അവയവ ദാതാവിന്റെ കാർഡ്: അതിൽ എന്താണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്

അവയവ ദാതാവിന്റെ കാർഡിൽ എനിക്ക് എന്ത് സൂചിപ്പിക്കാം, സൂചിപ്പിക്കണം?

ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അവയവ ദാതാക്കളുടെ കാർഡ് പൂരിപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായും വിശ്വസ്തരായ ആളുകളുമായും ചർച്ചചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നു.

അവയവ ദാതാക്കളുടെ കാർഡ് ഒരു ചെക്ക് കാർഡിനേക്കാൾ വലുതല്ല. നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസും ഐഡി കാർഡും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ എളുപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാം. അതുവഴി, അത് അടിയന്തിര സാഹചര്യങ്ങളിൽ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്തും.

അവയവ ദാതാക്കളുടെ കാർഡിനായി എനിക്ക് എവിടെ അപേക്ഷിക്കാം?

ഒരു അവയവ ദാതാവിന്റെ കാർഡ് പൂരിപ്പിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരിക്കണം?

അവയവ ദാതാക്കളുടെ കാർഡ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ബൈൻഡിംഗാണോ?

തീർച്ചയായും, നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തീരുമാനം മാറ്റാം. പഴയ അവയവ ദാതാക്കളുടെ കാർഡ് കീറി പുതിയൊരെണ്ണം പൂരിപ്പിക്കുക. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെയും അറിയിക്കുക.

ഒരു അവയവ ദാതാവിന്റെ കാർഡ് പൂരിപ്പിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

PDF ഡൗൺലോഡുകൾ