ബിംഗ് ഹോർട്ടൺ സിൻഡ്രോം

പര്യായങ്ങൾ ക്ലസ്റ്റർ തലവേദന, എറിത്രോപ്രോസോപാൽജിയ ഇംഗ്ലീഷ്: ക്ലസ്റ്റർ തലവേദന നിർവ്വചനം Bing-Horton syndrome ഒരു തലവേദന രോഗമാണ്. തലവേദന ഇടയ്ക്കിടെയാണ്, എല്ലായ്പ്പോഴും ഏകപക്ഷീയമാണ്, ലാക്രിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകാം. സിൻഡ്രോം 1 ആളുകളിൽ 100 തവണ സംഭവിക്കുന്നു, ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രായം 25 നും 30 നും ഇടയിലാണ്. സാധാരണയായി 3 തലവേദനകൾ വരെ ഉണ്ട് ... ബിംഗ് ഹോർട്ടൺ സിൻഡ്രോം