മറ്റ് സുപ്രധാന വസ്തുക്കൾ

ശരീരത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന സജീവ പദാർത്ഥങ്ങൾ (മൈക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾ) ഇനിപ്പറയുന്നവയാണ്:

മാക്രോ ന്യൂട്രിയന്റുകൾക്ക് പുറമേ (കാർബോ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീനുകൾ, കൊഴുപ്പുകൾ) കൂടാതെ അറിയപ്പെടുന്ന സുപ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങളും - വിറ്റാമിനുകൾ, ധാതുക്കൾ, ഘടകങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക, അത്യാവശ്യമാണ് ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ, അവശ്യ അമിനോ ആസിഡുകൾ, ബയോ ആക്റ്റീവ് പദാർത്ഥങ്ങൾ - ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിറ്റാമിൻ പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളിൽ ധാരാളം സംയുക്തങ്ങളുണ്ട്.

ഈ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രതിനിധികളെ വിറ്റാമിനോയിഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.ഈ സുപ്രധാന പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുകയോ നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുന്നു.

കോളിന് പുറമേ, ആൽഫ ലിപ്പോയിക് ആസിഡ് എൽ-കാർനിറ്റൈൻ, കോഎൻസൈം Q10, ഉദാഹരണത്തിന്, ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന അത്തരം വിറ്റാമിനോയിഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.

ശരീരത്തിന്റെ സ്വന്തം സമന്വയമോ ഭക്ഷണക്രമമോ മതിയാകുന്നിടത്തോളം, ഒരു കുറവും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല.