പാൽ പുറംതോട് എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സിക്കാം?

തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യാം എന്ന ചോദ്യത്തേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്, അത് നീക്കംചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കാരണം, സാധാരണയായി അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന്റെ ആദ്യ പ്രകടനമാണ് തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി. ചുണങ്ങു നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യില്ല, പകരം ദോഷം ചെയ്യും:

ചർമ്മത്തിന്റെ വീക്കം, വളരെ ചൊറിച്ചിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ പുറംതോട് അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വേദന അനുഭവപ്പെടാം. ഇത് ചെറിയ മുറിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ ബാക്ടീരിയകൾ പെട്ടെന്ന് സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ഒരുപക്ഷേ ബാധിത പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം?

പല രക്ഷിതാക്കളും തൊട്ടിൽ തൊപ്പി അവരുടെ കുട്ടിയുടെ ക്ഷേമത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയും സ്വയം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി ചികിത്സിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുണങ്ങുകളെയും ചൊറിച്ചിലും ലഘൂകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന നടപടികൾ ക്രാഡിൽ ക്യാപ്, ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നിവയ്ക്ക് സാധാരണയായി സഹായകമാണ്:

  • കൂളിംഗ് കംപ്രസ്സുകളും ലോഷനുകളും (ഉദാ. പോളിഡോകനോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെന്തോൾ ചേർത്തത്) വീർത്ത ചർമ്മത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചൊറിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
  • ക്രീമുകളുടെയും തൈലങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള കോർട്ടിസോൺ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇമ്മ്യൂണോമോഡുലേറ്ററുകളും ചുണങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കോശജ്വലന പ്രതികരണത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മരുന്നുകൾ ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്കും മെഡിക്കൽ മേൽനോട്ടത്തിലും മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവൂ.
  • തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ?

തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി എങ്ങനെ നീക്കംചെയ്യാം എന്ന ചോദ്യത്തേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്, അത് നീക്കംചെയ്യുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്നതാണ്. ഇത് ചെയ്യരുതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു. കാരണം, സാധാരണയായി അറ്റോപിക് ഡെർമറ്റൈറ്റിസിന്റെ ആദ്യ പ്രകടനമാണ് തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി. ചുണങ്ങു നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഗുണം ചെയ്യില്ല, പകരം ദോഷം ചെയ്യും:

ചർമ്മത്തിന്റെ വീക്കം, വളരെ ചൊറിച്ചിൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ പുറംതോട് അഴിച്ചുവിടുമ്പോൾ കുഞ്ഞിന് വേദന അനുഭവപ്പെടാം. ഇത് ചെറിയ മുറിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അതിൽ ബാക്ടീരിയകൾ പെട്ടെന്ന് സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ഒരുപക്ഷേ ബാധിത പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ വീക്കം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി എങ്ങനെ ചികിത്സിക്കാം?

പല രക്ഷിതാക്കളും തൊട്ടിൽ തൊപ്പി അവരുടെ കുട്ടിയുടെ ക്ഷേമത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് ആശങ്കപ്പെടുകയും സ്വയം ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു: തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി ചികിത്സിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾക്ക് തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പി ചികിത്സിക്കണമെങ്കിൽ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചുണങ്ങുകളെയും ചൊറിച്ചിലും ലഘൂകരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. താഴെപ്പറയുന്ന നടപടികൾ ക്രാഡിൽ ക്യാപ്, ന്യൂറോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് എന്നിവയ്ക്ക് സാധാരണയായി സഹായകമാണ്:

കൂളിംഗ് കംപ്രസ്സുകളും ലോഷനുകളും (ഉദാ. പോളിഡോകനോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെന്തോൾ ചേർത്തത്) വീർത്ത ചർമ്മത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചൊറിച്ചിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ക്രീമുകളുടെയും തൈലങ്ങളുടെയും രൂപത്തിലുള്ള കോർട്ടിസോൺ തയ്യാറെടുപ്പുകളും ഇമ്മ്യൂണോമോഡുലേറ്ററുകളും ചുണങ്ങിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കോശജ്വലന പ്രതികരണത്തെ കുറയ്ക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ മരുന്നുകൾ ഒരു ചെറിയ സമയത്തേക്കും മെഡിക്കൽ മേൽനോട്ടത്തിലും മാത്രമേ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാവൂ.

തലയിലെ ഗ്നെയ്സ് നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഇത് ചെയ്യുന്നതിന്, വീര്യം കുറഞ്ഞ ബേബി ഷാംപൂ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയുടെ തല കഴുകുക. താരൻ ഒരു ശാഠ്യമുള്ള പാളി രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തലയിൽ ഒരു ബേബി ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അൽപനേരം മുക്കിവയ്ക്കുക. പിന്നീട് ബേബി ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് താരൻ എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇത് തൊട്ടിലിൽ തൊപ്പിയാണോ അതോ മറ്റേതെങ്കിലും അവസ്ഥയാണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശിശുരോഗവിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കുക.