മെത്ത | പരന്ന പുറകിലുള്ള വ്യായാമങ്ങൾ

മെട്രിക്സ്

മെത്തയുടെ തരം ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ബാക്ക് തെറാപ്പിയെ സ്വാധീനിക്കും. പരന്ന നട്ടെല്ല് കാരണം, നട്ടെല്ല് മുഴുവൻ സുപ്പൈൻ സ്ഥാനത്ത് തുല്യമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായി, നട്ടെല്ല് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിന്റെ സ്വാഭാവിക രൂപം നിലനിർത്തണം, ലാറ്ററൽ സ്ഥാനത്ത് പോലും, അതിനനുസരിച്ച് പിന്തുണയ്ക്കണം.

പ്രത്യേകിച്ച് വശത്ത്, അതിനാൽ ഇത് ഉറപ്പാക്കാൻ തോളും പെൽവിസും വ്യക്തിഗത സ്ഥാനത്ത് എത്രത്തോളം മുങ്ങണം എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. തീർച്ചയായും, ഇത് എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ശരീരഘടന ഭാരവും അതിനാൽ പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും സാധുതയുള്ളതല്ല. ഒരു മെത്ത വാങ്ങുമ്പോൾ, വിപുലമായ ഉപദേശം തേടുകയും അത് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നട്ടെല്ലിന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്.