ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ: ലക്ഷണങ്ങൾ, തെറാപ്പി

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ: വിവരണം

ഹാർട്ട് വാൽവ് ഡിഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാൽവുലാർ ഡിസീസ് എന്ന പദം, മാറ്റം വരുത്തിയ, ചോർന്നൊലിക്കുന്ന (അപര്യാപ്തത) അല്ലെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ (സ്റ്റെനോസിസ്) ഹൃദയ വാൽവിനുള്ള ഒരു കുട പദമാണ്. ബാധിച്ച ഹൃദയ വാൽവിനെയും വൈകല്യത്തിന്റെ തരത്തെയും ആശ്രയിച്ച് വ്യത്യസ്ത ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു.

ഹൃദയത്തിലൂടെയുള്ള രക്തപ്രവാഹത്തിൽ ഹാർട്ട് വാൽവുകൾക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാൽവ് പ്രവർത്തനമുണ്ട്. രക്തം ഒരു ദിശയിലേക്ക് മാത്രമേ ഒഴുകാൻ കഴിയൂ എന്ന് അവർ ഉറപ്പാക്കുന്നു. രക്തത്തിന്റെ മർദ്ദവും പ്രവാഹവും മൂലം ഹൃദയ വാൽവുകൾ തുറക്കുകയും അടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകളുടെ ആവൃത്തി

ഹൃദയ വാൽവ് വൈകല്യങ്ങൾ ജന്മനാ ഉള്ളതും സ്വായത്തമാക്കിയതും തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയുന്നു. സാധാരണ മൂന്ന് പോക്കറ്റുകൾക്ക് പകരം രണ്ടുള്ള ബൈകസ്പിഡ് അയോർട്ടിക് വാൽവാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ ജന്മനായുള്ള ഹൃദയ വാൽവ് വൈകല്യം. ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഹൃദയത്തിന്റെ ഇടത് ഭാഗത്തെ ബാധിക്കുന്നു, അവിടെ മിട്രൽ, അയോർട്ടിക് വാൽവുകൾ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.

യൂറോപ്പിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലും, ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറാണ് മിട്രൽ വാൽവ് അപര്യാപ്തത. എന്നിരുന്നാലും, രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ വാൽവ് വൈകല്യമായ അയോർട്ടിക് വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ് കൂടുതൽ ഇടയ്ക്കിടെ ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വാൽവിന്റെ കാൽസിഫിക്കേഷൻ കാരണം ഇത് സാധാരണയായി പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു.

ഇടുങ്ങിയ ഹൃദയ വാൽവുകൾ (വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ്)

അയോർട്ടിക് വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ്, മിട്രൽ വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും സാധാരണമായ രണ്ട് ഹാർട്ട് വാൽവ് സ്റ്റെനോസുകൾ. തീവ്രതയെ ആശ്രയിച്ച്, താഴ്ന്ന, ഇടത്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഗ്രേഡ് ഹാർട്ട് വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ് തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു.

ചോർന്നൊലിക്കുന്ന ഹൃദയ വാൽവുകൾ (വാൽവ് അപര്യാപ്തത)

ഹൃദയ വാൽവുകൾ കർശനമായി അടയാത്ത രോഗികൾക്ക് വാൽവ് അപര്യാപ്തത ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അടഞ്ഞ ഹൃദയ വാൽവ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, രക്തം മർദ്ദം കുറവുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നു - ഹൃദയപേശികളുടെ (സിസ്റ്റോൾ) സങ്കോച ഘട്ടത്തിൽ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് ആട്രിയത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പൾമണറിയിൽ നിന്നോ അയോർട്ടയിൽ നിന്നോ ഉള്ള വിശ്രമ ഘട്ടത്തിൽ (ഡയാസ്റ്റോൾ) വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക്.

അധിക രക്തത്തിന്റെ അളവ് തിരികെ ഒഴുകുന്നത് (വോളിയം ലോഡ്) വെൻട്രിക്കിൾ വികസിക്കുന്നതിനും (ഡിലേറ്റേഷൻ) ഹൃദയപേശികൾ കട്ടിയാകുന്നതിനും (ഹൈപ്പർട്രോഫി) കാരണമാകുന്നു. പ്രോഗ്രസീവ് വാൽവ് അപര്യാപ്തതയും കാർഡിയാക്ക് അപര്യാപ്തതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

അയോർട്ടിക് വാൽവ് അപര്യാപ്തത (അയോർട്ടിക് അപര്യാപ്തത എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു), മിട്രൽ വാൽവ് അപര്യാപ്തത (മിട്രൽ അപര്യാപ്തത) എന്നിവയാണ് ഹൃദയ വാൽവ് അപര്യാപ്തതയുടെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ രണ്ട് തരം.

ഹാർട്ട് വാൽവ് പ്രോലാപ്സ്

ചില രോഗികൾക്ക് ഒരേ സമയം നിരവധി ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ ഉണ്ട്. ഒരൊറ്റ വാൽവ് ഒരേ സമയം ചോർന്ന് ചുരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, ഡോക്ടർമാർ സംയോജിത ഹൃദയ വാൽവ് വൈകല്യത്തെക്കുറിച്ചോ സംയോജിത വിറ്റത്തെക്കുറിച്ചോ സംസാരിക്കുന്നു.

