ഹോം അഡാപ്റ്റേഷൻ - നാല് ചുവരുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു

വീൽചെയർ റാമ്പുകൾ, വാക്ക്-ഇൻ ഷവറുകൾ, വിശാലമായ വാതിലുകൾ - നിങ്ങളുടെ വീടിന് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ വരുത്തണമെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു ഭവന ഉപദേശക കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് സഹായം തേടണം. ഉപദേഷ്ടാക്കൾക്ക് സാധാരണയായി ആവശ്യമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്താത്ത അപകട സ്രോതസ്സുകൾക്കുമായി മെച്ചപ്പെട്ട കണ്ണ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സാമ്പത്തികവും സംഘടനാപരവുമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ അവ സാധാരണയായി ലഭ്യമാണ്. ഈ ഓഫീസുകൾ മെഡിക്കൽ സപ്ലൈ സ്റ്റോറുകൾ, ബന്ധുക്കളുടെ സംഘടനകൾ, സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ, അധികാരികൾ എന്നിവയുമായി വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഉപദേശം ഫീസിന് വിധേയമാണ്.

ഓരോ വ്യക്തിഗത അളവിനും കെയർ ഇൻഷുറൻസ് ഫണ്ട് 4,000 യൂറോ വരെ സബ്‌സിഡി നൽകുന്നു. പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ഒരേ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവർക്ക് ഒരു അളവിന് 16,000 യൂറോ വരെ ലഭിക്കും.

പൊതു അവലോകനം
” ബാത്ത്റൂം & ഷവർ ” അടുക്കള " ലിവിംഗ് റൂം
” കിടപ്പുമുറി