ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു!

പര്യായപദം പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമർ = പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥിയുടെ ട്യൂമർ ആമുഖം പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമറുകൾ എല്ലാ ബ്രെയിൻ ട്യൂമറുകളുടെയും ആറിലൊന്ന് വരും, സാധാരണയായി അവ ഗുണകരമാണ്. ഹോർമോൺ സജീവമായതും ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനരഹിതവുമായ മുഴകൾക്കിടയിൽ ഒരു വ്യത്യാസം കാണപ്പെടുന്നു. ഹോർമോൺ പ്രവർത്തനരഹിതമായ പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമറുകൾ അടിച്ചമർത്തലിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ പ്രകടമാകൂ ... ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു!

മൂക്കുപൊത്തിയത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? | ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു!

മൂക്കിലെ രക്തസ്രാവം ഒരു പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? തലച്ചോറിലോ തലയോട്ടിയിലോ ഉള്ള മുഴകളിൽ സൈദ്ധാന്തികമായി മൂക്ക് രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകാം, എന്നാൽ പരനാസൽ സൈനസുകളിലോ തൊണ്ടയിലോ ഉള്ള മുഴകൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ സാധാരണമാണ്. മറുവശത്ത്, പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്രന്ഥി മൂക്കിന്റെ ഉൾഭാഗത്ത് നിന്ന് അസ്ഥി ഘടനകളാൽ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാലാണ് രക്തത്തിന് സാധാരണയായി കഴിയാത്തത് ... മൂക്കുപൊത്തിയത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ? | ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു പിറ്റ്യൂട്ടറി ട്യൂമർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു!