ലിവിംഗ് വിൽ: നിയമപരമായ സാഹചര്യം

01 സെപ്റ്റംബർ 2009 മുതൽ ജർമ്മൻ സിവിൽ കോഡ് (ബിജിബി) ജീവിത ഇച്ഛയെ നിയമപരമായി നിയന്ത്രിച്ചു. രചയിതാവിന് സ്വതന്ത്രമായി സ്വയം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദിഷ്ട മെഡിക്കൽ ചികിത്സകളോ ഇടപെടലുകളോ അനുവദിക്കുകയോ നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു രേഖാമൂലമുള്ള പ്രഖ്യാപനമായാണ് ഇത് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒരു ജീവിതം എങ്ങനെയിരിക്കും?

ജീവനുള്ള ഇച്ഛയ്‌ക്കായി മുൻ‌കൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ രൂപമില്ല. എന്നിരുന്നാലും, രചയിതാവ് തന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഇഷ്ടം വ്യക്തമായി രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് കാണിക്കണം. ഇത് ഒപ്പിട്ട് തീയതിയും ആയിരിക്കണം. നോട്ടറൈസേഷൻ ആവശ്യമില്ല. രോഗിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അന or പചാരികമായി അവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ഇഷ്ടം അസാധുവാക്കാൻ കഴിയും.

ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റെഗുലേഷന്റെ ലക്ഷ്യം ആയുസ്സ് നീട്ടുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആയുസ്സ് നിലനിർത്തുന്നതിനോ കൂടുതൽ നിയമപരമായ ഉറപ്പ് നൽകുക എന്നതാണ്. നടപടികൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടീഷൻ.

ജർമൻ ഫെഡറൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് ആന്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മന്ത്രാലയം ഉപജീവനത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ജീവനുള്ള ഇച്ഛയ്‌ക്കുള്ള ശുപാർശകൾ

ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇനിപ്പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജർമ്മൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു:

 • മരിക്കുന്ന ഘട്ടം
 • നിർത്താനാവാത്ത കഠിനമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ
 • ആശയവിനിമയം നടത്താനുള്ള കഴിവ് സ്ഥിരമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നു
 • വെന്റിലേഷൻ, ഡയാലിസിസ്, കൃത്രിമ പോഷകാഹാരം, ശ്വസനം, അവയവം മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ തുടങ്ങിയ ഗുരുതരമായ ഇടപെടലുകളുടെ ആവശ്യകത

കൂടാതെ, ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സ്വയം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം:

 • വേദനയോടുള്ള സംവേദനക്ഷമത
 • വേദന സഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത
 • വൈകല്യത്തിന്റെ ഭയം
 • രൂപഭേദം
 • ആശ്രയത്വം

എഴുതാനും ഒരു ശുപാർശ:

 • ഒരാൾക്ക് അസുഖം നേരിട്ട അനുഭവങ്ങൾ, വേദന ശാരീരിക പരിമിതികൾ.
 • മറ്റുള്ളവരുടെ മരണത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്
 • ഏത് മതത്തിൽ പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ
 • ജീവിതം തനിക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത്

ഏത് സാഹചര്യത്തിലും ജീവനുള്ള ഇച്ഛാശക്തി തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു മെഡിക്കൽ കൺസൾട്ടേഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

ജീവനുള്ള ഇച്ഛയ്ക്ക് കുടുംബ ഡോക്ടറുടെ പക്കലുണ്ടാകാം, പക്ഷേ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. കൂടാതെ, ഓരോ രണ്ട് വർഷത്തിലും ഒരു ജീവിത ഇച്ഛാശക്തി അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയോ വീണ്ടും സ്ഥിരീകരിക്കുകയോ ചെയ്യണം.