ശ്വാസകോശ അർബുദം: തരങ്ങൾ, പ്രതിരോധം, രോഗനിർണയം

എന്താണ് തോറാക്സ്?

നെഞ്ചിലെ അറയും വയറിലെ അറയുടെ മുകൾ ഭാഗവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നെഞ്ചിന്റെ മെഡിക്കൽ പദമാണ് തൊറാക്സ്. ശ്വസന പേശികൾ അകത്തും പുറത്തും പുറം ഭിത്തിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉള്ളിൽ, നെഞ്ച് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, പ്ലൂറൽ അറകൾ. ഡയഫ്രം വയറിലെ അറയുടെ താഴത്തെ അതിരുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

നെഞ്ചിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്താണ്?

അസ്ഥി നെഞ്ചിന്റെ മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്: ഹൃദയവും ശ്വാസകോശവും അതുപോലെ വലിയ പാത്രങ്ങളും.

നെഞ്ച് എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?

തൊറാക്സ് ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗമാണ്. നെഞ്ചിലെ അറയുടെ അവയവങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു - ഹൃദയം, ശ്വാസകോശം, ശ്വാസനാളം, അന്നനാളം, വലിയ പാത്രങ്ങൾ. വയറിലെ അറയുടെ അവയവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡയഫ്രം ഇവയെ വേർതിരിക്കുന്നു.

നെഞ്ചിന് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം?

ചെറുപ്പത്തിലേതിനേക്കാൾ വാർദ്ധക്യത്തിൽ തൊറാസിക് നട്ടെല്ല് കൂടുതൽ വളഞ്ഞതാണെങ്കിൽ, ഇത് ശ്വസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു.

ചിക്കൻ ബ്രെസ്റ്റ് (പെക്റ്റസ് കരിനാറ്റം) അല്ലെങ്കിൽ ഫണൽ നെഞ്ച് (പെക്റ്റസ് എക്‌സ്‌കവാറ്റം) പോലുള്ള നെഞ്ചിന്റെ തകരാറുകളും ശ്വസന പ്രശ്‌നങ്ങൾക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ സ്ഥാനചലനത്തിനും കാരണമാകും.