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ: ലക്ഷണങ്ങൾ

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറിന്റെ തീവ്രതയെയും അതിന്റെ സ്ഥാനത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ. പല ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകളും ദീർഘകാലത്തേക്ക് രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. എന്നിരുന്നാലും, റുമാറ്റിക് ഫീവറിനു ശേഷമുള്ള മിട്രൽ വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ് പോലെയുള്ള ഹൃദയ വാൽവ് വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ട്, ഇത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ (വ്യക്തമായ) ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

ഹൃദയത്തിന് ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തേക്ക് നിരവധി വാൽവ് തകരാറുകൾ നികത്താൻ കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവ ഹൃദയത്തെ ഓവർലോഡ് ചെയ്യുകയും ക്രമേണ ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (കാർഡിയാക് അപര്യാപ്തത). ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറ് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത്.

മൊത്തത്തിൽ, ഹൃദയ വാൽവുകളുടെ സ്റ്റെനോസിസിന്റെയും അപര്യാപ്തതയുടെയും കാര്യത്തിൽ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സമാനമാണ്. സ്റ്റെർനത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള സമ്മർദ്ദവും ഇറുകിയതും പെട്ടെന്നുള്ള ക്ഷീണവുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങൾ. ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിന്റെ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ

ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലെ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും ഇടത് ആട്രിയത്തിലേക്കും പൾമണറി പാത്രങ്ങളിലേക്കും രക്തം തിരികെ ഒഴുകുന്നതാണ്. രോഗബാധിതരായവർക്ക് സാധാരണയായി കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സുഖം തോന്നുന്നത് നിവർന്നിരിക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതുമായ അവസ്ഥയിലാണ്.

ശ്വാസതടസ്സം (പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രിയിലും പരന്നുകിടക്കുമ്പോഴും) രാത്രി ചുമയുമാണ് മിട്രൽ വാൽവ് അപര്യാപ്തതയുടെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ. രോഗികൾക്ക് ഹൃദയം ഇടറുന്നത് കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയമിടിപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു, ഹൃദയ താളം തെറ്റിയതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വിപുലമായ കേസുകളിൽ. ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് രക്തം ബാക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി പൾമണറി എഡിമ വികസിക്കുന്നു. വലത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് രക്തം ബാക്ക് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, കഴുത്തിലെ സിരകൾ നീണ്ടുനിൽക്കും. പ്രതികൂലമായ ഒഴുക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം, ഇടത് ആട്രിയത്തിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് രക്തചംക്രമണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ഗുരുതരമായ സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും (ഉദാ. സ്ട്രോക്ക്).

അയോർട്ടിക് വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസിന്റെ സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ രക്തസമ്മർദ്ദത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും തലകറക്കത്തോടെയുള്ള താഴ്ന്ന രക്തസമ്മർദ്ദവും ബോധക്ഷയം പോലുമുണ്ട്. കൊറോണറി ധമനികൾ അയോർട്ടയിൽ നിന്ന് രക്തം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനാൽ, കഠിനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൃദയപേശികൾ വളരെ കുറച്ച് രക്തം സ്വീകരിക്കുന്നു. രോഗികൾക്ക് നെഞ്ചിൽ വേദനയോ സമ്മർദ്ദമോ അനുഭവപ്പെടുന്നു (ആൻജീന പെക്റ്റോറിസ്), ഇത് കഠിനാധ്വാനത്തോടൊപ്പം വർദ്ധിക്കും. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്വാസതടസ്സവും ചിലപ്പോൾ പേശി വേദനയും ഉണ്ടാകുന്നു.

അയോർട്ടിക് അപര്യാപ്തത ഉള്ള രോഗികൾ ശ്വാസതടസ്സത്തെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നു. കരോട്ടിഡ് ധമനിയുടെ (കോറിഗന്റെ അടയാളം) ശക്തമായ ഒരു സ്പന്ദനം നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, ഇത് ഓരോ ഹൃദയമിടിപ്പിലും (മുസെറ്റിന്റെ അടയാളം) തല കുലുക്കുന്നതിന് ഇടയാക്കും. പാത്രങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ച പൾസേഷൻ (ക്വിൻകെയുടെ അടയാളം) നഖം കിടക്കകളുടെ വിസ്തൃതിയിലും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഹൃദയ വാൽവുകളുടെ വൈകല്യങ്ങളുടെ ഫലമായി ഹൃദയത്തിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള ഹൃദയ വാൽവുകൾ (പൾമണറി, ട്രൈക്യുസ്പിഡ് വാൽവുകൾ) ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, വലതുവശത്തുള്ള ഹൃദയസ്തംഭനത്തിന് ദീർഘകാല അപകടസാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, വലതുവശത്തുള്ള ഹൃദയ വാൽവ് വൈകല്യങ്ങൾ ഇതിനകം നന്നായി പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ശ്രദ്ധേയമായ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കൂ. വലത് വെൻട്രിക്കിളിലെയും വലത് ഏട്രിയത്തിലെയും സമ്മർദ്ദം മൂലമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്, ഇത് അധിക ജോലിയാൽ ദുർബലമാകുന്നു.

