ആചാരങ്ങൾ, പെരുമാറ്റങ്ങൾ, ഉത്സവങ്ങൾ, സദാചാരങ്ങൾ, മതം, സംഗീതം, മരുന്ന്, വസ്ത്രം, ഭക്ഷണം മുതലായവയിൽ സംസ്കാരം പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സാംസ്കാരിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, ... പരസ്പര വിദ്യാഭ്യാസം

സ്കൂളിൽ ഇന്റർ‌ കൾച്ചറൽ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? | പരസ്പര വിദ്യാഭ്യാസം

സ്കൂളിൽ ഇന്റർ കൾച്ചറൽ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അവരുടെ സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലം പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ തുല്യ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും സാധ്യമായ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം കൈവരിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കൂളുകളിലെ ഇന്റർ കൾച്ചറൽ വിദ്യാഭ്യാസം. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും, അവരുടെ ഉത്ഭവം പരിഗണിക്കാതെ, അവരുടെ കഴിവുകൾ തുല്യമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയണം, അങ്ങനെ… സ്കൂളിൽ ഇന്റർ‌ കൾച്ചറൽ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും? | പരസ്പര വിദ്യാഭ്യാസം

വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങൾ

നിർവ്വചനം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങൾ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങളാണ്. ചില അളവുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങളായി പ്രവർത്തിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപാധികളുടെ സ്വാധീനം കൗമാരക്കാരന്റെ മനോഭാവമോ ഉദ്ദേശ്യങ്ങളോ രൂപീകരിക്കാനോ ഏകീകരിക്കാനോ മാറ്റാനോ സഹായിക്കും. വിദ്യാഭ്യാസ മാർഗങ്ങളുടെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പ്രശംസ, ശാസന, ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ... വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങൾ

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ ശിക്ഷ എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്രദമാണ്? | വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങൾ

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഉപാധിയായി ശിക്ഷ എത്രത്തോളം പ്രയോജനകരമാണ്? വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ശിക്ഷ എന്നത് മന unpleasantപൂർവമായ സാഹചര്യമാണ്, അത് കുട്ടിയുടെ അസുഖകരമായ ആന്തരിക അവസ്ഥകളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ അസുഖകരമായ ആന്തരിക അവസ്ഥകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി സാധാരണയായി ഒഴിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ, ശിക്ഷ കൗമാരക്കാരൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി വളർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ... വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ ശിക്ഷ എത്രത്തോളം ഉപയോഗപ്രദമാണ്? | വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങൾ

സ്കൂളിൽ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു? | വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങൾ

സ്കൂളിൽ എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു? പ്രശംസ, ശാസനം, ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ, പ്രബോധനം, അപ്പീൽ, നിരോധനം, മുന്നറിയിപ്പ്, ഭീഷണി, ശിക്ഷ എന്നിവ ദൈനംദിന സ്കൂൾ ജീവിതത്തിലെ പൊതുവായ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങളാണ്. മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മാർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് പുറമേ, വിദ്യാർത്ഥികൾ ചുമതലകൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളുകൾ പ്രത്യേക അച്ചടക്ക നടപടികൾ നൽകുന്നു. തടങ്കൽ, വീട്ടുജോലി, താൽക്കാലിക വസ്തുക്കൾ നീക്കംചെയ്യൽ, പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ എന്നിവ അനുവദനീയമാണ്. … സ്കൂളിൽ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു? | വിദ്യാഭ്യാസ വിഭവങ്ങൾ

കിന്റർഗാർട്ടൻ | കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരിചരണം

കിന്റർഗാർട്ടൻ സാധാരണയായി മൂന്ന് മുതൽ ആറ് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ഒരു സൗകര്യമാണ് കിന്റർഗാർട്ടൻ. എന്നിരുന്നാലും, ജോലിചെയ്യുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിനായി, മൂന്ന് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ ഇതുവരെ വരണ്ടതാക്കുന്നത് കൂടുതൽ സാധാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളെ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ കിന്റർഗാർട്ടനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ... കിന്റർഗാർട്ടൻ | കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരിചരണം

കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരിചരണം

കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എന്ത് തരത്തിലുള്ള പരിചരണങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്? കൊച്ചുകുട്ടികളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള നിരവധി സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്, സാധാരണ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ക്രച്ചുകൾ: മൂന്ന് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള ഡേ കെയർ സെന്ററുകളാണിത്. കിന്റർഗാർട്ടനുകൾ: കിന്റർഗാർട്ടനുകളിൽ, മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളെ സാധാരണയായി പരിപാലിക്കുന്നു ... കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പരിചരണം

വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശിക്ഷ

നിർവ്വചനം ശിശുപരിപാലനത്തിലെ ശിക്ഷ ഒരു വിവാദ വിഷയമാണ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ, കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളിലൊന്നാണ് ശിക്ഷ. ശിക്ഷ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി കാണപ്പെടാം, അതിനാൽ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു അടിക്കൽ സാധാരണമായിരുന്നു. ഇന്ന്, കുട്ടികൾ ശാരീരികമായ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയമപരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ബിജിബി §20 പറയുന്നു ... വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശിക്ഷ

ശിക്ഷയില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയുണ്ട്? | വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശിക്ഷ

ശിക്ഷയില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയിരിക്കും? ശിക്ഷയില്ലാത്ത ഒരു വളർത്തൽ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും ഒരുമിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരാൾ ശാന്തനാകുകയും കുട്ടിയുടെ തെറ്റായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുകയും കുട്ടി എന്താണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെന്നും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ... ശിക്ഷയില്ലാത്ത വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയുണ്ട്? | വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ശിക്ഷ