കുഞ്ഞിന് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ ശേഷം വയറിളക്കം

നിർവ്വചനം - ഒരു കുഞ്ഞിൽ വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വയറിളക്കം? കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കുത്തിവയ്പ്പിനു ശേഷമുള്ള വയറിളക്കം ഒരു നേർത്ത സ്ഥിരതയുള്ളതും സാധാരണ മലവിസർജ്ജനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ തവണ ഉണ്ടാകുന്നതുമായ വയറിളക്കമാണ്. വാക്സിനേഷൻ സമയത്ത് തന്നെ വയറിളക്കം സംഭവിക്കുന്നു, അതിനാൽ വാക്സിനേഷന്റെ ഒരു പാർശ്വഫലമായി ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. വയറിളക്കം താരതമ്യേന പതിവാണ് - പക്ഷേ ... കുഞ്ഞിന് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ ശേഷം വയറിളക്കം

കുഞ്ഞിൽ വാക്സിനേഷനുശേഷം വയറിളക്ക ചികിത്സ കുഞ്ഞിന് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ ശേഷം വയറിളക്കം

കുഞ്ഞിൽ ഒരു കുത്തിവയ്പ്പിനു ശേഷമുള്ള വയറിളക്കത്തിന്റെ ചികിത്സ, ചട്ടം പോലെ, ഒരു വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പാർശ്വഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന വയറിളക്കത്തിന് പ്രത്യേക ചികിത്സ ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, അത് പ്രധാനമാണ് - പ്രത്യേകിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് - ആവശ്യത്തിന് ദ്രാവക ഉപഭോഗം ഉറപ്പാക്കപ്പെടുന്നു. വയറിളക്കത്തിന്റെ എല്ലാ കേസുകളിലും ദ്രാവകം നഷ്ടപ്പെടും. പ്രത്യേകിച്ചും അല്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ... കുഞ്ഞിൽ വാക്സിനേഷനുശേഷം വയറിളക്ക ചികിത്സ കുഞ്ഞിന് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ ശേഷം വയറിളക്കം

കുഞ്ഞിൽ കുത്തിവയ്പ്പ് മൂലം വയറിളക്കത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ | കുഞ്ഞിന് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ ശേഷം വയറിളക്കം

കുഞ്ഞിലെ വാക്സിനേഷൻ മൂലമുള്ള വയറിളക്കത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെടുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളും ഒരു പാർശ്വഫലമായി ദഹനനാളത്തിന്റെ പരാതികൾക്കും കാരണമാകും. ഇത് വാക്സിനിലെ ചേരുവകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാകാം, എന്നാൽ അതാത് വാക്സിനേഷൻ ശരീരത്തിന്റെ സ്വന്തം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ… കുഞ്ഞിൽ കുത്തിവയ്പ്പ് മൂലം വയറിളക്കത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ | കുഞ്ഞിന് വാക്സിനേഷൻ നൽകിയ ശേഷം വയറിളക്കം