തൽഫലമായി, രക്തം ഇനി വേണ്ടത്ര അളവിൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഹൃദയത്തിന് മുന്നിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു. ഇത് ഇനിപ്പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം:

 • ശ്വാസം
 • ദ്രുത ക്ഷീണം
 • (മ്യൂക്കസ്) ചർമ്മത്തിന്റെ നീല നിറം (സയനോസിസ്)
 • കാലുകളിലും (എഡിമ) അടിവയറ്റിലും (അസ്സൈറ്റുകൾ) വെള്ളം നിലനിർത്തൽ
 • ഉപരിപ്ലവമായ കഴുത്തിലെ പാത്രങ്ങളിൽ രക്തപ്രവാഹം
 • നെഞ്ചിലും കരളിന്റെ ഭാഗത്തും (വലത് കോസ്റ്റൽ കമാനത്തിന് കീഴിൽ) വ്യായാമം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വേദന
 • ആമാശയം (വിശപ്പ്, ഓക്കാനം) അല്ലെങ്കിൽ വൃക്കകൾ (വൃക്കസംബന്ധമായ അപര്യാപ്തത) പോലുള്ള മറ്റ് അവയവങ്ങളിലെ തിരക്ക്

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ: കാരണങ്ങളും അപകട ഘടകങ്ങളും

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ ഒന്നുകിൽ ജന്മനാ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുക്കാം. ഹൃദയ വൈകല്യങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

ജന്മനാ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ

ചെറുപ്പക്കാരിൽ, അയോർട്ടിക് വാൽവിലെ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ സാധാരണയായി ഒരു തകരാറുള്ള വാൽവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫലമാണ്. അയോർട്ടിക് വാൽവിൽ മൂന്ന് പോക്കറ്റ് വാൽവുകൾക്ക് പകരം രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ (ബൈകസ്പിഡ് അയോർട്ടിക് വാൽവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ).

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ ഏറ്റെടുത്തു

ഹൃദയ വാൽവുകളുടെ തേയ്മാനവും കാൽസിഫിക്കേഷനും പ്രായം കൂടുന്തോറും വിവിധ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്ക് കാരണമാകും. അയോർട്ടിക് വാൽവിന്റെ കാൽസിഫിക്കേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും സാധാരണമാണ്. കാൽസിഫിക്കേഷൻ വാൽവ് സങ്കോചത്തിനും ചോർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു.

വീക്കം

ഹൃദയപേശികളിലെ (മയോകാർഡിറ്റിസ്) അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന്റെ ആന്തരിക പാളിയിലെ (എൻഡോകാർഡിറ്റിസ്) അണുബാധകളും വീക്കവും ചിലപ്പോൾ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഇത് സാധാരണയായി ഹൃദയ വാൽവുകളുടെ അപര്യാപ്തതയാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ വലതുഭാഗത്തെ അപൂർവമായ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകളും പ്രാഥമികമായി ഹൃദയത്തിന്റെ ആന്തരിക ഭിത്തിയിലെ അണുബാധ മൂലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

കൂടുതലും ബാക്ടീരിയൽ രോഗകാരികൾക്ക് പുറമേ, സിസ്റ്റമിക് ല്യൂപ്പസ് എറിത്തമറ്റോസസ് (എൽഇ) പോലുള്ള സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങളും എൻഡോകാർഡിറ്റിസിന് (ലിബ്മാൻ-സാക്സ് എൻഡോകാർഡിറ്റിസ്) കാരണമാകും. അതിന്റെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ, ലൈംഗികമായി പകരുന്ന സിഫിലിസ് ചിലപ്പോൾ അയോർട്ടയുടെ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇത് അയോർട്ടിക് വാൽവിലേക്ക് (സിഫിലിറ്റിക് അയോർട്ടൈറ്റിസ്) പടരുന്നു.

രക്ത വാതം

റുമാറ്റിക് പനി പ്രത്യേകിച്ച് മിട്രൽ വാൽവിനെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ അണുബാധകൾ ആൻറിബയോട്ടിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളിൽ. തൽഫലമായി, മിട്രൽ വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ് കേസുകൾ, ഉദാഹരണത്തിന്, വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനകം തന്നെ കുറഞ്ഞുവരികയാണ്.

ഹൃദയാഘാതം

ഹൃദയാഘാതം ചിലപ്പോൾ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്കും കാരണമാകുന്നു. ഓക്‌സിജന്റെ അഭാവം ഹൃദയ അറകളിലെ പാപ്പില്ലറി പേശികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നു, അവ വലിയ ലഘുലേഖ വാൽവുകളിൽ (മിട്രൽ, ട്രൈക്യൂസ്പിഡ് വാൽവുകൾ) കോർഡേ ടെൻഡിനേയാൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവ മേലിൽ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുകയോ കീറുകയോ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, അവയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വാൽവ് ലഘുലേഖ കൈവശം വയ്ക്കില്ല. വെൻട്രിക്കിളിന്റെ സങ്കോച സമയത്ത്, വാൽവ് ആട്രിയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. അനുബന്ധ ഹൃദയ വാൽവിന്റെ നിശിതവും ഗുരുതരമായതുമായ ചോർച്ചയുടെ അപകടസാധ്യതയുണ്ട്.

മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫ്രാക്ഷന് ശേഷം വെൻട്രിക്കുലാർ മതിൽ വികസിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് ചോർച്ചയുള്ള ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറിനും കാരണമായേക്കാം. ഹൃദയ അറ വികസിക്കുന്ന ഹൃദയ പേശി രോഗമായ ഡൈലേറ്റഡ് കാർഡിയോമയോപ്പതിയിലും ഇത് അപകടകരമാണ്.

അയോർട്ടിക് ഡിസെക്ഷൻ

കാർഡിയോമെഗലി

ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം, ഹൃദയപേശി രോഗങ്ങൾ, തൈറോയ്ഡ് പ്രവർത്തന വൈകല്യം അല്ലെങ്കിൽ കടുത്ത വിളർച്ച തുടങ്ങിയ വിവിധ രോഗങ്ങൾ ഹൃദയത്തിന്റെ അസാധാരണമായ വർദ്ധനവിന് (കാർഡിയോമെഗാലി) കാരണമാകും. ഹൃദയത്തിന്റെ വാൽവുകൾ ഹൃദയത്തോടൊപ്പം വളരാത്തതിനാൽ അവ ചോർന്നൊലിക്കുന്നു.

സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങൾ

തകയാസുവിന്റെ ആർട്ടറിറ്റിസ് (വലിയ രക്തക്കുഴലുകളുടെ വീക്കം) അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യു മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ ജനിതക തകരാറുകൾ (ഉദാ: മാർഫാൻ സിൻഡ്രോം) പോലുള്ള സ്വയം രോഗപ്രതിരോധ രോഗങ്ങളും അയോർട്ടിക് വാൽവ് അല്ലെങ്കിൽ മിട്രൽ വാൽവ് അപര്യാപ്തത പോലുള്ള ഹൃദയ വാൽവ് വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ: പരിശോധനകളും രോഗനിർണയവും

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്കുള്ള വിദഗ്ധർ കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകളും കാർഡിയാക് സർജന്മാരുമാണ്. അവർ ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഇനിപ്പറയുന്നതുപോലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും:

 • വ്യായാമ വേളയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ശ്വാസതടസ്സമോ ഹൃദയ വേദനയോ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടോ?
 • നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താതെ എത്ര പടികൾ കയറാൻ കഴിയും?
 • നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ പനി ബാധിച്ച് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്നോ?
 • നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തിടെ ദന്ത ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ നടപടിക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നോ?
 • നിങ്ങൾക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന എന്തെങ്കിലും ഹൃദ്രോഗമുണ്ടോ?
 • മറ്റ് എന്ത് രോഗങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്?

ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം

ഹാർട്ട് വാൽവ് തകരാറുകൾ ചിലപ്പോൾ ഹൃദയ താളം തെറ്റിയേക്കാം. ഉദാഹരണത്തിന്, മിട്രൽ സ്റ്റെനോസിസ് പലപ്പോഴും ഏട്രിയൽ ഫൈബ്രിലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാം (ഇസിജി) വഴി ഡോക്ടർ ഇത് തിരിച്ചറിയുന്നു. കാർഡിയാക് ആർറിഥ്മിയ ആവർത്തിച്ച് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടെ മാത്രം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, രോഗി കുറഞ്ഞത് 24 മണിക്കൂറെങ്കിലും ധരിക്കുന്ന ഒരു ദീർഘകാല ഇസിജി സഹായിച്ചേക്കാം.

ലബോറട്ടറി പരിശോധനകൾ

ഒരു രക്തപരിശോധന മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ സജീവമായ കോശജ്വലന പ്രക്രിയയുടെ സൂചനകൾ നൽകുന്നു. ക്രിയാറ്റിൻ കൈനാസ് (സികെ), ബിഎൻപി (മസ്തിഷ്ക നാട്രിയൂററ്റിക് പെപ്റ്റൈഡ്) എന്നിവ പോലുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മൂല്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കാനും ഡോക്ടർമാർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് സംശയിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, മൈക്രോബയോളജിസ്റ്റുകൾ ബാക്ടീരിയകൾക്കായി തിരയുന്ന നിരവധി രക്ത സംസ്കാരങ്ങളും എടുക്കണം. മറ്റൊരു പ്രധാന രക്തപരിശോധനയാണ് രക്ത വാതക വിശകലനം (കാപ്പിലറി രക്തത്തിൽ നിന്നോ ധമനികളിൽ നിന്നോ). കാരണം, പ്രധാന ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ രക്തത്തിലെ ഓക്സിജന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും.

ഇമേജിംഗ് പരീക്ഷകൾ

ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ, ഡോക്ടർ ഒരു കാർഡിയാക് അൾട്രാസൗണ്ട് (ഡോപ്ലർ എക്കോകാർഡിയോഗ്രാഫി) നടത്തും. ഇതിന്റെ സഹായത്തോടെ, എക്സാമിനർ തിരിച്ചറിയുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, ഹൃദയത്തിന്റെ രൂപരേഖയും ഹൃദയ വാൽവുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റങ്ങളും. ഡോപ്ലർ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് - ഹൃദയ വാൽവുകളിലൂടെ രക്തം എങ്ങനെ ഒഴുകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയും.

ക്രോസ്-സെക്ഷണൽ ഇമേജിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് വിശദമായ ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇതിനായി എംആർഐ സാങ്കേതികവിദ്യ (കാർഡിയോ-എംആർഐ) അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി (സിടി) ഉപയോഗിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ശുദ്ധമായ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറിന് അവ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ.

സമ്മർദ്ദ പരിശോധനകൾ

കാർഡിയാക് അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധനകളും ഇസിജികളും ശാരീരിക സമ്മർദ്ദത്തിൽ (എർഗോമീറ്ററിലോ ഹൃദയത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചോ) നടത്താം. ഈ പരിശോധനകൾ വ്യായാമത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള ലക്ഷണങ്ങളെ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ, കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ പ്രകടമാകൂ. അതിനാൽ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകളുടെ തീവ്രത വിലയിരുത്താൻ വ്യായാമ പരിശോധനകൾ സഹായിക്കുന്നു.

കാർഡിയാക് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ

കാർഡിയാക് കത്തീറ്റർ പരിശോധന എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ സഹായത്തോടെ, ഡോക്ടർമാർ ഹൃദയത്തിലെ മർദ്ദത്തിന്റെ അവസ്ഥ അളക്കുകയും കൊറോണറി ധമനികൾ ഇടുങ്ങിയതാണോ എന്ന് കാണിക്കാൻ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പരിശോധകൻ ഇടത് വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് (വെൻട്രിക്കുലോഗ്രാഫി അല്ലെങ്കിൽ ലെവോകാർഡിയോഗ്രാഫി) ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഏജന്റ് കുത്തിവയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, വെൻട്രിക്കിളിന്റെ ആകൃതിയും പ്രവർത്തനവും അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും വിഷ്യയും ദൃശ്യവൽക്കരിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ പരിശോധനയിൽ ചില ഹൃദയ വാൽവ് വൈകല്യങ്ങൾ "നന്നാക്കാൻ" കഴിയും. ഈ ആക്രമണാത്മക പരിശോധന സാധാരണയായി ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രക്രിയയുടെ അവസാനത്തിൽ നടത്തുന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കാരണം ഇതാണ് - ഹൃദയത്തിന്റെ നിശിത വാസ്കുലർ രോഗം (CHD, ഹൃദയാഘാതം) സംശയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ. കാർഡിയാക് കത്തീറ്ററൈസേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുള്ള ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഈ രോഗങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും ഡോക്ടർമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

വിശദമായ രോഗനിർണയം തീവ്രത വർഗ്ഗീകരണം അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് ഓരോ ഹൃദയ വാൽവിനും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഈ വർഗ്ഗീകരണം ചികിത്സ ആസൂത്രണത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന അടിസ്ഥാനമാണ്. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, എജക്ഷൻ ഫ്രാക്ഷൻ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. ഈ മൂല്യം വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന രക്തത്തിന്റെ എത്ര ശതമാനം വീതമാണ് വീണ്ടും പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആരോഗ്യമുള്ള ഹൃദയങ്ങളിൽ, മൂല്യം ഏകദേശം 60 മുതൽ 70 ശതമാനം വരെയാണ്.

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ: ചികിത്സ

ഹൃദയ വാൽവ് വൈകല്യത്തിനുള്ള ചികിത്സാ പദ്ധതി ഹൃദയ വാൽവ് വൈകല്യത്തിന്റെ തരം, ബാധിത വാൽവ്, തീവ്രത, രോഗിയുടെ പൊതുവായ അവസ്ഥ എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചികിത്സ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അളവുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വ്യക്തിഗത രോഗിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച തെറാപ്പി നിർണ്ണയിക്കാൻ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും വ്യക്തിഗതമായി തൂക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ചികിത്സയിലൂടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. തെറാപ്പി രോഗനിർണയം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ഹൃദയ വാൽവിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓരോ ചികിത്സയ്ക്കും മുമ്പ്, ഡോക്ടർമാർ രോഗിയുമായി വീണ്ടും വിശദമായി സംസാരിക്കുന്നു. അവർ പ്രധാനമായും ഇനിപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു:

 • രോഗിയുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്?
 • ഇത് ഗുരുതരമായ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറാണോ?
 • ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടോ?
 • രോഗിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട്?
 • ചികിത്സയുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ അപകടസാധ്യതകളെക്കാൾ കൂടുതലാണോ?
 • നടപടിക്രമത്തിന് അനുയോജ്യമായ മെഡിക്കൽ സെന്റർ ഏതാണ്?

മരുന്നുകൾ

കാർഡിയാക് ആർറിത്മിയ കുറയ്ക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിംഗ് ശക്തി ശക്തിപ്പെടുത്താനും രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയാനും മരുന്ന് സഹായിക്കുന്നു. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, ഹൃദയത്തിൽ (ഡൈയൂററ്റിക്സ്) ലോഡ് (വോളിയം) കുറയ്ക്കുന്നതിന് മൂത്രവിസർജ്ജനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മറ്റ് മരുന്നുകൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകൾ). "വിദേശ വസ്തുക്കൾ" കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഹൃദയ വാൽവുകൾ ചേർത്ത ശേഷം, ആൻറിഓകോഗുലേഷൻ മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.

എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ്

കൂടാതെ, ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറിലാണെങ്കിൽ, അണുബാധയ്ക്കും ഹൃദയാഘാതത്തിനും സാധ്യതയുള്ള മെഡിക്കൽ ഇടപെടലുകൾക്ക് മുമ്പ് അണുബാധയ്‌ക്കെതിരായ ആൻറിബയോട്ടിക് പ്രോഫിലാക്സിസ് നടത്തണമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, രോഗികൾ അവരുടെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഫിസിഷ്യൻമാരെ (ചികിത്സിച്ച) ഹാർട്ട് വാൽവ് വൈകല്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കണം, അങ്ങനെ ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആൻറിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി നിർദ്ദേശിക്കാനാകും. ദന്തചികിത്സയ്ക്കും ദഹനനാളത്തിന്റെ പരിശോധനകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ബാധകമാണ്.

ഇടപെടൽ ചികിത്സ

മരുന്നുകൾ

കാർഡിയാക് ആർറിത്മിയ കുറയ്ക്കാനും രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാനും ഹൃദയത്തിന്റെ പമ്പിംഗ് ശക്തി ശക്തിപ്പെടുത്താനും രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയാനും മരുന്ന് സഹായിക്കുന്നു. മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ, ഹൃദയത്തിൽ (ഡൈയൂററ്റിക്സ്) ലോഡ് (വോളിയം) കുറയ്ക്കുന്നതിന് മൂത്രവിസർജ്ജനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. മറ്റ് മരുന്നുകൾ ഹൃദയമിടിപ്പ് കുറയ്ക്കുകയും അങ്ങനെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു (ബീറ്റാ-ബ്ലോക്കറുകൾ). "വിദേശ വസ്തുക്കൾ" കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഹൃദയ വാൽവുകൾ ചേർത്ത ശേഷം, ആൻറിഓകോഗുലേഷൻ മരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്.

എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ്

കൂടാതെ, ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറിലാണെങ്കിൽ, അണുബാധയ്ക്കും ഹൃദയാഘാതത്തിനും സാധ്യതയുള്ള മെഡിക്കൽ ഇടപെടലുകൾക്ക് മുമ്പ് അണുബാധയ്‌ക്കെതിരായ ആൻറിബയോട്ടിക് പ്രോഫിലാക്സിസ് നടത്തണമെന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർമ്മിക്കേണ്ടതാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ, രോഗികൾ അവരുടെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഫിസിഷ്യൻമാരെ (ചികിത്സിച്ച) ഹാർട്ട് വാൽവ് വൈകല്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കണം, അങ്ങനെ ആവശ്യമെങ്കിൽ അവർക്ക് ആൻറിബയോട്ടിക് തെറാപ്പി നിർദ്ദേശിക്കാനാകും. ദന്തചികിത്സയ്ക്കും ദഹനനാളത്തിന്റെ പരിശോധനകൾക്കും ചികിത്സയ്ക്കും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും ബാധകമാണ്.

ഇടപെടൽ ചികിത്സ

ഹാർട്ട് വാൽവ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ - വ്യത്യസ്ത തരം

മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നോ ഉള്ള മെക്കാനിക്കൽ വാൽവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ പ്രോസ്റ്റസിസുകൾ (കന്നുകാലികളിൽ നിന്നോ പന്നി വാൽവുകളിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഹൃദയ ഘടകങ്ങൾ) ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്കുള്ള വാൽവ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലായി കണക്കാക്കാം.

ലോഹ ഹൃദയ വാൽവുകൾ വളരെക്കാലം നിലനിൽക്കും. എന്നിരുന്നാലും, രോഗിയുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പ്രത്യേക മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് തടയണം, അല്ലാത്തപക്ഷം രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത് കൃത്രിമ വാൽവിനോട് ചേർന്നുനിൽക്കുകയോ അടഞ്ഞുപോകുകയോ അയഞ്ഞുപോകുകയോ രക്തക്കുഴലുകളുടെ തടസ്സത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയോ ചെയ്യും.

ഒരു ബയോളജിക്കൽ വാൽവ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് "രക്തം നേർത്തതാക്കൽ" ആവശ്യമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, ബയോളജിക്കൽ ഹാർട്ട് വാൽവുകൾ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അവയുടെ ഈട് പരിമിതമാണ്. സാധാരണ തേയ്മാനം കൂടാതെ, പ്രതിരോധസംവിധാനം വാൽവുകളെ വിദേശ ശരീരങ്ങളായി തിരിച്ചറിയുകയും അവയെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനാലാകാം ഇത്. മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബയോളജിക്കൽ റീപ്ലേസ്‌മെന്റ് വാൽവുകൾ (സെനോഗ്രാഫ്റ്റ്), മരിച്ച വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് (ഹോമോഗ്രാഫ്റ്റ്), രോഗം ബാധിച്ച വ്യക്തിയുടെ സ്റ്റെം സെല്ലുകളിൽ നിന്ന് നട്ടുവളർത്തുന്ന ഹൃദയ വാൽവുകൾ (ഓട്ടോഗ്രാഫ്റ്റ്) എന്നിവ തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത്തരമൊരു വാൽവ് എത്രത്തോളം നിലനിൽക്കും എന്നത് പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, അത് പല ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു പുതിയ ഹൃദയ വാൽവ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു

പ്രോസ്റ്റസിസിന്റെ ദീർഘായുസ്സും ആജീവനാന്ത "രക്തം നേർത്തതാക്കലും" തമ്മിലുള്ള ഇടപാട് വ്യക്തിഗത അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ചട്ടം പോലെ, ബയോളജിക്കൽ ഹാർട്ട് വാൽവുകൾ അവയുടെ പരിമിതമായ ഈട് കാരണം 60 വയസ്സ് മുതൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ. മെറ്റാലിക് ഹാർട്ട് വാൽവുകൾ ചെറുപ്പക്കാരായ രോഗികൾക്കോ ​​മറ്റ് കാരണങ്ങളാൽ ജീവിതത്തിനായി ഇതിനകം "രക്തം കട്ടിയാക്കൽ" എടുക്കേണ്ടിവരുന്ന രോഗികൾക്കോ ​​വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ആൻറിഓകോഗുലന്റ് മരുന്നുകൾ നിർദ്ദേശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തവരുമായ സ്ത്രീകളാണ് ഒഴിവാക്കലുകൾ.

ഒരു പ്രോസ്തെറ്റിക് വാൽവ് ചേർത്തതിനുശേഷം, ഒരു വാൽവ് പാസ് നൽകണം, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു ചെക്ക്-അപ്പ് നടത്തുകയും എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുകയും വേണം. എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് പ്രോഫിലാക്സിസ് എന്നത് അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയുള്ള ചികിത്സകൾക്കായി ആൻറിബയോട്ടിക്കുകളുടെ പ്രതിരോധ ഭരണമാണ്. ഡെന്റൽ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും കണക്കിലെടുക്കണം.

അയോർട്ടിക് വാൽവ് അപര്യാപ്തതയും സ്റ്റെനോസിസും

ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ, അയോർട്ടിക് വാൽവ് അപര്യാപ്തതയും അയോർട്ടിക് വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസും കത്തീറ്റർ ടെക്നിക് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാം ("TAVI": ട്രാൻസോർട്ടിക് വാൽവ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ). ഒരു മടക്കിയ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ വാൽവ് ഹൃദയത്തിലേക്കുള്ള വലിയ ധമനികളിലൂടെ ഒരു ഞരമ്പ് പാത്രം വഴി ഒരു ചെറിയ ട്യൂബിലേക്ക് തിരുകുന്നു, അവിടെ വാൽവ് തുറക്കാനും ഘടിപ്പിക്കാനും കഴിയും.

ഒരു റോസ് ഓപ്പറേഷനിൽ, അയോർട്ടിക് വാൽവ് പൾമണറി വാൽവ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. വളരെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പൾമണറി വാൽവ് ഒരു മനുഷ്യ ദാതാവ് വാൽവ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു. ഈ രീതിയുടെ പ്രയോജനം, ആജീവനാന്ത രക്തം കട്ടിയാക്കൽ ആവശ്യമില്ല, ദീർഘകാല പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ലതാണ്, ശാരീരിക പ്രതിരോധം ഏതാണ്ട് അനിയന്ത്രിതമാണ്. ഡോണർ വാൽവിന്റെ സാധ്യമായ തകരാറാണ് പ്രധാന പോരായ്മ. പരിചയസമ്പന്നരായ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾക്ക് മാത്രമേ റോസ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ കഴിയൂ.

അന്തിമ ചികിത്സ വരെ വിടവ് നികത്താൻ ഡോക്ടർമാർ ചിലപ്പോൾ ബലൂൺ വാൽവുലോപ്ലാസ്റ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന് രോഗിയുടെ അവസ്ഥയിൽ ഗുരുതരമായ തകർച്ചയുണ്ടായാൽ. ഒരു ബലൂൺ ഉപയോഗിച്ച് വാൽവ് വിശാലമാക്കുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് ഒരു കത്തീറ്ററിൽ ഘടിപ്പിച്ച് രക്തക്കുഴലുകളിലൂടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഈ രീതി കുട്ടികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാരണം, ഒരു വാൽവ് പ്രോസ്റ്റസിസ് അവയ്‌ക്കൊപ്പം വളരാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

മിട്രൽ വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ്

തുടക്കത്തിൽ, മിട്രൽ വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാം. നേരിയ ലക്ഷണങ്ങളെ ലഘൂകരിക്കാനും ഇവയ്ക്ക് കഴിയും. ഇടുങ്ങിയ മിട്രൽ വാൽവിലെ വോളിയം ലോഡ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഡൈയൂററ്റിക്സ് പ്രത്യേകിച്ചും സഹായകമാണ്. നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും കാർഡിയാക് ആർറിത്മിയയും മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കണം. അയോർട്ടിക് വാൽവ് അപര്യാപ്തത പോലെ, രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയോ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയുകയോ ചെയ്താൽ മിട്രൽ വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നല്ല സമയത്ത് പരിഗണിക്കണം.

ഒരു ഇടപെടൽ ചികിത്സ എന്ന നിലയിൽ, വാൽവ് വിശാലമാക്കാം (ബലൂൺ മിട്രൽ വാൽവുലോപ്ലാസ്റ്റി). സംയോജിത വാൽവ് അറ്റങ്ങൾ വേർതിരിക്കുന്നത് ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഈ വാൽവ് നന്നാക്കൽ ഒരു ഓപ്പൺ ഓപ്പറേഷന്റെ (സർജിക്കൽ കമ്മീസുറോടോമി) ഭാഗമായി നടത്താം. Contraindications ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഡോക്ടർമാർ വാൽവ് ഒരു പ്രോസ്റ്റസിസ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നു.

മിട്രൽ വാൽവ് അപര്യാപ്തതയും മിട്രൽ വാൽവ് പ്രോലാപ്സും

മിട്രൽ വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസിന് സമാനമായ തത്ത്വങ്ങൾ മിട്രൽ വാൽവ് അപര്യാപ്തതയുടെ ചികിത്സയ്ക്കും ബാധകമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനുള്ള ശസ്ത്രക്രിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ (അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പ്) ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നടത്തണം.

ഇക്കാലത്ത്, മിട്രൽ വാൽവ് അറ്റകുറ്റപ്പണി ഒരു ഇടപെടൽ പ്രക്രിയയായി നടത്താം. ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ക്ലിപ്പ് (മിത്രക്ലിപ്പ്) തിരുകുന്നത് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മിട്രൽ വാൽവിന്റെ ലഘുലേഖകൾ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുകയും ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറിന് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ ക്ലിപ്പ് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സമയത്ത് ഹാർട്ട് വാൽവ് അപര്യാപ്തത അല്ലെങ്കിൽ മിട്രൽ വാൽവ് പ്രോലാപ്സ് എന്നിവയും നന്നാക്കാം. മിട്രൽ വാൽവ് അപര്യാപ്തതയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറ് പരിഹരിക്കാൻ വാൽവ് ഏരിയയിൽ ഒരു മോതിരം ചേർക്കാം. പ്രത്യേക സ്യൂച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ശേഖരിക്കുന്നത് വാൽവിന്റെ ബലഹീനത കുറയ്ക്കും. അറ്റകുറ്റപ്പണി സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, വാൽവ് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, അറ്റകുറ്റപ്പണി (പുനർനിർമ്മാണം) ഒരു വാൽവ് പ്രോസ്റ്റസിസിനു മുൻഗണന നൽകുന്നു.

മിട്രൽ വാൽവ് പ്രോലാപ്സിനായി പ്രത്യേക സ്യൂച്ചറുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു: പാപ്പില്ലറി പേശി ടെൻഡോണുകൾ മിട്രൽ വാൽവിന്റെ അരികിലേക്ക് തുന്നാൻ കാർഡിയാക് സർജന്മാർ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ ആദ്യം അസാധാരണമാംവിധം വലിയ ലഘുലേഖ കുറയ്ക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടിവരും (പുറത്തുവീഴുന്ന ഭാഗം) തുടർന്ന് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും തുന്നിച്ചേർക്കുക.

പൾമണറി വാൽവ് അപര്യാപ്തത

പൾമണറി വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ്

പൾമണറി വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസ് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സിക്കാം. വിപുലമായ പൾമണറി വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഒരു റിപ്പയർ അല്ലെങ്കിൽ വാൽവ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ നടത്താം. മിട്രൽ സ്റ്റെനോസിസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന (ബലൂൺ ഡിലേറ്റേഷൻ, സർജിക്കൽ കമ്മീസുറോടോമി) പോലെയുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്ക് ഇടപെടൽ, ശസ്ത്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്.

ട്രൈക്യുസ്പിഡ് വാൽവ് അപര്യാപ്തതയും ട്രൈക്യുസ്പിഡ് വാൽവ് സ്റ്റെനോസിസും

ഈ അപൂർവ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ ഹൃദയധമനികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചാലുടൻ ചികിത്സിക്കുന്നു. അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായി സൗമ്യമാണ്. മരുന്ന് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആദ്യം വാൽവ് നന്നാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ട്രൈക്യുസ്പിഡ് വാൽവ് അപര്യാപ്തതയുടെ കാര്യത്തിൽ, ഉദാഹരണത്തിന്, വാൽവിന്റെ അറ്റം ശേഖരിക്കുകയും അതിനെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഒരു മോതിരം തിരുകുകയും ചെയ്യുന്നത് (റിംഗ് ആനുലോപ്ലാസ്റ്റി) അനുയോജ്യമാണ്. വാൽവ് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കലും ഒരു ഓപ്ഷനാണ്.

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്കുള്ള സ്പോർട്സ്

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുള്ള രോഗികൾക്ക് സ്പോർട്സ് സാധ്യമാണോ, ഏത് രൂപത്തിലാണ് എന്നത് വൈകല്യത്തിന്റെ തരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. രോഗിയുടെ വ്യക്തിഗത അവസ്ഥയും ക്ഷേമവും വ്യായാമത്തിനുള്ള ശുപാർശയിൽ ഒരു പങ്കു വഹിക്കുന്നു.

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുള്ള രോഗികൾ ഏതെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ്, അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും അവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറെ സമീപിക്കണം.

ജന്മനാ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുള്ള ആളുകൾക്ക് കായികരംഗത്ത് സജീവമാകാൻ കഴിയുമോ എന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും രോഗിയുടെ വ്യക്തിഗത അവസ്ഥയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പൊതുവായ ശുപാർശകളൊന്നുമില്ല.

രോഗത്തിൻറെ ഗതിയും രോഗനിർണയവും

ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മാത്രമല്ല, ജീവിത ദൈർഘ്യവും പരിമിതപ്പെടുത്തും, കാരണം മുഴുവൻ ഹൃദയ സിസ്റ്റവും അതിന്റെ ഫലമായി കഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്കുള്ള പ്രവചനം പ്രാഥമികമായി ഏത് ഹൃദയ വാൽവിനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറ് ഇതിനകം ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രധാന ഹൃദയ വാൽവ് തകരാർ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ, അത് ഹൃദയസ്തംഭനത്തിലേക്കും കാലക്രമേണ മോശമായ രോഗനിർണയത്തിലേക്കും നയിക്കും.

നേരിയ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ പലപ്പോഴും തുടക്കത്തിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതില്ല, പക്ഷേ അവ ചികിത്സിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കണ്ടെത്തിയ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾ പതിവായി പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ് (കുറഞ്ഞത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും). മുമ്പത്തെ ചികിത്സ എത്രത്തോളം നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും പുതിയ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നും ഹൃദയ വിദഗ്ധൻ പരിശോധിക്കും. ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൃദയ വാൽവ് തകരാറുകൾക്കുള്ള പ്രവചനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നതിനാൽ ഈ പരീക്ഷകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക.