ഓട്ടോളറിംഗോളജി (ENT)

ചെവി, മൂക്ക്, തൊണ്ട മെഡിസിൻ (ഇഎൻടി) ചെവി, മൂക്ക്, വാക്കാലുള്ള അറ, തൊണ്ട, വോക്കൽ ട്രാക്‌റ്റ്, മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ശ്വാസകോശ ലഘുലേഖ, അന്നനാളം എന്നിവയുടെ രോഗങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ഒട്ടോറിനോളറിംഗോളജിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്ന ആരോഗ്യ തകരാറുകളും രോഗങ്ങളും ഉദാഹരണമാണ്

 • ടോൺസിലൈറ്റിസ് (ആഞ്ചിന)
 • മുത്തുകൾ
 • ലാറിഞ്ചൈറ്റിസ് (ശ്വാസനാളത്തിന്റെ വീക്കം)
 • എപ്പിഗ്ലോട്ടിറ്റിസ് (എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിന്റെ വീക്കം)
 • ഡിഫ്തീരിയ
 • സിനുസിറ്റിസ് (പരാനാസൽ സൈനസുകളുടെ വീക്കം)
 • നാസൽ പോളിപ്സ്
 • മൂക്കിലെ സെപ്റ്റത്തിന്റെ വക്രത
 • മധ്യ ചെവിയുടെ വീക്കം
 • Pfeiffer ന്റെ ഗ്രന്ഥി പനി
 • സ്ലീപ്പ് അപ്നിയ
 • ഹോബിയല്ലെന്നും
 • പെട്ടെന്നുള്ള ബധിരത, ടിന്നിടസ്, കേൾവിക്കുറവ്
 • രുചി, മണം എന്നിവയുടെ തകരാറുകൾ

ഇഎൻടി ഏരിയയിൽ നടത്തുന്ന ചികിത്സകൾ ഉദാഹരണമാണ്

 • ടോൺസിൽ, അഡിനോയിഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
 • നാസൽ സെപ്തം തിരുത്തൽ
 • മൂക്ക് തിരുത്തൽ, ചെവി തിരുത്തൽ
 • വോക്കൽ ഫോൾഡും ശ്വാസനാളവും ശസ്ത്രക്രിയ
 • വിഴുങ്ങിയതോ ശ്വസിക്കുന്നതോ ആയ വിദേശ ശരീരങ്ങളുടെ എൻഡോസ്കോപ്പിക് നീക്കം
 • ടിമ്പനോപ്ലാസ്റ്റി, ശ്രവണസഹായി ഫിറ്റിംഗ്, കോക്ലിയർ ഇംപ്ലാന്റേഷൻ
 • ശ്രവണ നഷ്ടവും ടിന്നിടസ് ചികിത്സയും (മരുന്നുകൾ, ഓക്സിജൻ തെറാപ്പി, റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്കുകൾ മുതലായവ)