നിയാസിൻ (വിറ്റാമിൻ ബി 3): വിതരണ സാഹചര്യം

നാഷണൽ ന്യൂട്രീഷൻ സർവേ II (എൻ‌വി‌എസ് II, 2008) ൽ, ജനസംഖ്യയുടെ ഭക്ഷണരീതി ജർമ്മനിയിൽ അന്വേഷിച്ചു, ഇത് മാക്രോ, മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ (സുപ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ) എന്നിവയുമായുള്ള ശരാശരി പോഷക ഉപഭോഗത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിച്ചു.

ജർമ്മൻ ന്യൂട്രീഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ (ഡി‌ജി‌ഇ) ഇൻ‌ടേക്ക് ശുപാർശകൾ (ഡി‌എ-സി‌എച്ച് റഫറൻസ് മൂല്യങ്ങൾ) പോഷക വിതരണം വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. എൻ‌വി‌എസ് II ൽ നിർ‌ണ്ണയിക്കപ്പെട്ട പോഷക ഉപഭോഗത്തെ ഡി‌ജി‌ഇയുടെ ശുപാർശകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ പോഷകങ്ങൾ (സുപ്രധാന വസ്തുക്കൾ) ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു.

വിതരണ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച്, ഇത് പ്രസ്താവിക്കാം:

  • പുരുഷന്മാരിലും സ്ത്രീകളിലും നിയാസിൻ കഴിക്കുന്നത് എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും കഴിക്കാനുള്ള ശുപാർശയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. 1% പുരുഷന്മാരും 2% സ്ത്രീകളും മാത്രമാണ് നിയാസിൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രതിദിന ഉപഭോഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാത്തത്.
  • ഗർഭിണികൾ (നാലാം മാസം മുതൽ ഗര്ഭം) ഗർഭിണികളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിദിനം 2 മില്ലിഗ്രാം നിയാസിൻ അധികമായി ആവശ്യമാണ്. ഈ ഇൻടേക്ക് തുക എല്ലാ പ്രായക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്നു.
  • മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് മുലയൂട്ടാത്ത സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രതിദിനം 4 മില്ലിഗ്രാം നിയാസിൻ അധികമായി ആവശ്യമാണ്. അതനുസരിച്ച്, ഏറ്റവും മോശമായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന മുലയൂട്ടുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രതിദിനം 2 മില്ലിഗ്രാം നിയാസിൻ കുറവാണ്.

DGE-യുടെ ഇൻടേക്ക് ശുപാർശകൾ ആരോഗ്യകരവും സാധാരണ ഭാരവുമുള്ള ആളുകളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതിനാൽ, ഒരു വ്യക്തിഗത അധിക ആവശ്യകത (ഉദാഹരണത്തിന്, ഭക്ഷണക്രമം, ഉത്തേജക ഉപഭോഗം, സ്ഥിരമായ മരുന്നുകൾ മുതലായവ) DGE-യുടെ ഇൻടേക്ക് ശുപാർശകൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കാം.