ഒബ്സസീവ്-കംപൾസീവ് ഡിസോർഡർ: നിർവ്വചനം, തെറാപ്പി, കാരണങ്ങൾ

ഒരു കഴുകൽ നിർബന്ധം എന്താണ്?

അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു പ്രത്യേക ആചാരം പിന്തുടരുന്നു, അത് അവർ സൂക്ഷ്മമായി പാലിക്കുന്നു. അസുഖകരമായ ചിന്തകൾ വീണ്ടും ഉണർത്താൻ ഒരൊറ്റ തെറ്റ് മതിയാകും - നിർബന്ധിത പ്രവർത്തനം വീണ്ടും വീണ്ടും ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു.

വാഷിംഗ് നിർബന്ധിതരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ഭയം അതിശയോക്തിപരമാണെന്ന് അറിയാം, അതിനാൽ അവരുടെ നിർബന്ധങ്ങളിൽ അവർ ലജ്ജിക്കുന്നു. ചിലർ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നു.

ഒബ്സസീവ്-കംപൾസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്ന ലേഖനത്തിൽ നിർബന്ധിത വാഷിംഗ് പോലുള്ള ഒബ്സസീവ്-കംപൾസീവ് ഡിസോർഡേഴ്സിന്റെ കാരണങ്ങൾ, രോഗനിർണയം, ചികിത്സ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വായിക്കാം. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം സഹായം സാധ്യമായതും വായിക്കാം.

അമിതമായ ശുചിത്വം പലപ്പോഴും അനാരോഗ്യകരമാണ്

ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം വ്യാപകമാണ്. നിർബന്ധിതരല്ലാത്ത പലരും പോലും ബാക്ടീരിയയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അരോചകവും ചിലപ്പോൾ ശുദ്ധവും അമിതമായി സ്വയം കഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു. ശുചിത്വം പലപ്പോഴും ആരോഗ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

നിർബന്ധിത വാഷിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത്?

വാഷിംഗ് നിർബന്ധമുള്ള ആളുകൾ പ്രൊഫഷണൽ സഹായം തേടേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കാരണം നിർബന്ധങ്ങൾ സ്വയം കീഴടക്കാൻ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ കഴിയൂ.

തെറാപ്പിസ്റ്റ് രോഗികളുടെ ഏറ്റുമുട്ടൽ സമയത്ത്, അവർക്ക് സ്വയം വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതുവരെ അവരെ അനുഗമിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സെലക്ടീവ് സെറോടോണിൻ റീഅപ്‌ടേക്ക് ഇൻഹിബിറ്ററുകൾ (എസ്എസ്ആർഐ) പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഒബ്സസീവ്-കംപൾസീവ് ഡിസോർഡറിന്റെ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ?